Category Archives: Thai National politic

แถลงการณ์ขอให้ยุติการคุกคามการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความ กรณีล๊อคและยึดรถทนายความ

เผยแพร่วันที่ 27 มิถุนายน 2558

แถลงการณ์ขอให้ยุติการคุกคามการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความ

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2558 เวลาประมาณ 00.30 น. ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ภายหลังศาลทหารกรุงเทพสั่งอนุญาตให้ฝากขังและออกหมายขังผู้ต้องหาที่เป็นนักศึกษาขบวนการประชาธิปไตยใหม่ทั้ง 14 คน ในข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)ที่ 3/2558 และตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 116 ประกอบมาตรา 83 จากนั้นพนักงานสอบสวนได้ขอเข้าตรวจค้นรถของนางสาวศิริกาญจน์ เจริญศิริ หนึ่งในทนายความของผู้ต้องหา เพื่อค้นหาวัตถุพยานการกระทำผิดของผู้ต้องหา โดยเจ้าพนักงานตำรวจ กองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้เตรียมดำเนินการยกรถยนต์ของทนายความไปยังสถานีตำรวจนครบาลชนะสงครามเพื่อทำการตรวจค้น แต่ทนายความและทีมทนายความจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนไม่ยินยอม เนื่องจากการตรวจค้นวัตถุพยานต้องเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย ต่อมาเจ้าพนักงานตำรวจจึงได้ใช้กระดาษปิดทับที่เปิดประตูรถเพื่อไม่ให้สามารถเปิดประตูรถและนำแผงเหล็กมากั้นเพื่อไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายรถยนต์

จากพฤติการณ์ดังกล่าว สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (สนส.) และองค์กรดังมีรายชื่อแนบท้าย มีความเห็นดังต่อไปนี้

1. พฤติการณ์การตรวจค้นดังกล่าวของเจ้าพนักงานตำรวจ ไม่เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 92 (4) ที่กำหนดว่า “ ห้ามมิให้ค้นในที่รโหฐานโดยไม่มีหมายค้นหรือคำสั่งของศาล เว้นแต่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเป็นผู้ค้นและในกรณีที่มีพยานหลักฐานตามสมควรว่าสิ่งของที่มีไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยการกระทำความผิดหรือได้ใช้หรือมีไว้เพื่อจะใช้ในการกระทำความผิด หรืออาจเป็นพยานหลักฐานพิสูจน์การกระทำความผิดได้ซ่อนหรืออยู่ในนั้น ประกอบทั้งต้องมีเหตุอันควรเชื่อว่าเนื่องจากการเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้สิ่งของนั้นจะถูกโยกย้ายหรือทำลายเสียก่อน…” เนื่องจากในการดำเนินการขอตรวจค้นนั้น เจ้าพนักงานตำรวจไม่สามารถอธิบายเหตุผลและข้อสงสัยได้ว่าต้องการตรวจค้นสิ่งใดที่เป็นสิ่งผิดกฎหมาย และเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอย่างไร

2. ท่ามกลางสถานการณ์การคุกคามจำกัดเสรีภาพ และการใช้อำนาจจับกุมดำเนินคดีประชาชนในปัจจุบัน ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนได้ทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อให้สามารถเข้าถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรมมาโดยตลอดตามหลักวิชาชีพทนายความ และทนายความมีหน้าที่ปกป้องรักษาประโยชน์ของลูกความตาม ข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. 2529 ซึ่งมีสาระสำคัญตามข้อ 11 และข้อ 12 ว่า ห้ามเปิดเผยความลับของลูกความที่ได้รู้ในหน้าที่ของทนายความ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากลูกความนั้นแล้ว หรือโดยอำนาจศาล และห้ามกระทำการอันอาจทำให้เสื่อมเสียประโยชน์ของลูกความ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการคุ้มครองความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความโดยไม่ถูกคุกคามจากอำนาจใดๆ ถือเป็นหลักประกันขั้นพื้นฐานของกระบวนการยุติธรรม เพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามหลักสิทธิมนุษยชนและหลักนิติธรรม

ดังนั้น เมื่อเจ้าพนักงานตำรวจยึดรถยนต์ของทนายความไว้ ไม่ให้เคลื่อนย้าย โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรในการใช้อำนาจตรวจค้นหรือยึด จึงถือได้ว่าเป็นการคุกคามการทำหน้าที่ทนายความ

สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (สนส.) และองค์กรดังมีรายชื่อแนบท้าย ขอเรียกร้องให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานตำรวจดังกล่าวเพื่อดำเนินการทางวินัยและทางอาญา และคืนรถยนต์ของนางสาวศิริกาญจน์ เจริญศิริ ทนายความของขบวนการประชาธิปไตยใหม่โดยทันที

ด้วยความเคารพต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน

มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม

ศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น

สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน


สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (สนส.)
โทรศัพท์ /แฟ๊กซ์ : 02-6930682
อีเมล์ : hrla2008@gmail.com
http://www.naksit.org
………………………………………………..
Human rights Lawyers Association (HRLA)
email : hrla2008@gmail.com tel/fax : 02-6930682
http://www.naksit.org

25580627-135425.jpg

Advertisements

Public Statement: Revoke the NCPO Order no. 3/2558 and stop invoking Section 44 of the Constitution of the Kingdom of Thailand (Interim), B.E. 2557 (2014)- HRLA

For immediate release on 7 April 2015

Public Statement: Revoke the NCPO Order no. 3/2558 and stop invoking Section 44 of the Constitution of the Kingdom of Thailand (Interim), B.E. 2557 (2014)

The National Council for Peace and Order (NCPO) has issued Order no. 3/2558 concerning the maintenance of peace and national security, invoking Section 44 of the Constitution of the Kingdom of Thailand (Interim), B.E. 2557 (2014),[1] to replace Martial Law which was lifted on 1 April 2015.

The Human Rights Lawyers Association (HRLA) considers NCPO Order no. 3/2558, which grants the Head of the National Council for Peace and Order (NCPO) draconian power over the Legislative, Administrative and Judicial branches, including over any law made by these branches, to be in breach of the fundamental principles of democracy and human rights for the following reasons.

1. The power granted to the Head of the National Council for Peace and Order (NCPO) over the Legislative, Administrative and Judicial branches amounts to an absolute centralization of powers, which is incompatible with the rule of law. Checks and balances are normally provided to prevent arbitrary use of ruling power which may affect national security and the rights and freedoms of the people. In addition, the Order falls outside the jurisdiction of administrative justice and the Act on Establishment of Administrative Courts and Administrative Court Procedure. It is, therefore, intended to place power beyond judicial review, leaving the people whose rights are violated unable to resort to judicial remedies and judicial review to hold the officials exercising the Order accountable.

2. The Order paves the way for military officials to act as a “competent official for maintaining peace and order,” invoking the Order to conduct a search, seizure, or compulsory requisition, to prohibit dissemination of news, or to perform duties similar to an inquiry official under the Criminal Procedure Code. The trial of civilians charged for violations of Articles 107 to 112, and 113 to 118 of the Penal Code, and for violations of the NCPO Announcements and Orders, continues to fall under the jurisdiction of the Military Court as per the NCPO Announcements no. 37/2557, 38/2557 and 50/2557. Trial by Military Court breaches the guarantee of fundamental rights and the right to a fair trial by an independent tribunal, as provided for by the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) and the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). These breaches include the right of access to information, freedom of the press, freedom of expression, freedom of assembly and the rights of people to access justice. As a result, the Order has made the rights and freedom of people more vulnerable to violation. Thus such an Order could have an adverse impact on the present attempts to restore democratic processes in Thailand.

HRLA and the undersigned organizations and individuals, including lawyers and activists working on law and human rights, are gravely concerned that such exercise of arbitrary power without any checks and balances or accountability will threaten the exercise of rights and freedoms by people and contribute to an environment of impunity. We therefore urge the National Council for Peace and Order (NCPO) to revoke application of Section 44 of the Interim Constitution of the Kingdom of Thailand, B.E. 2557 (2014) and NCPO Order no.3/2558 in the present context.

With respect in human rights and human dignity

1. Human Rights Lawyers Association (HRLA)

2. Union for Civil Liberties (UCL)

3. Academic Network for Social and Southern Communities Organization

4. Mr.Somchai Homlaor, Lawyer

5. Mr. Pairoj Pholphet, Lawyer

6. Mr.Sangchai Ratanaseriwong, Attorney

7. Mr.Chairat Saeng-Arun, Attorney

8. Mr.Thaworn Piyawongrungruang, Attorney

9. Mr.Ratsada Manooratsada, Attorney

10. Mr.Surasich​ lueangarunnapha, Attorney

11. Mr.Sarawut Pratoomraj, Attorney

12. Mr.Surachai Trongngam, Attorney

13. Mr.Sumitchai Hatthasan, Attorney

14. Ms.Sor Rattamanee Polkla, Attorney

15. Mr.Somnuek Tumsuparb, Attorney

16. Mrs.Umporn Sungtong, Attorney

17. Ms.Yaowalak Anuphan, Attorney

18. Ms.Darunee Paisarnpanichsakul, Lawyer

19. Ms.Preeda Tongchumnum, Attorney

20. Ms.Napaporn Songprang, Attorney

21. Mr.Teerapun Punkiri, Attorney

22. Mr.Songkrant Pongboonjun, Lawyer

23. Ms.Junjira Junpaew, Attorney

24. Mr.Laofang Bundidterdsakul, Attorney

25. Mr.Panom Butakiew, Attorney

26. Ms.Koreeyor Manuchae, Attorney

27. Ms.Pradittha Pariyakaewfah, Lawyer

28. Ms.Atchara Suttisuntarin, Lawyer

29. Ms.Puttinun Kopunta, Lawyer

30. Ms.Paranda Pankaew, Lawyer

31. Mr.Sonthaya Kodpunya, Lawyer

32. Mr.Apirach Khansen, Lawyer

33. Ms.Rosnanee Hayeesamare, Lawyer

34. Ms.Waleerat Chuwa, Lawyer

35. Ms.Khumklao Songsomboon, Attorney

36. Ms.Montana Duangprapa, Attorney

37. Ms.Waraporn Utairungsee, Attorney

38. Ms.Anyanee Chaichompoo, Lawyer

39. Ms.Pawinee Chumsri, Attorney

40. Mr.Thornthan Kanmangmee, Lawyer

41. Mr.Abdulloh Hayee-abu, Attorney

42. Mr.Kritsada Khunnarong, Attorney

43. Ms.Poonsuk Poonsukjarern, Attorney

44. Ms.Supunsa Marhem, Attorney

45. Mr.Danaikrit Sreekarn, Lawyer

46. Ms.Chunsa Supunmuang, Lawyer

47. Ms.Atcha SongJarern, Lawyer

48. Ms.Umarporn Sungkalekha, Lawyer

49. Mr.Amarin Saichan, Lawyer

50. Ms.Somsakul Sreemeteekul, Attorney

51. Mr.Weerawat Oboh, Attorney

52. Ms.Angkana Anujorn, Attorney

53. Mr.Narakorn Namuangrak, Lawyer

54. Ms.Waraporn Intanon, Lawyer

55. Ms.Juntima Trilerd, Lawyer

56. Mr.Montree Achariyasakulchai, Lawyer

57. Ms.Muda Nawanard, Lawyer

58. Ms.Jingjung Nasare, Lawyer

59. Ms.Thitiworada Thammapiriyakul, Lawyer

60. Mr.Israpong Wiengwong, Lawyer

61. Ms.Phattranit Yaodam, Attorney

62. Ms.Waewtar Sarles, Lawyer

63. Mr.Jessada Jangjun, Attorney

64. Ms.Achichaya Oodwong, Lawyer

65. Ms.Karnjana Akkrachard, Lawyer

66. Mr.Kritsada Cheechuang, Attorney

67. Mr.Bundit Hormket, Lawyer

68. Ms.Chalermsri Prasertsri, Lawyer

69. Mr.Sutthikiet Kochaso, Lawyer

70. Ms.Sasinun Thammanitinun, Attorney

71. Mr.Sutthikiew Thammadul, Attorney

72. Ms.Mananya Poonsiri, Lawyer

73. Ms.Utumporn Duangkaew, Lawyer

74. Ms.Watcharasak Vijitnun, Lawyer

75. Mr.Jatupat Bunpatraksar, Lawyer

76. Ms.Kwanhatai Patumthawornsakul, Lawyer

77. Ms.Maseetoh Munloh, Lawyer

78. Ms.Siwaporn Fordsoongnern, Lawyer

79. Mr.Kittichai Jongkraijak, Lawyer

80. Mr.Apisarn Yarnuch, Attorney

81. Mrs.Natthasiri Berkman, Attorney

82. Mr.Suriyong Kongkrapun, Attorney

83. Mr.Thitirat Soisuwun, Lawyer

84. Ms.Nuengruetai Kochasarn, Lawyer

85. Ms.Suthatip Omparn, Lawyer

86. Ms.Natwadee Tengpanichsakul, Lawyer

87. Mr.Sakeemun Benjadeja, Attorney

88. Mr.Papob Siemharn, Lawyer

89. Ms.Preeyaporn Kunkumnerd, Lawyer

90. Ms.Butsara Singhabut, Lawyer

91. Mr.Wannawat Summaniti, Lawyer

92. Mr.Anucha Wintachai, Human Rights Activist

93. Ms.Hataikarn Renumard

94. Ms.Siripaporn Chuensri

95. Ms.Supaporn Malailoy

96. Mrs.Pairat Chantong

97. Ms.Sirilak Sriprasit

98. Ms.Yollada Thanakornsakul

99. Mr.Panom Tano

100. Mrs.Sukarntar Sukpaitar

101. Mrs.Chanidapar Prakaipech

102. Mr.Wasin Paitarfong, Attorney

103. Mr.Pijit Sukayuwana, Attorney

104. Mr.Wisut Chantadansuwun, Lawyer

105. Mr.Wanus Khosasu, Lawyer

106. Mr.Nontawut Rachakawee, Lawyer

107. Mr.Prompong Wongras, Lawyer

108. Ms.Nawasorn Limsakul, Lawyer

109. Mr.Witsarut Kitdee, Lawyer

110. Ms.Amornrat Klungkumnerd, Lawyer

111. Mr.Udhar Lohmoh, Volunteer

112. Mr. Mahamasulainee Tohmalor, Volunteer

113. Ms.Nopparak Yungeiam, Lawyer

114. Ms.Nijnirun Awapark, Lawyer

115. Ms.Sirikan Jarernsri, Lawyer

116. Mr.Sittiporn Parkpirom, Attorney

117.Mr.Preeda Nakpiw, Attorney

118. Mr.Natser Ardwarin, Attorney

119. Mr.Warut Boontharik, Attorney

120. Ms.Jirarat Mulsiri, Attorney

121. Ms.Luenhorm Saifah, Lawyer

122. Mr.Wuttichai Parkduangjai, Lawyer

123. Mr.Jirawat Suriyashotichyangkul, Lawyer

124. Mr.Kittisak Tiengtrong, Attorney

125. Acting Sub Lt.Chawanun Kanokvijitsin, Attorney

126. Mr.Arnon Sriboonjun, Law Academician

127. Mr. Jesada Thongkaow, Law Academician

128. Ms.Saovanee Kaewjullakarn, Law Academician

129. Mr. Tossapon Tassanakunlapan, Law Academician

130. Mr.Khanpech Chaitaweep, Law Academician

131. Associate Professeur Doctor Nattapong Jitnirat, Academician

132. Mr,Chalit Meesit, Attorney

For more information, please contact:

Human Rights Lawyers Association :Tel: +66-2-6934939, +66-2-6934831

NCPO Order no. 3/2558 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/073/1.PDF

[1]Section 44 of the Constitution of the Kingdom of Thailand (Interim), B.E. 2557 (2014) states that “In the case where the Head of the National Council for Peace and Order is of opinion that it is necessary for the benefit of reform in any field and to strengthen public unity and harmony, or for the prevention, disruption or suppression of any act which undermines public peace and order or national security, the Monarchy, national economics or administration of State affairs, whether that act emerges inside or outside the Kingdom, the Head of the National Council for Peace and Order shall have the powers to make any order to disrupt or suppress regardless of the legislative, executive or judicial force of that order. In this case, that order, act or any performance in accordance with that order is deemed to be legal, constitutional and conclusive, and it shall be reported to the National Legislative Assembly and the Prime Minister without delay.”

แถลงการณ์ขอให้ยกเลิกคำสั่งที่ 3/2558 ของ คสช. ยุติการการใช้อำนาจโดยอาศัยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) ฯ มาตรา 44

​ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ออกคำสั่งที่ 3/2558 เรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ โดยอาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 44แทนการใช้กฎอัยการศึก ที่ยกเลิกไปเมื่อวันที่ 1เมษายน พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมานั้น

​สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนเห็นว่า การประกาศใช้คำสั่งที่ 3/2558 ดังกล่าว ที่ให้อำนาจแก่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีอำนาจเหนืออำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร และอำนาจตุลาการรวมถึงคำสั่งใดๆที่เกี่ยวเนื่องกับบทบัญญัติข้างต้น ขัดต่อหลักการแบ่งแยกอำนาจ ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานสำคัญของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยและขัดต่อหลักการพื้นฐานทางด้านสิทธิมนุษยชนด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

1. การให้อำนาจแก่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีอำนาจเหนือ อำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร และอำนาจตุลาการ เป็นการรวบอำนาจแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ขัดต่อหลักนิติรัฐ ที่แบ่งแยกอำนาจเพื่อถ่วงดุล ป้องกันการใช้อำนาจปกครองตามอำเภอใจ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ สิทธิและเสรีภาพของประชาชน อีกทั้งการกำหนดให้การกระทำตามคำสั่งฉบับนี้ไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ย่อมเป็นการใช้อำนาจโดยความประสงค์หลีกเลี่ยงการตรวจสอบของสถาบันตุลาการที่เป็นอิสระซึ่งทำให้ประชาชนที่ถูกละเมิดสิทธิไม่สามารถใช้สิทธิทางศาลเพื่อตรวจสอบการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ตามคำสั่งดังกล่าว
2. การออกคำสั่งฉบับดังกล่าวเปิดโอกาสให้มีการใช้อำนาจของทหารในฐานะ “เจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อย”กระทำการใดๆตามคำสั่งฉบับดังกล่าว เช่น ออกคำสั่งเรียก บุคคล จับกุม ค้น ห้ามการเสนอข่าว ฯ รวมถึงการทำหน้าที่เช่นเดียวกับพนักงานสอบสวน โดยการพิจารณาคดีของพลเรือนในข้อกล่าวหาตั้งแต่มาตรา 107 ถึง 112 และมาตรา 113 ถึง 118 ประมวลกฎหมายอาญา และความผิดตามประกาศและคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)ยังคงถูกกำหนดให้อยู่ภายใต้เขตอำนาจของศาลทหาร ตาม ประกาศ คสช. ฉบับที่ 37/2557ฉบับที่ 38/2557และฉบับที่ 50/2557 ซึ่งขัดต่อหลักประกันสิทธิขั้นพื้นฐานและสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมโดยตุลาการที่เป็นอิสระซึ่งได้รับรองไว้ตามปฏิญญาสากลแห่งสหประชาชาติ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ในหลายๆด้านเช่น สิทธิเสรีภาพในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เสรีภาพของสื่อมวลชน สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เสรีภาพในการชุมนุม และสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งจะมีผลทำให้สิทธิเสรีภาพของประชาชนตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะถูกละเมิดมากยิ่งขึ้นและส่งผลโดยตรงต่อการฟื้นฟูประชาธิปไตยอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
​ดังนั้น สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน องค์กร และบุคคลดังมีรายชื่อท้ายแถลงการณ์ฉบับนี้ ในฐานะที่เป็นนักกฎหมาย ทนายความ และบุคลากรที่ทำงานด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชน มีความห่วงกังวลอย่างยิ่งต่อการใช้อำนาจที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดและละเลยต่อหลักกฎหมายโดยสิ้นเชิง จึงขอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ยกเลิกคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 3/2558 และยุติการใช้อำนาจโดยอาศัยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)ฯ มาตรา 44 ในการบริหารประเทศเพื่อเป็นหลักประกันว่าสิทธิเสรีภาพของประชาชนจะไม่ถูกละเมิดโดยอำเภอใจจากอำนาจที่ไร้การถ่วงดุลและอยู่เหนือการตรวจสอบ

ด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

1. สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (สนส.)
2. สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.)
3. เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสังคมและองค์กรชุมชนภาคใต้
4. นายสมชาย หอมลออ นักกฎหมาย
5. นายไพโรจน์ พลเพชร นักกฎหมาย
6. นายแสงชัย รัตนเสรีวงษ์ ทนายความ
7. นายชัยรัตน์ แสงอรุณ ทนายความ
8. นายถาวร ปิยะวงศ์รุ่งเรือง ทนายความ
9. นายรัษฎา มนูรัษฎา ทนายความ
10. นายสุรศิษฏ์ เหลืองอรัญนภา ทนายความ
11. นายศราวุฒิ ประทุมราช นักกฎหมาย
12. นายสุรชัย ตรงงาม ทนายความ
13. นายสุมิตรชัย หัตถสาร ทนายความ
14. นางสาว ส.รัตนมณี พลกล้า ทนายความ
15. นายสมนึก ตุ้มสุภาพ ทนายความ
16. นางอำพร สังข์ทอง ทนายความ
17. นางสาวเยาวลักษ์ อนุพันธุ์ ทนายความ
18. นางสาวดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล นักกฎหมาย
19. นางสาวปรีดา ทองชุมนุม ทนายความ
20. นางสาวนภาพร สงปรางค์ ทนายความ
21. นายธีรพันธุ์ พันธุ์คีรี ทนายความ
22. นายสงกรานต์ ป้องบุญจันทร์ นักกฎหมาย
23. นางสาวจันทร์จิรา จันทร์แผ้ว ทนายความ
24. นายเลาฟั้ง บัณฑิตเทอดสกุล ทนายความ
25. นายพนม บุตะเขียว ทนายความ
26. นางสาวคอรีเยาะ มานุแช ทนายความ
27. นางสาวประดิษฐา ปริยแก้วฟ้า นักกฎหมาย
28. นางสาวอัจฉรา สุทธิสุนทรินทร์ นักกฎหมาย
29. นางสาวพุทธิณี โกพัฒน์ตา นักกฎหมาย
30. นางสาวผรัณดา ปานแก้ว ทนายความ
31. นายสนธยา โคตปัญญา นักกฎหมาย
32. นายอภิราชย์ ขันธ์เสน นักกฎหมาย
33. นางสาวโรสนานี หะยีสะแม นักกฎหมาย
34. นางสาววลีรัตน์ ชูวา นักกฎหมาย
35. นางสาวคุ้มเกล้า ส่งสมบูรณ์ ทนายความ
36. นางสาวมนทนา ดวงประภา ทนายความ
37. นางสาววราภรณ์ อุทัยรังษี ทนายความ
38. นางสาวอัญญาณี ไชยชมภู นักกฎหมาย
39. นางสาวภาวิณี ชุมศรี ทนายความ
40. นายธรธรร การมั่งมี นักกฎหมาย
41. นายอับดุลเลาะห์ หะยีอาบู ทนายความ
42. นายกฤษดา ขุนณรงค์ ทนายความ
43. นางสาวพูนสุข พูนสุขเจริญ ทนายความ
44. นางสาวสุพรรษา มะเหร็ม ทนายความ
45. นายดนัยกฤต ศรีคาน นักกฎหมาย
46. นางสาวชันษา สุพรรณเมือง นักกฎหมาย
47. นางสาวอัชฌา สงฆ์เจริญ นักกฎหมาย
48. นางสาวอุมาพร สังขะเลขา นักกฎหมาย
49. นายอัมรินทร์ สายจันทร์ นักกฎหมาย
50. นางสาวสมสกุล ศรีเมธีกุล ทนายความ
51. นายวีรวัฒน์ อบโอ ทนายความ
52. นางสาวอังคณา อนุจร ทนายความ
53. นายนรากร นาเมืองรักษ์ นักกฎหมาย
54. นางสาววราภรณ์ อินทนนท์ นักกฎหมาย
55. นางสาวจันทิมา ตรีเลิศ นักกฎหมาย
56. นายมนตรี อัจฉริยสกุลชัย นักกฎหมาย
57. นางสาวมึดา นาวานาถ นักกฎหมาย
58. นางสาวจริงจัง นะแส นักกฎหมาย
59. นางสาวฐิติวรดา ธรรมพิริยะกุล นักกฎหมาย
60. นายอิสระพงศ์ เวียงวงษ์ นักกฎหมาย
61. นางสาวภัทรานิษฐ์ เยาดำ ทนายความ
62. นางสาวแววตา สาเลศ นักกฎหมาย
63. นายเจษฎา จางจันทร์ ทนายความ
64. นางสาวอชิชญา อ๊อตวงษ์ นักกฎหมาย
65. นางสาวกาญจนา อัครชาติ นักกฎหมาย
66. นายกฤษดา ชีช่วง ทนายความ
67. นายบัณฑิต หอมเกษ นักกฎหมาย
68. นางสาวเฉลิมศรี ประเสริฐศรี นักกฎหมาย
69. นายสุทธิเกียรติ คชโส นักกฎหมาย
70. นางสาวศศินันท์ ธรรมนิฐินันท์ ทนายความ
71. นายสุทธิเกียรติ ธรรมดุล ทนายความ
72. นางสาวมนัญญา พูลศิริ นักกฎหมาย
73. นางสาวอุทุมพร ดวงแก้ว นักกฎหมาย
74. นายวัชระศักดิ์ วิจิตรจันทร์ นักกฎหมาย
75. นายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา นักกฎหมาย
76. นางสาวขวัญหทัย ปทุมถาวรสกุล นักกฎหมาย
77. นางสาวมาซีเต๊าะ หมันหล๊ะ นักกฎหมาย
78. นางสาวศิวาพร ฝอดสูงเนิน นักกฎหมาย
79. นายกิตติชัย จงไกรจักร นักกฎหมาย
80. นายอภิสาร ยานุช ทนายความ
81. นางณัฐาศิริ เบิร์กแมน ทนายความ
82. นายสุริยงค์ คงกระพันธ์ ทนายความ
83. นายฐิติรัช สร้อยสุวรรณ นักกฎหมาย
84. นางสาวหนึ่งฤทัย คชสาร นักกฎหมาย
85. นางสาวสุธาทิพย์ อมปาน นักกฎหมาย
86. นางสาวณัฐวดี เต็งพานิชกุล นักกฎหมาย
87. นายสากีมัน เบญจเดชา ทนายความ
88. นายปภพ เสียมหาญ นักกฎหมาย
89. นางสาวปรียาภรณ์ ขันกำเหนิด นักกฎหมาย
90. นางสาวบุศรา สิงหบุตร นักกฎหมาย
91. นายวนวัฒก์ สัมมานิธิ นักกฎหมาย
92. นายอนุชา วินทะไชย นักสิทธิมนุษยชน
93. นางสาวหทัยกานต์ เรณูมาศ
94. นางสาวสิริภาภรณ์ ชื่นศรี
95. นางสาวสุภาภรณ์ มาลัยลอย
96. นางไพรัตน์ จันทร์ทอง
97. นางสาวสิริลักษณ์ ศรีประสิทธิ์
98. นางสาวยลดา ธนกรสกุล
99. นายพนม ทะโน
100. นางศุกาญจน์ตา สุขไผ่ตา
101. นางสาวชนิดาภา ประกายเพชร
102. นายวศิน ไป่ทาฟอง ทนายความ
103. นายพิจิตร์ สุขะยุวนะ ทนายความ
104. นายวิสุทธิ์ ฉันทแดนสุวรรณ นักกฎหมาย
105. นายวณัฐ โคสาสุ นักกฎหมาย
106. นายนนทวุฒิ ราชกาวี นักกฎหมาย
107. นายพร้อมพงษ์ วงศ์ราษฎร์ นักกฎหมาย
108. นางสาวนวศร ลิ่มสกุล นักกฎหมาย
109. นายวิศรุต คิดดี นักกฎหมาย
110. นางสาวอมรรัตน์ คลังกำเหนิด นักกฎหมาย
111. นายอัดฮา โล๊ะมะ อาสาสมัครผู้ช่วยทนายความ
112. นายมาหะมะซูไลนี เต๊ะมาลอ อาสาสมัครผู้ช่วยทนายความ
113. นางสาวนพรักษ์ ยังเอี่ยม นักกฎหมาย
114. นางสาวนิจนิรันดร์ อวะภาค นักกฎหมาย
115. นางสาวศิริกาญจน์ เจริญศิริ นักกฎหมาย
116. นายสิทธิพร ภาศภิรมย์ ทนายความ
117. นายปรีดา นาคผิว ทนายความ
118. นายนัสเซอร์ อาจวาริน ทนายความ
119. นายวรุตม์ บุณฑริก ทนายความ
120. นางสาวจิรารัตน์ มูลศิริ ทนายความ
121. นางสาวลืนหอม สายฟ้า นักกฎหมาย
122. นายวุฒิชัย พากดวงใจ นักกฎหมาย
123. นายจิรวัฒน์ สุริยะโชติชยางกูล นักกฎหมาย
124. นายกิตติศักดิ์ เที่ยงตรง ทนายความ
125. ว่าที่ ร.ต. ชวนันท์ กนกวิจิตรศิลป์ ทนายความ
126. นายอานนท์ ศรีบุญโรจน์ นักวิชาการทางด้านนักกฎหมาย
127. นายเจษฎา ทองขาว นักวิชาการทางด้านกฎหมาย
128. นางสาวเสาวณีย์ แก้วจุลกาญจน์ นักวิชาการทางด้านกฎหมาย
129. นายทศพล ทรรศนกุลพันธ์ นักวิชาการทางด้านกฎหมาย
130. นายขรรค์เพชร ชายทวีป นักวิชาการทางด้านกฎหมาย
131. รศ.ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ นักวิชาการ
132. นายชฤทธิ์ มีสิทธิ์ ทนายความ
ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ
สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน 02-6930682
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 3/2558 เรื่อง การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/073/1.PDF

สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (สนส.)
โทรศัพท์ /แฟ๊กซ์ : 02-6930682
อีเมล์ : hrla2008@gmail.com
http://www.naksit.org
………………………………………………..
Human rights Lawyers Association (HRLA)
email : hrla2008@gmail.com tel/fax : 02-6930682
http://www.naksit.org

25580408-140431.jpg

ILaw released translation on the head of the NCPO. no 3/2558

Dear colleagues
In the night of 1 April 2015, the Martial Law was lifted. However, the head of the junta had replaced it with an order of Head of the NCPO no. 3/2558 which issued under the provision of the section 44 of the 2014 Interim Constitution.

According to provision of the section 44, head of the NCPO had an authority to prevent or to act anything the it considered “necessary” and the order would effect in all branches of sovereign power, Legislative, Executive as well as Judiciary.

Below you will find the translation of the order of the head of the NCPO. no 3/2558 that was issued yesterday. Please note that this is not an official but it was translated by us.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Order Number 3/2558 (3/2015) of the Head of the NCPO on Maintaining Public Order and National Security.

As the lifting of martial law throughout the Kingdom has now been adopted, it is appropriate to install measures to deal with actions intended to undermine or destroy peace and national security, violate notifications or orders of the NCPO, or to commit offenses under the laws on firearms, ammunition, explosives, fireworks and artificial weapons which threaten the peace and security of the nation.

Therefore, the head of the NCPO sees it as necessary to prevent and suppress such actions swiftly and effectively so as not to affect law-abiding citizens and the well-being of the general public.

By virtue of Section 44 of the Interim Constitution of the Kingdom of Thailand of 2014, the Head of the NCPO with the approval of the NCPO hereby issues the following order:

Article 1. This order shall come into force from the date of its publication in the Government Gazette.

Article 2. A “Peace Keeping Officer” refers to a military officer with the rank of Lieutenant, or Midshipman or Pilot Officer or above, appointed by the Head of the NCPO to act in accordance with this order.
An “Assistant Peace Keeping Officer” refers to a military officer of lower rank than a Lieutenant, or Midshipman or Pilot Officer appointed by the Head of the NCPO to act according to this order.

Article 3. Peacekeeping Officers shall act swiftly to prevent and suppress acts which constitute the following offences:
(1) offenses against the King, the Queen, the Heir Apparent and the Regent under Sections 107 to 112 of the Penal Code.
(2) offenses against the security of the state under Sections 113 to 118 of the Penal Code.
(3) offenses under the laws on firearms, ammunition, explosives, fireworks and artificial weapons, only in respect of firearms, ammunition and explosives used in warfare.
(4) violations of announcements or orders of the NCPO or of the Head of the NCPO.

Article 4. In acting according to Article 3, Peacekeeping Officers have the following powers:
(1) To order any person to report to peacekeeping authorities, or to come to give a deposition, or hand over any document or evidence relating to the commission of an offense under Article 3.
(2) To arrest any person discovered committing an offense under Article 3, and to hand over that person to an investigating officer for further proceedings.
(3) To assist or support investigating officers in their duties or take part directly in investigations of offences under Article 3, in which case Peacekeeping Officers shall be deemed to be investigating officers as defined in the Code of Criminal Procedure.
(4) To enter any residence or any place to carry out searches of the premises, including searches of persons or of vehicles, when there is sufficient reason to suspect that a person who has commited an offence under Article 3 is hiding on the premises, or has kept property or evidence relating to such an offence on the premises, and where a delay while applying for the issuance of a search warrant might risk the abscondance of the suspect or the removal or destruction of said property or evidence.
(5) To seize or freeze any assets discovered under (4).
(6) To carry out any other act as assigned by the National Council for Peace and Order.

Article 5. In circumstances where it is necessary to swiftly remedy a situation which threatens national security or public order, or to prevent the situation from getting worse, Peacekeeping Officers are empowered to issue orders prohibiting the propagation of any item of news or the sale or distribution of any book or publication or material likely to cause public alarm or which contains false information likely to cause public misunderstanding to the detriment of national security or public order.
When issuing such orders, Peacekeeping Officers may attach conditions or time frames for compliance to their orders.
In order to accomplish results in accordance with the first paragraph, the Chief of the NCPO may set conditions or guidelines regarding the issuance of such orders.

Article 6. For the purposes stipulated in Article 3, when there is some evidence to suspect that an individual may have committed an offense under Article 3, Peacekeeping Officers have the authority to summon that individual to report to them for questioning or to give a deposition, and while the questioning is uncompleted the individual may be detained for not more than seven days. However, detention must be carried out on premises other than police stations, detention facilities, or prisons, and the detainee is not to be treated as an accused person.
When there are sufficient grounds to bring charges against such an individual, either Peacekeeping Officers in their capacity as administrative officials or police officers are to proceed according to the law.

Article 7. Assistant Peacekeeping Officers are to perform duties as ordered or assigned to them by Peacekeeping Officers.

Article 8. In carrying out their duties under this order, Peacekeeping Officers and Assistant Peacekeeping Officers are to be considered as authorised officers under the Penal Code, and as administrative officers or police officers under the Code of Criminal Procedure.

Article 9. Any person who contravenes or fails to comply with orders issued by a Peacekeeping Officer or Assistant Peacekeeping Officer under Article 4 (1) or Article 5 or Article 6 shall be punished with imprisonment not exceeding one year or a fine not exceeding twenty thousand baht, or both.

Article 10. Any person who resists or obstructs a Peacekeeping Officer or an Assistant Peacekeeping Officer in the performance of his duties under this order shall be punished with imprisonment not exceeding one year or a fine not exceeding twenty thousand baht, or both.

Article 11. In the case of an individual detained under Article 6, paragraph one for offenses under Article 3 (4), Peacekeeping Officers may allow the release of that individual, with or without conditions.
Conditions for release under the first paragraph may be for the purpose of securing compliance with Section 39 (2) to (5) of the Criminal Code, for prohibiting the individual concerned from leaving the Kingdom except with the permission of the Head of the NCPO or an authorized representative, or for prohibiting the individual from carrying out financial transactions.
Any person who contravenes or fails to comply with conditions of release shall be punished with imprisonment not exceeding one year or a fine not exceeding twenty thousand baht, or both.

