Newsletters

Oral Statement on Enforced Disappearances by the International Commission of Jurists (ICJ) at 36th UN HR council, Sep 2017 (Thai and English)

See: https://www.icj.org/un-statement-enforced-disappearances-in-asia/ คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (United Nations Human Rights Council) สมัยประชุมสามัญที่ 36 ระหว่างวันที่ 11 ถึง 29 กันยายน พ.ศ. 2560 การแถลงด้วยวาจาโดยคณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล (International Commission of Jurists หรือ ICJ) ใน Interactive Dialogue แก่คณะทำงานของสหประชาชาติว่าด้วยการบังคับให้บุคคลสูญหายหรือโดย ไม่สมัครใจ (item ที่ 3) การบัญญัติให้การบังคับสูญหายเป็นความผิดตามกฎหมายอาญาในภูมิภาคเอเชีย 11 กันยายน พ.ศ. 2560 เรียน ท่านประธาน ICJ ขอเน้นย้ำข้อแนะนำของคณะทำงาน ฯ ว่ารัฐควรจะบัญญัติให้การบังคับให้บุคคลสูญหายทั้งปวงเป็นความผิดตามกฎหมายอาญา ซึ่งรวมไปถึงการบังคับให้ผู้ที่เดินทางโยกย้ายถิ่นฐานสูญหาย และ บัญญัติให้มีบทลงโทษที่เหมาะสมโดยพิจารณาถึงความร้ายแรงของการกระทำผิดเช่นที่ได้กล่าวถึงในสิ่งพิมพ์ของ ICJ เรื่อง “ไม่มีอีกแล้ว ‘คนหาย’: การบัญญัติให้การบังคับสูญหาย เป็นความผิดตามกฎหมายอาญาในเอเชียใต้” (No more ‘missing persons’: the criminalization… Continue reading Oral Statement on Enforced Disappearances by the International Commission of Jurists (ICJ) at 36th UN HR council, Sep 2017 (Thai and English)

Advertisements
Newsletters

คำกล่าวเปิดงาน โดย ซินเธีย เวลิโก้

คำกล่าวเปิดงาน โดย ซินเธีย เวลิโก้ ผู้แทนประจำภูมิภาคของสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื อสิทธิมนุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติ สำนักงานระดับ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื องในกิจกรรมสาธารณะวันรำลึกถึงเหยื อของการสูญหายโดยถูกบังคับ ในหัวข้อ “นักปกป้องสิทธิมนุษยชนและการบังคับสูญหายความยุติธรรม” วันพุธที ./ สิงหาคม พ.ศ. 234/ ณ อาคารอนุสรณ์ สำนักงานกลางนักเรียนคริสเตียน กรุงเทพฯ เรียน คุณพิณนภา พฤกษาพรรณ ภรรยาคุณพอละจี หรือบิลลี รักจงเจริญ คุณอังคณา นีละไพจิตร ภรรยาคุณสมชาย นีละไพจิตร แพทย์หญิง คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ คณะกรรมการปฏิรูปแห่งชาติ แขกผู้มีเกียรติจากองค์กรภาคประชาสังคม องค์กรทางการทูต และกระทรวงการต่างประเทศ ท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ ดิฉันใคร่ขอกล่าวต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กิจกรรมที่สำคัญเพื่อระลึกถึงเหยื่อและครอบครัวของเหยื่อจากการสูญหายโดยถูกบังคับ เรามาอยู่ร่วมกันในวันนีเพื่อแสดงออกซึ่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการสนับสนุนเหยื่ออทุกคนและทุกครอบครัวของผู้สูญหายโดยถูกบังคับ การสูญหายโดยถูกบังคับ ไม่ใช่เพียงอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในอดีต อีกทั่งยังมิใช่ปรากฏการณ์ทีเกิดขึน' เฉพาะประเทศใด ประเทศหนึง หรือภูมิภาคใดภูมิภาคหนึงโดยเฉพาะ แต่การสูญหายโดยถูกบังคับเป็นปัญหาระดับโลก และเป็นทีน่าเสียใจที่การสูญหายโดยถูกบังคับยังคดำเนินอยู่ต่อไปด้วยการลอยนวลผู้กระทำความผิดอย่างสมบูรณ์แบบโดยรัฐบาลทุกภูมิภาคของโลก ในปัจจุบัน การสูญหายโดยถูกบังคับมิได้ถูกนำมาใช้เฉพาะในช่วงระหว่างความขัดแย้ง หรือระหว่างการริเริ่มการต่อต้านการก่อการร้ายเท่านั้น แต่รูปแบบใหม่ (ของการสูญหายโดยถูกบังคับ)… Continue reading คำกล่าวเปิดงาน โดย ซินเธีย เวลิโก้

