Statement: Mr. Dahoh Mathawon and his younger brother must be released without conditions

For immediate release on 19 May 2017 Mr. Dahoh Mathawon and his younger brother must be released unconditionally Abduction between 13-15 May by unknown group and later detained by military since 17 May Songkla and Pattani area The Cross Cultural Foundation (CrCF) has learned from relatives of Mr. Dahoh Mathawon that on 17 May 2017 … Continue reading Statement: Mr. Dahoh Mathawon and his younger brother must be released without conditions

แถลงการณ์มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ขอให้ปล่อยตัวนายดาโหะ มะถาวร และน้องชายโดยไม่มีเงื่อนไข

เผยแพร่วันที่  19  พฤษภาคม 2560   ขอให้ปล่อยตัวนายดาโหะ มะถาวร และน้องชายโดยไม่มีเงื่อนไข มูลนิธิผสานวัฒนธรรมได้รับทราบข้อมูลจากญาตินายดาโหะ มะถาวรว่าเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ช่วงเวลาเย็นประมาณ 17.30 น. นายดาโหะและญาติได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจจังหวัดสงขลาว่าให้เดินทางไปกับเพื่อพูดคุยโดยนายดาโหะได้ขอให้น้องชายไปเป็นเพื่อน  ซึ่งต่อมาญาติได้รับแจ้งว่าขณะนี้นายดาโหะและน้องชายถูกควบคุมตัวอยู่ที่ค่ายอิงคยุทธบริหาร จังหวัดปัตตานี ปัจจุบันนายดาโหะ และน้องชายยังอยู่ในการควบคุมตัวโดยไม่มีข้อมูลชัดเจนว่าเป็นการควบคุมตัวตามกฎหมายใด    ตั้งแต่เวลา 17.30 น. ของวันที่ 17 พฤษภาคม 2560  ทางญาติไม่สามารถติดต่อและพูดคุยกับนายดาโหะและน้องชายได้เพียงได้รับข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ทหารว่านายดาโหะและน้องชายกลัวเรื่องความปลอดภัยและต้องการอยู่ในค่ายทหาร    แต่ทางญาติต้องการให้มีการปล่อยตัวกลับบ้านและเชื่อว่านายดาโหะและน้องชายไม่ได้ประสงค์จะอยู่ในค่ายทหารและไม่ได้กระทำความผิดใดใด ก่อนหน้านี้นายดาโหะ มะถาวร ได้เปิดเผยว่าตนถูกกลุ่มบุคคลลักพาตัวไปที่พื้นที่จังหวัดสตูลเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2560 เวลาประมาณ 20.30 น. เปลี่ยนรถยนต์สามครั้งและทุกครั้งก็จะมีการปิดตาตลอดการเดินทางทำให้ไม่ทราบว่าเดินทางจากที่ใดไปที่ได และมีการพาไปพักค้างคืนในห้องพักที่ไม่อาจระบุได้ว่าเป็นที่ใด   แต่ต่อมาได้มีการพูดคุยกันในกลุ่มบุคคลจำนวน 4-6 คนแล้วแจ้งว่าจะให้กลับบ้าน    นายดาโหะได้ขอให้ไปส่งที่รถตู้แล้วจะให้ญาติมารับที่หาดใหญ่  พอถึงสถานีรถตู้จึงรู้ว่าตนเองอยู่ที่จังหวัดสตูล และเดินทางมาถึงหาดใหญ่เมื่อเวลา 12.00 น.ของวันที่ 15 พฤษภาคม 2560  นายดาโหะฯได้ให้ข้อมูลกับนักข่าวเผยแพร่รายละเอียดในโรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ http://deepsouthwatch.org/dsj/th/11168 นายดาโหะ … Continue reading แถลงการณ์มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ขอให้ปล่อยตัวนายดาโหะ มะถาวร และน้องชายโดยไม่มีเงื่อนไข

Statement Bomb attack at a Pattani’s mall should be condemned while security was lax Possible Crime Against humanity, condolence to those suffering the losses All parties are urged to adhere to tolerance and a nonviolent solution

Thai version is below; For immediate release on 10 May 2017 Statement Bomb attack at a Pattani’s mall should be condemned while security was lax Possible Crime Against humanity, condolence to those suffering the losses All parties are urged to adhere to tolerance and a nonviolent solution   On 9 May 2017, around 14.00, two … Continue reading Statement Bomb attack at a Pattani’s mall should be condemned while security was lax Possible Crime Against humanity, condolence to those suffering the losses All parties are urged to adhere to tolerance and a nonviolent solution