Article 12. Political gatherings of five or more persons shall be punished with imprisonment not exceeding six months or a fine not exceeding ten thousand Baht, or both, unless permission has been granted by the Head of the NCPO. or an authorized representative.
Anyone who commits an offence under paragraph one who voluntarily agrees to receive corrective training from Peacekeeping Officers for a period not exceeding seven days may be released with or without the conditions stipulated in Article 11 paragraph 2 at the discretion of Peacekeeping Officers. The case will then be considered closed according to Section 37 of the Code of Criminal Procedure as amended by the Criminal Code Amendment Act (No. 16), 1986.
Any person who contravenes or fails to comply with conditions of release shall be punished with imprisonment not exceeding six months, or a fine not exceeding ten thousand Baht, or both.

Article 13. Actions under this order are not subject to the laws on administrative procedures and the Law on the Establishment of the Administrative Court and the Administrative Procedures Code.

Article 14. Peacekeeping Officers and Assistant Peacekeeping Officers who act in good faith in accordance with this order, without bias or undue severity shall be protected according to Article 17 of the Decree on Public Administration in Emergency Situations 2005, without prejudice to the rights of individuals to claim compensation from the government in accordance with the laws governing liability of officers.

Issued on April 1 of the year 2558 (2015).
Gen. Prayuth Chan-ocha
Head of the National Council for Peace and Order.

Source: ilaw.or.th
freedom.ilaw.or.th

Opposing the amendment of Article 46 of the Act on the Organization of Military Court B.E.2498

Human rights organisations
Press Release
Opposing the amendment of Article 46 of the Act on the Organization of Military Court B.E.2498
: The amendment shall enable the military to hold in custody civilians beyond judicial review

For immediate release on 6 February 2015

On 9 December 2014, the Cabinet proposed the Draft Act on the Organization of Military Court B.E…. to the National Legislative Assembly (NLA) in order to amend the existing Act on the Organization of Military Court B.E.2498. Of specific concern are amendments made to Article 46, granting military authorities the power to hold civilians in custody for up to 84 days without judicial review. The undersigned human rights organizations deem the amendment to be in breach of the Criminal Procedure Code and international human rights principles and call for it to be withdrawn. The draft law as it stand would increase the vulnerability of individuals to further human rights violations, particularly to torture and other forms of ill treatment.

We the undersigned state our specific objections to the amendments as follows:

1. NCPO Announcement No. 37/2557 “Offences under Jurisdiction of the Military Court”, permits for civilians to be tried by military courts on a number of offences which have no relation to military affairs.

Nevertheless, the holding in custody of a person still remains subject to the Criminal Procedure Code. In other words, a suspect has to be brought before a Criminal Court within 48 hours of arrest to file custody, and that custody can only be extended under the purview of a Criminal Court every 12 days.

This process allows for judicial oversight on the holding in custody of a person and to prevent any arbitrary exercise of power. However, the proposed amendment to Article 46 would empower the incumbent Supreme Commander of the military to hold a suspect in custody by invoking the Criminal Procedure Code if there is “an unavoidable circumstance” or “when warranted by other necessities”, and shall make it impossible for the person in custody to request a judicial review.

This would hand immense power to military authorities, granting them unilateral discretion on whether to take a person into custody or not. This would give rise to the deprivation of the rights and liberties of a suspect, as an individual can be placed in official custody without any reasonable grounds and without any necessities regarding legal action.

This will certainly override the traditional checks and balances accorded to the judiciary to ensure accountability and may lead to arbitrary or unlawful detention. In fact, according to existing Article 87 of the Criminal Procedure Code, an inquiry official already has the power to propose the further holding in custody of a person should there be any unavoidable circumstances or when warranted by other necessities. There is no need to promulgate a new provision redundant to the existing one.

2. In addition, the second paragraph of Article 46 states that even after the end of such unavoidable circumstances or necessities, if there is still grounds which requires the further detention of a suspect, the incumbent supreme commander of the military unit may order the holding of the suspect within the period of time as provided for in the Criminal Procedure Code’s provisions concerning detention. This clause shall allow military officials whose mandates are not related to the interrogation of a person held in custody to exercise their power to hold that person in custody without having to state any clear reasons and without transparency. Also, it deprives the suspect of the guarantee of access to justice processes, including the right to be visited by relatives, the right to access to a lawyer and the right to have access to a medical doctor.

3. Thailand is a state party to the UN Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (UNCAT). In essence, the Convention purports to be a pledge of commitment to the world by a state party such as Thailand showing its endeavors to realize the absolute probation against torture. Efforts have continually been made to amend the law and change the practice accordingly since Thailand became a state party in 2007. A key recent example is the proposed Draft Prevention and Suppression of Torture and Enforced Disappearance Act B.E….., which has been drafted by the Ministry of Justice. But the proposed amendment of Article 46 of the Act on the Organization of Military Court would infringe on the principles upholding the rights and liberties of people as provided for by the Criminal Procedure Code and will inevitably make people vulnerable to the further violation of their rights as enshrined in the Convention.

The undersigned human rights organizations, therefore, urge Gen. Prayuth Chan-ocha as Prime Minister, to immediately withdraw the draft amendment. Any amendment to be made must rest on the rule of law and must aim to uphold human rights protections, in particular the right to a fair trial and the treatment of a person being held in custody strictly based on human rights principles in order to establish a universal tradition embraced in all modern democracies.

With respect to the rights and liberties of the people
1. Cross Cultural Foundation (CrCF)
2. Thai Lawyers for Human Rights (TLHR)
3. Human Rights and Development Foundation (HRDF)
4. Human Rights Lawyers Association (HRLA)
5. Union for Civil Liberties (UCL)
6. Prorights Foundation
7. MUSLIM ATTORNEY CENTRE FOUNDATION (MAC)
8. ENLAWTHAI Foundation
9.Justice for Peace Foundation

Thai Lawyers for human rights (TLHR) court hearing days as of Jan 2015

Immediately release 19 January 2015

Press Release
January 2015: Hearing schedule of five cases assisted by TLHR

During the latter half of January 2015, there are five cases handled by the Thai Lawyers for Human Rights (TLHR) to go on trial including;

1. PDRC demonstration site bombing in Trat province (Black Case no. O1213/2557, Trat Provincial Court)

Prosecution witness examination will take place from 20 – 23 and 27 – 30 January 2015 from 9.00 – 16.00 at the Trat Provincial Court. 31 individuals are scheduled to give their evidence.

In this case, on 22 February 2014, there was a bombing at a demonstration site of the People’s Democratic Reform Committee (PDRC) in Trat province. In May 2014, military authorities invoked Martial Law to arrest Mr. Somsak (last name withheld) and Mr. Watchara (last name withheld). In July another Somsak (last name withheld) was arrested, altogether three suspects. All of them were held in custody invoking Martial Law. The last Somsak was held in custody invoking Martial Law for as long as 26 days. None was given access to their relatives or to have any visit by their confidante. Later, the three suspects were brought to the police officials at Khao Saming Police Station, Trat province, and they were then indicted with the Trat Provincial Court as the Black Case no. O1213/2557 for premeditated murder and for illegal possession of explosive material.

The three accused pleaded no guilty to the charges and expressed their intention to fight the charge. They claimed to have been subject to torture and being forced to make confession while being held in custody invoking Martial Law.

2. The case against Mr. Sirabhop Kornarut for violation of Article 112 of the Penal Code and the Cyber Crime Act

Pretrial discovery was on 21 January 2015, 8.30, at the Bangkok Military Court, in the Black Case no. 83K /2557

An online poet, Sirabhop Kornarut is also known as “Rung Sila”. On 1 June 2014, the National Council for Peace and Order (NCPO) issued the NCPO Order no. 44/2557 summoning individuals to report themselves including Sirabhop Kornarut who was listed on the 22nd. He failed to turn himself in and was arrested and then held in custody at the 1st Military Circle invoking Martial Law and was then brought to be pressed with charges by the police.

The Judge Advocate indicted him with the Military Court on 24 September 2014 for defaming, insulting or threatening the King and for inputting illegal data into the computer system. He pleaded not guilty to the charges, but was denied bail.

3. The case against Mr. Sirabhop Kornarut for failing to turn himself in

The Military Court has been asked to decide if the constitutionality of the legal provision invoked in this case should be referred to the consideration of the Constitutional Court or not and the witness examination shall take place on 22 January 2015, 8.30 น, at the Bangkok Military Court in the Black Case no. 40K/2557.

An online poet, Sirabhop Kornarut is also known as “Rung Sila”. On 1 June 2014, the National Council for Peace and Order (NCPO) issued the NCPO Order no. 44/2557 summoning individuals to report themselves including Sirabhop Kornarut who was listed on the 22nd. He failed to turn himself in and was arrested and then held in custody at the 1st Military Circle invoking Martial Law and was then brought to be pressed with charges by the police including violation against Article 112.

The Judge Advocate indicted him with the Military Court on 15 August 2014 for disobeying the order of the NCPO. He pleaded not guilty to the charge. On 10 November 2014, he challenged with the Court that the NCPO Announcement no. 37/2557 for all civilians to be tried in the Military Court and the Act on the Organization of Military Court are not constitutional as far as the Constitution of the Kingdom of Thailand (Interim), B.E. 2557 (2014) and the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) are concerned

4. The case against Mr. Sombat Boonngamanong, aka “Bor Kor Lai Jud” on violation against Article 116 of the Penal Code (sedition) and Cyber Crime Act

The Military Court has been asked to decide if the constitutionality of the legal provision invoked in this case should be referred to the consideration of the Constitutional Court or not and the pretrial discovery shall take place on 23 January 2015, 8.30 น, at the Bangkok Military Court in the Black Case no. 24K/2557.

A social activist, Sombat was acting in defiance of the coup since it was staged on 24 May 2014. The NCPO issued the Order no. 3/2557 summoning the presence of individuals including Sombat who was listed as the 60th in the list, but he failed to turn himself in as requested. He continued to post in his facebook and twitter accounts to oppose the coup and invite people to act symbolically against the coup. He was later nabbed and held in custody invoking Martial Law and was brought to be pressed with charges by the police including his failure to report himself.

The Judge Advocate indicted him with the Military Court on 29 July 2014 for violation of Article 116 of the Penal Code and the Cyber Crime Act by inciting sedition using computer network. The accused pleaded not guilty to all charges and on 25 November 2014, he challenged with the Court that the NCPO Announcement no. 37/2557 for all civilians to be tried in the Military Court and the Act on the Organization of Military Court are not constitutional as far as the Constitution of the Kingdom of Thailand (Interim), B.E. 2557 (2014) and the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) are concerned

5. The case against Mr. Sombat Boonngamanong, aka “Bor Kor Lai Jud” for failure to turn oneself in and for violation of Article 368 of the Criminal Procedure Code

Prosecution witness examination will take place on 26 January 2015, 9.00, at the Chonburi Municipal Court for failure to report oneself as summoned and for disobeying an order of the competent officials (Criminal Procedure Code’s Article 368). Since the accused had been indicted with the Dusit Municipality Court in the Black Case no.O1515/2557 and since military officials who conducted the arrest in Chonburi is cited as a witness, the Dusit Municipality Court has decided to refer the examination of the witness to the Chonburi Municipality Court on the aforementioned date.

A social activist, Sombat was acting in defiance of the coup since it was staged on 24 May 2014. The NCPO issued the Order no. 3/2557 summoning the presence of individuals including Sombat who was listed as the 60th in the list, but he failed to turn himself in as requested. He continued to post in his facebook and twitter accounts to oppose the coup and invite people to act symbolically against the coup. He was later nabbed and held in custody invoking Martial Law and was brought to be pressed with charges by the police including his failure to report himself.

The prosecutor indicted him with the Dusit Municipality Court on 10 July 2014 for failure to report himself as requested by the NCPO and for disobeying the order of a competent official and the Criminal Procedure Code’s Article 368 in the Black Case no. O1515/2557 at Dusit Municipality Court. The accused has pleaded not guilty to the charge.

———————————————–
ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน
Thai Lawyers for Human Rights
โทร/Tel (+66) (0) 96-789-3172, 096-789-3173
e-mail: tlhr2014@gmail.com