Press Release, Uncategorized

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ใบแจ้งข่าว : ศาลจังหวัดปัตตานีนัดฟังคำพิพากษา 28 มี.ค.2562 คดีบิดามารดาผู้ตาย 4 ครอบครัว ฟ้องเรียก ค่าเสียหายจากกองทัพบก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักนายกรัฐมนตรี กรณีเจ้าหน้าที่ยิงประชาชนเสียชีวิต 4 คน เมื่อปี 2558 ในพื้นที่อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี

เผยแพร่วันที่ 26 มีนาคม 2562 ใบแจ้งข่าว ศาลจังหวัดปัตตานีนัดฟังคำพิพากษา 28 มี.ค.2562 คดีบิดามารดาผู้ตาย 4 ครอบครัว ฟ้องเรียก ค่าเสียหายจากกองทัพบก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักนายกรัฐมนตรี กรณีเจ้าหน้าที่ยิงประชาชนเสียชีวิต 4 คน เมื่อปี 2558 ในพื้นที่อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี ศาลจังหวัดปัตตานีจึงได้นัดฟังคำพิพากษาในวันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 นาฬิกา ในคดีหมายเลขดำที่ พ.๓๙๗/๒๕๖๐ จากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 กรณีเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจยิงประชาชนเสียชีวิต 4 คน ใน พื้นที่บ้านโต๊ะชูด ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี โดยโจทก์ทั้งแปดเป็นบิดามารดาของผู้ตาย ได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลจังหวัด ปัตตานีเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรียกค่าเสียหายจาก กองทัพบก จำเลยที่ 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำเลยที่… Continue reading มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ใบแจ้งข่าว : ศาลจังหวัดปัตตานีนัดฟังคำพิพากษา 28 มี.ค.2562 คดีบิดามารดาผู้ตาย 4 ครอบครัว ฟ้องเรียก ค่าเสียหายจากกองทัพบก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักนายกรัฐมนตรี กรณีเจ้าหน้าที่ยิงประชาชนเสียชีวิต 4 คน เมื่อปี 2558 ในพื้นที่อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี

Advertisements
Press Release, Uncategorized

CROSS CULTURAL FOUNDATION PRESS RELEASE : INVESTIGATE ALLEGED TORTURE OF A SUSPECTED INSURGENT IN MILITARY DETENTION AND STOP THE USE OF SPECIAL LAWS TO ARREST AND DETAINED SUSPECTS WITHOUT CHARGE

  21 March 2019 Press Release : Investigate alleged torture of a suspected insurgent in military detention and stop the use of special laws to arrest and detained suspects without charge   On 16 March 2019, it was reported that Mr. Masukri Salae, a suspect held in detention at the Ingkhayutthaborihan military camp in Pattani… Continue reading CROSS CULTURAL FOUNDATION PRESS RELEASE : INVESTIGATE ALLEGED TORTURE OF A SUSPECTED INSURGENT IN MILITARY DETENTION AND STOP THE USE OF SPECIAL LAWS TO ARREST AND DETAINED SUSPECTS WITHOUT CHARGE

Press Release

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ใบแจ้งข่าว : ศาลแพ่งพิพากษา  ร้อยตรีสนาน ทองดีนอก เสียชีวิตใน ระหว่างฝึกเกิดจากการประมาทเลินเล่อในขณะปฏิบัติหน้าที่ ของครูฝึก ให้กองทัพบกชดใช้ค่าสินไหมทดแทน แก่มารดาและภรรยา

ใบแจ้งข่าว ศาลแพ่งพิพากษา  ร้อยตรีสนาน ทองดีนอก เสียชีวิตใน ระหว่างฝึกเกิดจากการประมาทเลินเล่อในขณะปฏิบัติหน้าที่ ของครูฝึก ให้กองทัพบกชดใช้ค่าสินไหมทดแทน แก่มารดาและภรรยา   คดีระหว่าง นางหวาน ทองดีนอก (มารดา) โจทก์ที่ 1 นางสาวธัญญารัตน์  วรรณสถิตย์  (ภรรยา)  โจทก์ที่  2  ฟ้อง กองทัพบก จำเลย  เรียกค่าเสียหายตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทาง ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539  คดีหมายเลขดำที่ พ.2580/2559 จากเหตุการณ์ร้อยตรีสนาน ทองดีนอก เสียชีวิตในระหว่างฝึก หลักสูตรทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์  (UKBT)  รุ่นที่  11 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2558 โดยหลักสูตรดังกล่าวได้จัดให้มีการ ทดสอบความสามารถโดยการว่ายน้ำ เจ้าหน้าที่ทหารซึ่งเป็น หัวหน้าครูฝึกมีหน้าที่กำกับดูแลการฝึก ถูกกล่าวหาว่าขณะเกิดเหตุ ร้อยตรีสนานได้ถูกบังคับให้ว่ายน้ำไป-กลับ ภายในสระว่ายน้ำ โดยไม่มีการหยุดพักหลายสิบรอบ ซึ่งเกินกำลังที่ร่างกายจะรับได้ เป็นเหตุให้ร้อยตรีสนานจมลงไปก้นสระเป็นเวลานาน โดยที่ครูฝึกซึ่งมีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและสวัสดิภาพ ของผู้เข้ารับการฝึกกลับปล่อยปละละเลยไม่เข้าช่วยเหลือ อย่างทันท่วงที… Continue reading มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ใบแจ้งข่าว : ศาลแพ่งพิพากษา  ร้อยตรีสนาน ทองดีนอก เสียชีวิตใน ระหว่างฝึกเกิดจากการประมาทเลินเล่อในขณะปฏิบัติหน้าที่ ของครูฝึก ให้กองทัพบกชดใช้ค่าสินไหมทดแทน แก่มารดาและภรรยา

