report

รายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ของผู้หญิงในพื้นที่สามจังหวัดชายเแดนใต้ นำเสนอต่อ คณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW)

คณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ สมัยประชุมที่ 67 ระหว่างวันที่ 3 – 21 กรกฎาคม 2560 รายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ของผู้หญิงในพื้นที่สามจังหวัดชายเแดนใต้ นำเสนอต่อ คณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW) จัดทำโดย มูลนิธิผสานวัฒนธรรม และองค์กรภาคประชาสังคม รายงานชิ้นนี้เป็นเอกสารที่จัดทำโดยมูลนิธิผสานวัฒนธรรม โดยได้รับการสนับสนุนจาก กลุ่มด้วยใจ เครือข่ายสิทธิมนุษยชนปาตานี (HAP) และการให้ข้อมูลส่วนบุคคล นับตั้งแต่เกิดความรุนแรงขึ้นในพื้นที่ เมื่อปี 2547 รวมเวลา 13 ปี มีคนเจ็บ 12,538 คน และคนตาย 6,847 คน ความรุนแรงกระจายในพื้นที่กว้างและส่งผลกระทบต่อทุกคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ รวมทั้งผู้หญิงและเด็กด้วยทุกกลุ่ม อย่างไรก็ตามมีควมก้าวหน้าในภาคใต้ในการขจัดความการเลือกปฏิบัติต่อสตรีและทำให้ สถานภาพของสตรีโดยรวมดีขึ้น  ความก้าวหน้าดังกล่าวอยู่ในคำตอบ (Response) ของรัฐบาลไทยต่อข้อสังเกตเชิงสรุป  ที่รวมรายงานครั้งที่ 1 ถึง 3 เข้าไว้ด้วยกัน  อย่างไรก็ตาม ผู้หญิงยังเผชิญการเลือกปฏิบัติเชิงโครงสร้าง และยังเผชิญปัญหาการเลือกปฏิบัติที่ซ้ำซ้อนที่เกี่ยวโยงกับความรุนแรงในพื้นที่สามจังหวัดภาคใต้ ฉบับภาษาไทย  

Advertisements