Category Archives: Uncategorized

เปิดตัว ชุดความรู้เรื่องความเป็นธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน วีดีโอ 6 ชุดโดย Asia Justice and Rights (AJAR) เครือข่ายเอเซียเพื่อความเป็นธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน และ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม

 

34411591_10217069972525363_592061181624057856_n

ที่มาของโครงการ

Asia Justice and Rights (AJAR)

เครือข่ายเอเซียเพื่อความเป็นธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน

เครือข่ายเอเซียเพื่อความเป็นธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านส่งเสริมความริเริ่มในการเรียนรู้และการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับความเป็นธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านในภูมิภาคเอเซีย

 

AJAR เป็นองค์กรสิทธิมนุษยชน มีสำนักงานที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ทำงานเพื่อเสริมศักยภาพขององค์กรในระดับท้องถิ่นและในระดับชาติในการต่อต้านการลอยนวลพ้นผิดและเสริมสร้างวัฒนธรรมที่เป็นพื้นฐานของความรับผิด ความยุติธรรม และความเต็มใจที่จะเรียนรู้จากสาเหตุอันเป็นรากเหง้าของการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก โดยสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์กรได้ที่ http://www.asia-ajar.org.

 

ในประเทศไทยAJAR ทำงานร่วมกับมูลนิธิผสานวัฒนธรรม    มูลนิธิฯก่อตั้งขึ้นในปี  2545 ทำงานส่งเสริมและปกป้องความยุติธรรม และติดตามสอดส่องสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย โดยมีหลักปรัชญาและกิจกรรมมุ่งที่การสร้างความเข้มแข็งให้แก่สิทธิมนุษยชนและการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมในสังคมอย่างยั่งยืน โดยเน้นกลุ่มคนชายขอบ รวมทั้งชนกลุ่มน้อย คนไร้รัฐ แรงงานข้ามชาติและเหยื่อของความขัดแย้ง โดยสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://voicefromthais.wordpress.com

AJAR’s YouTube channel:

Fact sheet on TRANSITIONAL JUSTICE

ความเป็นธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน

ในช่วงที่ประเทศต้องตกอยู่ในความมืดมิดภายใต้เผด็จการและความขัดแย้ง การละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงกว้างขวาง โดยที่ความจริงจะถูกปิดบังซ่อนเร้นและถูกบิดเบือน  แม้หลังจากการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยผู้กระทำความผิดจำนวนมากยังมักได้รับการปกป้องให้ลอยนวลพ้นผิด  ในหลายกรณีพวกเขายังคงอยู่ในอำนาจและใช้อำนาจในการบิดเบือนเรื่องราวของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

 

สถาบันที่มีอำนาจหน้าที่ในการปกป้องคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนก็อ่อนแอหรือพิกลพิการ ดังนั้นเพื่อที่จะสร้างประชาธิปไตยที่เสรีและมีความรับผิดชอบจะต้องมีการสอบสวนและเผยแพร่ความจริงว่าได้เกิดอะไรขึ้นและต้องนำตัวผู้กระทำความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ผู้เสียหายต้องได้รับการช่วยเหลือและเชิดชู  ทั้งต้องมีการปฏิรูปกฎหมายและสถาบันต่างๆ เพื่อว่าการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงกว้างขวางจะไม่เกิดขึ้นซ้ำอีก

 

กรอบความคิดเรื่องความเป็นธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้เกิดการจัดทำและนำยุทธศาสตร์ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพกับประวัติศาสตร์ของการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงกกว้างขวาง  โดยทั่วไปสามารถแบ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ 4 ด้านคือ  การค้นหาความจริง    การนำผู้กระทำความผิดมาลงโทษ     การช่วยซ่อมสร้างชีวิตและศักดิศรีของผู้เสียหาย (การชดใช้เยียวยา)  และการสร้างหลักประกันว่าการละเมิดสิทธิ์เหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นซ้ำอีก (การปฏิรูปเชิงสถาบัน) ปัจจัยต่างๆเหล่านั้นต่างเชื่อมโยงและส่งผลต่อกันและกัน ดังนั้นวิธีการที่มีประสิทธิภาพประการหนึ่งคือ การพิจารณาจากองค์รวมแล้วตามมาด้วยการพิจารณาจากด้านต่างๆเพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละบริบท   เช่นการพิจารณาถึงความอ่อนไหวทางเพศสภาวะ (Gender) มีความจำเป็นสำหรับการทำความเข้าใจว่าการละเมิดสิทธิมนุษย์ชนนั้นส่งผลที่แตกต่างกันอย่างไรต่อผู้หญิงและผู้ชาย และทำให้แน่ใจถึงการมีส่วนร่วมของผู้ที่ด้อยโอกาสและคนชายขอบด้วยเป็นต้น

อ่านต่อที่ Transitional Justice – THAI3

Advertisements

Joint Statement by organizations/groups/individuals A search of the house of a women human rights defender in Pattani  The founders of Peace Agenda of Women (POAW)

content4-โซรยา-300x188

Remarks: at the Press Conference on 25 June 2018 at 13.30  Pattani Provincial Taskforce Commander stated that the joint operation was conducted on 22 June 2018 and apologized for the damages may cause.

Detail pls view at https://issoc4news.blogspot.com/2018/06/3-22.html?m=1

 

Released on 25 June 2018

Joint Statement by organizations/groups/individuals

A search of the house of a women human rights defender in Pattani 

The founders of Peace Agenda of Women (POAW)

 

On Friday 22 June 2018, combined security official forces conducted a search of the house belonging to Ms. Soraya Jamjuree, an academic affiliated with the Prince of Songkhla University and a women activist with a prominent role in the Peace Agenda of Women (POAW). Jamjuree is a pioneer in initiating and promoting the concept of providing safety zones in the southern border provinces and has included this idea in a series of peace talks about the current violence in the South.

 

Police and military officials searched Ms. Jamjuree’s house around 15.30 on 22 June, 2018. Officials arrived in two vehicles and conducted a search of the house and nearby community. The officials claimed they were searching Ms. Jamjuree’s house and the community for suspects accused of bombing ATM machines during Ramadan, the fasting month. In total, officials searched five houses.

 

The search also included the residence of a women’s rights activist and staff member of a university located in the town of Pattani. The area has been under Emergency Decree since 2005 when Parliament passed the Emergency Decree on Government Administration in States of Emergency B.E. 2548 (2005) and under martial law since 2004 under the 1954 Martial Law Act.

 

Officials invoked the Emergency Decree’s Section 11 (4) which “authorizes competent officials to issue a notification that a competent official shall have the power to issue a warrant for the search, removal, withdrawal or demolition of buildings, structures or obstructions as necessary for the exercise of functions in order to promptly terminate a serious situation where a delay might render the situation beyond control.”

 The women’s rights activist asked officials to produce the search warrant, which by law, is required to be issued by the court of jurisdiction. This warrant must be issued, according to the Criminal Procedure Act, in a similar procedure to an issuance of a warrant of detention.

However, the officials who conducted the search failed to produce the legal warrants to do so. Despite this, police officials persisted by invoking martial law which allows arbitrary searches to be carried out against any persons in the Southern Border Provinces. The search of the activist’s residence was completed and did not find any item illegal.

It is important that citizens’ rights are protected from state powers and this incident is an example of a misuse of state power against a civilian. It also reflects other problems surrounding law enforcement’s abuse of power in the South.

  1. Laws, such as martial law and emergency decrees, should be invoked carefully to ensure there is minimal impact on the public. The Emergency Decree’s purpose is to prevent harmful acts; this decree is not intended to be used for allow for arbitrary search of a civilian.
  2. Martial law and emergency decrees should only be used in extreme situations with reasonable justification. In this case, if no search warrants were given under the Emergency Decree, officials should have obtained a substitute warrant issued by the Court. In this particular incidence, officials used martial law as a loophole when they were unable to produce a search warrant. This clearly demonstrates confusion and arbitrary. It is vital for citizens and the state apparatus alike that the public has confidence especially by police forces who is law enforcement officers.

This incident is amount to threat and intimidation and  causing fear to herself,  family, community members, and members of the public in the Southern Border Provinces.

In July of 2017, in the 30th paragraph of the report by the UN Committee on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women on Thailand about the state of women’s rights in Thailand, Country Reports no. 6 and 7 states that “the Committee is deeply concerned about (women human right’s defenders) WHRDs, particularly those who campaign on land rights, environmental protection, the rights of indigenous peoples, the rights of rural people, lesbian, bisexual, and transgender women and women Muslims in the Southern Border Provinces for they have been targeted in the prosecution, harassment and the use of violence and intimidation as a result of their work by the acts of public officials and business enterprises.” The report continues in its recommendations that, “an investigation must be carried out effectively to bring to justice the perpetrators involved with any act of harassment, the use of violence and intimidation against WHRDs and to provide for proper remedies to those affected by these acts.”

The Thai government and relevant authorities in the Southern Border Provinces including the 4th Region Internal Security Operations Command Forward should carry out the following acts urgently;

  1. An independent inquiry must be conducted into this incidence. Individuals involved with the harassment of this WHRD must be held to account. Moreover, there must be an investigation into the lawfulness of these acts has to be determined whether (1) they are a proportional response and (2) if they have been conducted in good faith.
  2. If it can be determined that such acts are harassment of the WHRD, proper remedies must be provided for the affected persons. Officials have frequently invoked martial laws in order to harass WHRDs and this practice must end.

List of signatures

Statement of the Network of Private Islamic Schools in the Four Districts of Songkhla (Chana, Na Thawi, Thepha and Saba Yoi): Civilian authorities should take the lead on school corruption inspection, attempts should be made to minimize biases and negative image.

 10401107_1516194355376120_4806141738663675423_n

The Network of Private Islamic Schools in the Four Districts of Songkhla (Chana, Na Thawi, Thepha and Saba Yoi)

Under the Private Islamic Schools Association of Songkhla Province (PISA)

13 ถนนสุขาภิบาล1 หมู่ที่2 ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

13 Sukkapibal ,M.2 Banna ,Chana ,Songkhla,Thailand.90130

Public Statement

Supporting corruption inquiry, though it has to be conducted with transparency and nondiscrimination

Civilian authorities should take the lead, attempts should be made to minimize biases and negative image.

…………………………………………………………………………….

 

On 28 May 2018, between 9:07-13:40, a group of 15-20 Military Officers visited the Anusorn Triem Panya School in Tamon Tha Muang, Thepa District, Songkhla. The group was led by First Lt. Chaiyan Amphandaeng (Intelligence Officer, Pattani Taskforce) included Pol Maj. Col. Pithak Chaisamuth (Deputy Chief of the Taskforce) and other officers dressed in black uniforms with the word CSI embroidered on it.

At the time of their visit, many students (mostly preschool students and 12th graders) were present in the school. Most of the teaching staff who were present were women with only four male teachers amongst them.

Upon their arrival, the military officers were invited by the School Director, Mr. Abdullah Maerah, to a meeting room. After a welcome address, the leader of the security team said that they had come to search the school and explained their reasons for doing so.

Mr. Abdullah Maerah asked to see a warrant of search, but the officers explained that the search warrant had not yet been signed by their superior officers.

The officer further said, that they had come across a receipt which showed that the school had made a purchase from Jae Ku Fatohni shop. Mr. Abdullah Maerah responded that he had never been to the shop and had not heard of it before.

The staff of the school asked to see the receipt as claimed by the officers. They wanted to know about the kind of items that had been purchased by the school from Jae Ku Fatohni shop and the cost of such items. However, the officers said that they did not have the receipt. They further claimed, that Mr. Abdullah Maerah was a partner in the shop. Mr. Abdullah Maerah refuted the allegations that he was a partner.

The officers then asked to see all the documents relating to the School including its financial records, documents concerning free lunch program for students and others.

The search of the school in such an unlawful manner has made it and its personnel become suspects. The students’ parents have started to lose confidence in the school. Since then, the school has received many enquiries from parents regarding the search operations.

Given that there have been no established facts about the allegation, the school has no information to give and dispel any enquires of the parents. The officers who came here could not produce any evidence including the warrant.

The military operation conducting the search has only tarnished the image of the school. Meanwhile, both the teachers and students are terrified and depressed while the male teachers are worried about their safety.

The present search and the previous search of Bakong Wittaya School and Prasan Wittaya School in Pattani as reported by Thai and foreign media, have been allegedly conducted by invoking Section 44 of the Interim Constitution and the Head of the National Council for Peace and Order no.3/2558 dated 1 April 2015. The authorities have claimed that the searches were necessary for exploring/seizing, forfeiting documents concerning school corruption as part of an attempt to address insurgencies in the Deep South.

The Network of Private Islamic Schools in the Four Districts of Songkhla (Chana, Na Thawi, Thepha and Saba Yoi) under the Private Islamic Schools Association of Songkhla Province (PISA) would like to make the following observations and recommendations;

 

  1. We affirm our stand against corruption and believe that education management for children and youth plays an important role in terms of enhancing their quality of life. Corruption results in ineffective use of resources and is illegal.

 

  1.  We have questions about whether the search of Triam Panya Kindergarten School had been sanctioned by a written warrant or not. The officers’ operation affects the School and it could be an administrative act that has led to an excessive use of power and violation of principles of proportionality. Therefore, responsible agencies should publicly show their responsibility and the responsible officers should face an inquiry and disciplinary and criminal action. All of the important documents seized from the schools must be immediately returned.

 

  1. The Invocation of Section 44 of the Interim Constitution and the Head of the National Council for Peace and Order no.3/2558 dated 1 April 2015 or even the Order no. 35/2561 of the Pattani Taskforce per the order of ISOC no. 236/2561 has much ramification on the administration of schools. These laws have been invoked exclusively against private Islamic schools. Military personnel have raided schools and asked to see documents in a manner similar to an offensive operation with the use of a large force. Such operation has compromised the schools’ image making our personnel and students terrified. It also affected our teaching and learning procedure and could be tantamount to a violation of human rights.

 

  1. Corruption investigation in schools and educational institutes has always been subjected to the duties and roles of civilian authorities. By having military forces to raid schools would simply compel them to concede to any demand and it is an unnecessary act since civilian agencies have more understanding of the education management. The use of military force in civilian affairs including to address conflicts in the Southern Border Provinces has resulted in protracted situations.

 

  1. On one hand, the Network is willing to cooperate with the authorities and welcomes any investigation to demonstrate our sincerity and transparency and to uphold good governance practice. On the other, it is expected that the authorities shall also uphold the rule of law and avoid discrimination based on reasons of race and religion. The Network pledges to do anything to protect its entitlements being part of Thai citizen.

 

Recommendations

1. The offices in charge of investigation should first explore and compile evidence and if culpable information could be established, it should be followed up by an inquiry committee led by civilian authorities.

2. Such inquiry should be conducted in a transparent manner and not exclusively on only private Islamic schools. Inquiries conducted by military agencies have often been made without checks and balances from other concerned agencies and have often been made an internal or secret procedure. But military operations do affect the image of schools and impact teachers, parents and students as well as communities as a whole. Military operations have often been conducted without transparency and with discrimination. Local people may find the operations led by military and ISOC discriminate against them and it would have devastated their confidence in such investigations.

3. The state should carry out an inquiry into all subsidy programs in all kinds of schools since all the disbursement of funds has been made through one single system regulated by all government agencies involved with such school subsidization.

4. A special committee should be set up review the management of curriculum on religious and basic education, recruitment of personnel in religious schools and basic schools, and review subsidy programs based on the factual information and appropriate to the unique characteristics of schools in order to address any problems, de jure and de facto.

5. The enforcement of special laws including Martial Law should be made only in an extremely necessary situation. Even in areas under Martial Law, the law should be invoked to solve all the problems. For school corruption, normal laws are fine since it does not directly concern national security. And to ensure legal compliance, the officers are urged to produce warrants or search before the search and to change their attitude and behavior which are now considered intimidating.

6. A Council of Education for the Southern Border Provinces should be set up based on cooperation from all parties concerned to help mobilize education reform appropriate to the area and in compliance with international standards.

 

Signed Network of Private Islamic Schools in the Four Districts of Songkhla (Chana, Na Thawi, Thepha and Saba Yoi)

(Under the Private Islamic Schools Association of Songkhla Province (PISA)

28 Tamadan Hijrah 1439

13 June 2018

2018_06_13_military operation at school in Songkla_Statement in Eng -final

CrCF:ขอประณามผู้ก่อเหตุลอบวางระเบิด 3 จุด ใจกลางเมืองสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส สร้างสถานการณ์ให้เกิดความปั่นป่วนในพื้นที่ ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ  และขอให้ฝ่ายความมั่นคงดำเนินการนำตัวคนร้ายมาลงโทษ โดยยึดถือปฏิบัติตามกระบวนการยุติธรรมอย่างเคร่งครัดและห้ามซ้อมทรมาน

blog@72x

เผยแพร่วันที่ 10 เมษายน 2561

 

แถลงการณ์

ขอประณามผู้ก่อเหตุลอบวางระเบิด 3 จุด ใจกลางเมืองสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส สร้างสถานการณ์ให้เกิดความปั่นป่วนในพื้นที่ ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ  และขอให้ฝ่ายความมั่นคงดำเนินการนำตัวคนร้ายมาลงโทษ โดยยึดถือปฏิบัติตามกระบวนการยุติธรรมและห้ามซ้อมทรมานอย่างเคร่งครัด

 

สืบเนื่องจากเหตุการณ์จักรยานยนต์บอมบ์ จำนวน 3 จุด ในวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา โดยจุดที่ 1 หน้าร้านนีโม่คาราโอเกะ ซึ่งตั้งอยู่บนถนนประชาวิวัฒน์ ซอย 4 ต.สุไหงโก-ลก จุดที่ 2 ที่บริเวณหน้าร้านพิเชษฐ์ อาหารตามสั่ง ตั้งอยู่เลขที่ 53 ถนนประชาวิวัฒน์ ซอย 3 ต.สุไหงโก-ลก และจุดที่ 3 ที่บริเวณหลังโรงแรมพลาซ่า ต.สุไหงโก-ลก ส่งผลให้ประชาชนได้รับบาดเจ็บ จำนวน 4 รายนั้น

ทางมูลนิธิผสานวัฒนธรรมขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้บาดเจ็บ และผู้ที่สูญเสียทรัพย์สินจากเหตุการณ์ครั้งนี้ และขอประนามคนร้ายที่ก่อเหตุใช้ความรุนแรงต่อพลเรือนผู้บริสุทธิ์อันถือว่าเป็นการก่ออาชญากรรมที่ร้ายแรง ขอให้เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนนำตัวผู้กระทำผิดที่แท้จริงมาลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมให้ได้โดยยึดถือปฏิบัติตามกระบวนการยุติธรรมอย่างเคร่งครัดและห้ามซ้อมทรมานและขอให้ประชาชนช่วยกันหาพยานหลักฐานแก่เจ้าหน้าที่และเป็นหูเป็นตาระมัดระวังไม่ให้คนร้ายสามารถก่อความรุนแรงได้อีก

อย่างไรก็ตาม ในการดำเนินการสืบสวนสอบสวนเพื่อนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมายนั้น มูลนิธิฯ ขอให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมอย่างเคร่งครัด เหตุการณ์วางระเบิดในครั้งนี้มีความคล้ายคลึงเหตุลอบวางระเบิดตลาดสดพิมลชัย จ.ยะลา เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 ที่ทำให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์ต้องเสียชีวิตถึง 3 ราย และได้รับบาดเจ็บอีกจำนวนหนึ่ง  โดยภายหลังเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว คือในวันที่ 14 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้ใช้อำนาจตามกฎอัยการศึกควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในจังหวัดยะลาขณะที่กำลังทำงานอยู่ ต่อมาภรรยาผู้ต้องสงสัยได้ร้องเรียนว่ามีการข่มขู่และทำร้ายร่างกายผู้ต้องสงสัยให้รับสารภาพระหว่างการซักถาม ญาติจึงได้ยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดยะลายะลา เพื่อขอยกเลิกการใช้อำนาจตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ในการควบคุมตัวซึ่งหลังจากนั้นศาลจังหวัดยะลาเ ได้มีคำสั่งให้ปล่อยตัวผู้ต้องสงสัยไปเมื่อวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 ที่ผ่านมาแล้ว

ดังนั้น ในการสืบสวนสอบสวนเพื่อให้ได้ตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีนั้น เจ้าหน้าที่จึงควรยึดถือปฏิบัตตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด การจับตัวประชาชนที่บริสุทธิ์ โดยปราศจากพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำผิดแล้วใช้การข่มขู่ ซ้อมทรมานให้รับสารภาพนั้น นอกจากไม่ได้ตัวผู้กระทำผิดที่แท้จริงมาลงโทษแล้ว ยังเท่ากับปล่อยให้คนร้ายที่แท้จริงพ้นผิดลอยนวล ไม่ได้รับการลงโทษและก่อความรุนแรงต่อประชาชนต่อไปได้อีก   อีกทั้งการปราบปรามการก่อเหตุก็ไม่ใช่หนทางเดียวในการยุติความขัดแย้งทางอาวุธที่ยืดเยื้อยาวนาน

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ  ผู้อำนวยการมูลนิธิผสานวัฒนธรรม โทร 02-1015481