Press Release

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ใบแจ้งข่าว : นัดฟังคำพิพากษาศาลชั้นต้น 14 มี.ค. 2562 คดีมารดาและภรรยา ร้อยตรีสนาน ฟ้องกองทัพบก เรียกค่าเสียหาย จากเหตุการณ์ร้อยตรีสนาน ทองดีนอก เสียชีวิตในระหว่างฝึกหลักสูตรทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์(UKBT) รุ่นที่ 11

ใบแจ้งข่าว นัดฟังคำพิพากษาศาลชั้นต้น 14 มี.ค. 2562 คดีมารดาและภรรยา ร้อยตรีสนาน ฟ้องกองทัพบก เรียกค่าเสียหาย จากเหตุการณ์ร้อยตรีสนาน ทองดีนอก เสียชีวิตในระหว่างฝึก หลักสูตรทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์(UKBT) รุ่นที่ 11        โดยคดีนี้เป็นคดีระหว่าง นางหวาน ทองดีนอก โจทก์ที่ 1 นางสาวธัญญารัตน์ วรรณสถิตย์ โจทก์ที่ 2 กับ กองทัพบก จำเลย เรียกค่าเสียหายตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539  คดีหมายเลขดำที่ พ.2580/2559    จากเหตุการณ์ ร้อยตรีสนาน ทองดีนอก เสียชีวิตในระหว่างฝึก หลักสูตรทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ (UKBT) รุ่นที่ 11        หลักสูตรดังกล่าวได้จัดให้มีการทดสอบความสามารถ โดยการว่ายน้ำ เจ้าหน้าที่ทหารซึ่งเป็นหัวหน้าครูฝึกมีหน้าที่ กำกับดูแลการฝึก ถูกกล่าวหาว่าขณะเกิดเหตุร้อยตรีสนาน ได้ถูกบังคับให้ว่ายน้ำไป-กลับ ภายในสระว่ายน้ำ โดยไม่มีการหยุดพักหลายสิบรอบ ซึ่งเกินกำลังความสามารถ ที่ร่างกายจะรับได้ เป็นเหตุให้ร้อยตรีสนานจมลงไปก้นสระ เป็นเวลานาน โดยที่ครูฝึกซึ่งมีหน้าที่ดูแลความปลอดภัย และสวัสดิภาพของผู้เข้ารับการฝึกกลับปล่อยปละละเลย ไม่เข้าช่วยเหลืออย่างทันท่วงที เหตุเกิดเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2558       มารดาและภรรยาของร้อยตรีสนาน(ผู้เสียชีวิต)… Continue reading มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ใบแจ้งข่าว : นัดฟังคำพิพากษาศาลชั้นต้น 14 มี.ค. 2562 คดีมารดาและภรรยา ร้อยตรีสนาน ฟ้องกองทัพบก เรียกค่าเสียหาย จากเหตุการณ์ร้อยตรีสนาน ทองดีนอก เสียชีวิตในระหว่างฝึกหลักสูตรทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์(UKBT) รุ่นที่ 11

Press Release

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ใบแจ้งข่าว : ศาลจังหวัดมีนบุรีเลื่อนนัด ตรวจพยานหลักฐาน คดีนายชัยวัฒน์  ลิ้มลิขิตอักษร กล่าวหานักวิชาการอิสระที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา  

ใบแจ้งข่าว ศาลจังหวัดมีนบุรีเลื่อนนัด ตรวจพยานหลักฐาน คดีนายชัยวัฒน์  ลิ้มลิขิตอักษร กล่าวหานักวิชาการอิสระที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา    จากกรณีที่นายวุฒิ บุญเลิศ หรืออาจารย์วุฒิ ซึ่งเป็นนักวิชาการอิสระ ที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง และนายสมัคร ดอนนาปี อดีต ผอ.สำนักอุทยานแห่งชาติ ถูกนายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิเศษ พิทักษ์อุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่า (หน่วยเฉพาะกิจพญาเสือ) ร้องทุกข์ในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 พนักงานอัยการฟ้องคดี ต่อศาลจังหวัดมีนบุรี เป็นคดีหมายเลขดำที่ อ.6246/2561 และต่อมานายชัยวัฒน์ฯ เข้าเป็นโจทก์ร่วมได้เรียกร้องค่าเสียหาย จากจำเลยทั้งสองเป็นจำนวนเงิน 2 ล้านบาทด้วย เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562  ศาลจังหวัดมีนบุรีนัดตรวจพยานหลักฐาน ของโจทก์และจำเลยทั้งสอง ศาลตรวจสอบพยานหลักฐาน ของคู่ความทั้งสอง โดยจำเลยที่ 1 และ จำเลยที่ 2 ได้เรียกพยานเอกสารในการใช้สืบเป็นจำนวนมาก ซึ่งเอกสารต่างๆที่จะนำมาใช้สืบพยานนั้นเป็นเอกสาร ที่อยู่ในการครอบครอง ของบุคคลภายนอกจึงยังไม่สามารถ นำส่งได้ทันในวันนัดพร้อมตรวจพยานหลักฐานนี้ ศาลจึงให้เลื่อนนัดตรวจพยานหลักฐานไปอีกนัดหนึ่ง เป็นวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ซึ่งได้มอบหมายทนายความช่วยเหลือคดี แก่นายวุฒิ บุญเลิศ ตามคำร้องขอ เห็นว่าคดีนี้เป็นคดีมีการแจ้งความ โดยนายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร… Continue reading มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ใบแจ้งข่าว : ศาลจังหวัดมีนบุรีเลื่อนนัด ตรวจพยานหลักฐาน คดีนายชัยวัฒน์  ลิ้มลิขิตอักษร กล่าวหานักวิชาการอิสระที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา