UN_ICERD released Concluding Observation on Thailand on Combating Racial Discrimination ( Thai-English)

Download Full Report  CERD.C.THA.CO.1-3 Download Full Report  Thai cerd-c-tha-co-1-3-thai 2012   จากที่มีการประชุมตรวจสอบสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยเรื่องการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่ 81st ทางคณะกรรมการด้านการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติแห่งองค์การสหประชาชาติ เผยแพร่รายงานสรุปข้อสังเกตุและข้อเสนอต่อรัฐบาลไทยจำนวน 8 หน้า  และกำหนดให้ไทยต้องส่งรายงานความก้าวหน้าตามคำแนะนำในเวลา 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับรายงานสรุปฉบับนี้ (สิงหาคม ปี พ.ศ. 2556) และจัดส่งรายงานครั้งต่อไป ในวันที่  28 มกราคม ปีพ.ศ. 2559

Open Letter to UN_ICERD from a Former detainee in the South_ (Thai and English)_submitted Aug 2012

จดหมาย เพื่อนจ. (public) Downlond English version Open Letter to UN _ICERD_from a former detainee in the south_Aug 2012 (public)   เรียน คณะกรรมการ UN ที่เคารพอย่างสูง ผมเป็นคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทยที่มีเหตุการณ์ความไม่สงบ ที่เกิดขึ้นมากินระยะเวลา 9 ปีกว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนับวันยิ่งมีความรุนแรง มีคนเจ็บ มีคนตาย เกือบทุกวัน เมื่อเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทางภาครัฐก็จะต้องติดตามหาคนที่กระทำความผิด ปัญหามันก็อยู่ตรงนี้แหละ เหตุเกิดในพื้นที่ ดังนั้น คนทำให้เกิดเหตุมันต้องเป็นคนในพื้นที่ (ข้อความคิดนี้ ผมคิดว่าเป็นความคิดของเจ้าหน้าที่รัฐ) เพราะทุกครั้งที่เกิดเหตุในพื้นที่ใด คนในพื้นที่นั้นจะเป็นผู้ต้องสงสัย ผมเป็นคนหนึ่งที่ได้พบและประสบด้วยตนเอง ผมโดนดำเนินคดีเมื่อปี 50 มาถึงตอนนี้ระยะเวลาก็ประมาณ 5 ปีมาแล้ว ณ ตอนนี้คดีของผมยังไม่สิ้นสุดเลย และศาลชั้นต้นยังไม่เสร็จสิ้นเลย ผมบอกตรงๆ ว่าผมกลัวและหวาดระแวงมาก เมื่อเกิดเหตุการณ์ และเมื่อพบเห็นเจ้าหน้าที่ สิ่งที่ผมกลัวมากที่สุดContinue reading “Open Letter to UN_ICERD from a Former detainee in the South_ (Thai and English)_submitted Aug 2012”

เก็บตกเวทีเจนีวา “ขจัดเลือกปฏิบัติเชื้อชาติ” ไทยเจอซักหนัก “คดีโลกร้อน-รุกป่า-ไฟใต้”

ระหว่างวันที่ 9-10 ส.ค.ที่ผ่านมา ผู้แทนรัฐบาลไทยได้เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ ซึ่งนำเสนอต่อ คณะกรรมการการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ (ICERD COMMITTEE) ตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ(Convention on the Elimination of All Forms of – CERD) ซึ่งไทยเป็นภาคีสมาชิก โดยการประชุมมีขึ้นที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในการนี้ พันธมิตรเฝ้าระวังการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ ซึ่งเป็นการรวมตัวกันอย่างหลวมๆ ขององค์กรพัฒนาเอกชน (เอ็นจีโอ) 18 องค์กร ได้จัดทำ “รายงานคู่ขนาน” เรื่องการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ และส่งตัวแทนเข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมด้วย เนื้อหาในรายงานคู่ขนาน หรือ “รายงานเงา” เป็นการเสนอปัญหาและการปฏิบัติต่อชนเผ่าพื้นเมืองและกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในประเทศไทย ซึ่งมีชนเผ่าพื้นเมืองแบ่งออกตามกลุ่มภาษาได้ 5 กลุ่ม และมีกลุ่มชาติพันธุ์ 10 กลุ่ม ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างเป็นทางการ นอกจากนั้นยังมีกลุ่มมลายูมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มผู้ลี้ภัย ผู้แสวงหาที่พักพิง และแรงงานข้ามชาติด้วย รายงานระบุว่า แม้ประเทศไทยจะมีความพยายามในการแก้ไขปัญหาการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ โดยการแก้ไขกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และการปรับปรุงการปฏิบัติต่อประชากรกลุ่มต่างๆ ในประเทศไทยไปแล้วบ้างอย่างน่าชื่นชม หากแต่ยังคงมีสภาพปัญหาที่เป็นการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติContinue reading “เก็บตกเวทีเจนีวา “ขจัดเลือกปฏิบัติเชื้อชาติ” ไทยเจอซักหนัก “คดีโลกร้อน-รุกป่า-ไฟใต้””

Article on ICERD meeting in Geneva_นั่งเครื่องบินมาคุยกันที่เจนีวา เรื่องสิทธิมนุษยชนและการเลือกปฎิบัติทางเชื้อชาติกันทำไม (Thai version)

นั่งเครื่องบินมาคุยกันที่เจนีวา เรื่องสิทธิมนุษยชนและการเลือกปฎิบัติทางเชื้อชาติกันทำไม พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 9-10 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ได้มีการประชุมทบทวนรายงานของรัฐบาลไทยซึ่งเป็นรายงานฉบับแรกและรายงานสองฉบับพร้อมๆ กัน เรียกว่ารัฐบาลไทยไม่ยอมส่งการบ้านมาเกือบ 10 ปี ขอส่งครั้งเดียวและตอบทุกข้อว่าอย่างนั้น จนทางคณะกรรมการประจำอนุสัญญาว่าด้วยการเลือกปฎิบัติทางเชื้อชาติ (ICERD) หยอกเล่นว่าประเทศไทยไม่มายูเอ็นบ่อยนัก มารายงานวันนี้มีกันเต็มห้อง และคงประสบความสำเร็จในการแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างตัวแทนรัฐบาลไทยจำนวน 28 คนและคณะกรรมการ CERC โดยตัวแทนภาคประชาสังคม NGOs จากเครือข่ายที่ร่วมเขียนรายงานคู่ขนาน ที่ร่วมสังเกตการณ์ด้วยคือ ตัวแทนจากมูลนิธิผสานวัฒนธรรม คุณเกาซัส อาลีมามะ ผูู้แทนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม และคุณวิวัฒน์ ตามี่ ในนามผู้แทนเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ศูนย์ปฏิบัติการร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาประชาชนบนพื้นที่สูง(ศปส.) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของแต่ละคนก็คงไม่น้อย สำหรับโอกาสของเราสามคนต้องขอขอบคุณ คณะทำงานระหว่างประเทศเพื่อกิจการชนเผ่าพื้นเมือง (International Working Group for Indigenous Affairs -IWGIA)ที่ให้การสนับสนุน การนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ(ICERD COMMITTEE) เป็นหน้าที่ของภาคีสมาชิกตามอนุสัญญา ที่ทุกๆ 2 ปีจะต้องนำเสนอรายงานContinue reading “Article on ICERD meeting in Geneva_นั่งเครื่องบินมาคุยกันที่เจนีวา เรื่องสิทธิมนุษยชนและการเลือกปฎิบัติทางเชื้อชาติกันทำไม (Thai version)”