แถลงการณ์ คัดค้านร่างกฎหมายควบคุมเสรีภาพสื่อมวลชน

แถลงการณ์ร่วมองค์กรสิทธิมนุษยชน: คัดค้านร่างกฎหมายควบคุมเสรีภาพสื่อมวลชน ตามที่ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ..... ซึ่งกำลังพิจารณาอยู่ในสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและได้รับการวิพากษ์วิจารณ์จากองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนอย่างกว้างขวางว่าร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวมิได้เป็นการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชนแต่กลับเป็นการแทรกแซงและควบคุมการปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชน โดยในร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวระบุให้ “ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน” ต้องได้รับใบอนุญาตโดยคณะกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ มาจากกลุ่มบุคคล ซึ่งมีตัวแทนภาครัฐเข้าร่วมด้วย ซึ่งคณะกรรมการมีอำนาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตวิชาชีพสื่อมวลชนได้อันเถือได้ว่าเป็นการเปิดทางให้มีการแทรกแซงสื่อได้นั้น สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.)และองค์กรข้างท้ายขอแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการจัดทำกฎหมายเพื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน ดังต่อไปนี้ ๑. “เสรีภาพของประชาชน” หมายความเชื่อมโยงถึง “เสรีภาพของสื่อมวลชน”ด้วย ถือเป็นหลักการสำคัญของสิทธิเสรีภาพที่สำคัญประการหนึ่งในสังคมประชาธิปไตย ในแง่ที่ว่าหากจะมีการจำกัดเสรีภาพสื่อมวลชนจำเป็นต้องคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ดังนั้นการส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวล จักต้องคำนึงถึงหลักการเรื่องสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนด้วยอย่างเคร่งครัด ๒. แนวคิดในการจัดทำกฎหมายเพื่อคุ้มครองเสรีภาพในการเสนอข่าวสารของสื่อมวลชนนั้นจักต้องอยู่บนพื้นฐานร่วมกันว่า สื่อมวลชนมีเสรีภาพควบคู่ไปกับ หรือถูกกำกับภายใต้ความรับผิดชอบที่สื่อมวลชนพึงมีต่อประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญ ซึ่งประชาชนหรือผู้บริโภคสื่อย่อมสามารถใช้วิจารณญาณในฐานะวิญญูชนที่จะวินิจฉัยได้ด้วยตนเอง อันเป็นประเด็นหนึ่งที่ต้องได้รับการพัฒนาเรียนรู้และสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมร่วมกันในสังคมนั้นๆเอง ๓.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มีบทบัญญัติคุ้มครองเสรีภาพของสื่อมวลชนไว้ในการเสนอข่าวสาร หรือแสดงความเห็นตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองเรื่องเสรีภาพในการรับ แสวงหาและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความคิดเห็น โดยต้องอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบต่อการแสดงความคิดเห็น หรือการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนั้นๆ โดยไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมของสังคม ซึ่งสื่อมวลชนยังต้องได้รับการกำกับภายใต้กฎหมายหลายฉบับ ทั้งประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยการหมิ่นประมาท กฎหมายเกี่ยวกับวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม กฎหมายเกี่ยวกับการโฆษณา กฎหมายเกี่ยวกับวัฒนธรรม กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา กฎหมายเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจาร กฎหมายว่าด้วยคอมพิวเตอร์ กฎหมายด้านการจดแจ้งการพิมพ์ ฯลฯ โดยกฎหมายแต่ละฉบับก็มีเจ้าพนักงานของรัฐกำกับดูแลและควบคุมให้สื่อมวลชนมีความรับผิดชอบต่อบุคคลและต่อสังคมอยู่แล้ว จึงไม่มีความจำเป็นจะต้องมีกฎหมายเฉพาะในการคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรมสื่อมวลชนอีก ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น สสส.และองค์กรท้ายแถลงการณ์นี้ จึงมีข้อเสนอและข้อเรียกร้อง … Continue reading แถลงการณ์ คัดค้านร่างกฎหมายควบคุมเสรีภาพสื่อมวลชน

จดหมายเปิดผนึกถึงแม่ทัพภาคที่ 4 และปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรณีมีการร้องขอไปยังกระทรวงสาธารณสุขให้สั่งย้าย นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ

จดหมายเปิดผนึกถึงแม่ทัพภาคที่ 4 และปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรณีมีการร้องขอไปยังกระทรวงสาธารณสุขให้สั่งย้าย นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ รองประธานชมรมแพทย์ชนบทภาคใต้และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ โดย ภาคีเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน สันติภาพ และประชาธิปไตย +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ จากกระแสข่าวกรณีมีการร้องขอโดยแม่ทัพภาคที่ 4 ไปยังกระทรวงสาธารณสุขให้สั่งย้าย นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ รองประธานชมรมแพทย์ชนบทภาคใต้และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ เนื่องมาจากการเข้าร่วมคัดค้านโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน โดยมีข้อร้องเรียนว่า นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ มีพฤติกรรมการใช้เวลาราชการออกไปนอกสถานที่โดยมิได้ขออนุญาตผู้บังคับบัญชา อีกทั้งการกระทำดังกล่าวอาจเข้าข่ายยุยงปลุกปั่นประชาชนให้เกิดความแตกแยกและสร้างความวุ่นวาย นั้น ภาคีเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน สันติภาพ และประชาธิปไตย มีข้อเรียกร้อง ดังนี้ 1. ยุติการคุกคามและการกระทำอันไม่เป็นธรรมต่อบุคคลที่มีความเห็นต่าง รวมทั้งต่อข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่แสดงความคิดเห็นโดยสุจริต ทั้งนี้ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นได้มีการรับรองและคุ้มครองไว้ในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 2. การคัดค้านโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเป็นการปกป้องสิทธิในการมีเงื่อนไขอันจำเป็นต่อสุขภาพตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และเป็นการปกป้องสิทธิในสุขภาพของประชาชนอันเป็นหน้าที่โดยตรงของแพทย์ตามธรรมนูญขององค์การอนามัยโลก โดยประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีในกติการะหว่างประเทศทั้งสองฉบับ รวมทั้งยังเป็นการปกป้องสิทธิในการดํารงชีวิตในสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 3. การเข้าร่วมคัดค้านโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินของ นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ เป็นการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตและไม่ขัดต่อจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม … Continue reading จดหมายเปิดผนึกถึงแม่ทัพภาคที่ 4 และปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรณีมีการร้องขอไปยังกระทรวงสาธารณสุขให้สั่งย้าย นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