Newsletters

Opening Remarks by Ms. Cynthia Veliko

Opening Remarks by Ms. Cynthia Veliko, Regional Representative of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights Regional Office for South-East Asia Delivered at the Public Event on International Day of the Victims of Enforced Disappearance: “Human Rights Defenders & the Disappeared Justice” 30 August 2017 at Anusorn Building, Student Christian Center,… Continue reading Opening Remarks by Ms. Cynthia Veliko

Newsletters

Transitional Justice: Reality

ที่มา https://www.facebook.com/393950827623802/photos/a.472904389728445.1073741830.393950827623802/475032812848936/?type=3&theater เมื่อมีความรุนแรงและการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวาง เหตุการณ์ต่างๆนั้นย่อมส่งผลกระทบกับทุกคนในสังคม สิ่งสำคัญที่สุดที่เราต้องดำเนินการคือ การค้นหาความจริงเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการแก้ปัญหา ซึ่งการค้นหาความจริงนี้ก็มีวิธีการแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการเก็บข้อมูลไปเพื่ออะไร เช่นเพื่อฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดนั้น เพื่อชดเชยเยียวยาให้กับผู้เสียหายหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความรุนเเรงนั้น หรือเพื่อนำไปประเมินว่าองค์กรใดเป็นต้นเหตุเเห่งความรุนแรงและควรได้รับการปฏิรูป ทั้งนี้เราก็พอที่จะอนุมานได้ว่าการเก็บข้อมูลก็เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาและเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงซ้ำอีกนั่นเอง ในการค้นหาความจริงนั้นมีข้อควรคำนึ่งถึงคือเมื่อมีการละเมิดรุนแรงกว้างขวาง ยาวนาน ซ้ำซ้อน ไม่มีองค์กรใดที่สามารถที่จะเก็บข้อมูลได้ครบถ้วนถูกต้องทั้งหมด ทั้งนี้เนื่องจากศักยภาพของผู้เก็บข้อมูล ด้านความรู้ ภาษาเทคโนโลยี ความมีอคติ สภาพเเวดล้อม หรือสภาพของสถานที่เกิดเหตุ แต่อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้มานั้นแม้จะไม่ครบถ้วน ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ถูกต้อง และแม้ข้อมูลของสององค์กรไม่ตรงกันก็ไม่ใช่ว่าองค์กรใดองค์กรหนึ่งผิด ทั้งนี้ต้องพิจารณาองค์ประกอบในการเก็บข้อมูลที่แตกต่างกันออกไปด้วย เช่นในมุมของผู้เก็บข้อมูลและวัตถุประสงค์ของการนำข้อมูลไปใช้ จะพบว่าข้อมูลที่เก็บจึงอาจมีรายละเอียดแตกต่างกันออกไปด้วย ดังนั้น ทุกกลุ่มที่ทำงานเก็บข้อมูลควรมีการบันทึกฐานข้อมูลของตัวเองไว้อย่างละเอียด เช่น รายละเอียดผู้เก็บข้อมูล วันเวลา ที่เก็บ วันเวลาที่เกิดเหตุการณ์ สถานที่เกิดเหตุ บุคคลที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น เพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้ต่อและความน่าเชื่อถือของข้อมูล ทั้งนี้เเม้ข้อมูลที่เราเก็บมานั้นจะไม่เหมือนขององค์กรอื่นก็ไม่ได้หมายความว่าขอมูลของเราผิด หรือข้อมูลขององค์กรอื่นนั้นผิดแต่อย่างใด แต่ทั้งนี้เราควรที่จะตรวจสอบว่าจุดที่แตกต่างกัน หรือเหมือนกันนั้นคือจุดไหน และทำไม่ และการเเชร์ข้อมูลระหว่างองค์กรที่ทำงานในพื้นที่เดียวกันก็จะช่วยให้ฐานข้อมูลเรากว้างและสามารถตรวจสอบความครบถ้วนข้อมูลของเราได้ด้วย

Newsletters

(คําแปลอย่างไม่เป็นทางการ) UN-CEDAW Concluding observations on the combined sixth and seventh periodic reports of Thailand

(คําแปลอย่างไม่เป็นทางการ) โดยมูลนิธิผสานวัฒนธรรมและกลุ่มด้วยใจ คณะกรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี สรุปข้อสังเกตต่อรายงานรวมของรายงานครั้งที่ 6 และครั้งที่ 7 ของประเทศไทย (โดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการ ในสมัยประชุมครั้งที่หกสิบเจ็ด ระหว่างวันที่ 3-21 กรกฎาคม 2560) คณะกรรมการฯ ได้พิจารณารายงานฉบับที่ 6 และที่ 7 ของประเทศไทย (CEDAW/C/THA/6-7) ในการ ประชุมครั้งที่1504 และ 1505 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 (ดูCEDAW/C/SR.1504 and CEDAW/C/SR.1505 )คณะกรรมการฯ ได้ระบุประเด็นและคําถามไว้แล้วในเอกสาร CEDAW/C/THA/Q/6-7 โดยมีคําตอบจากรัฐบาลไทยในเอกสาร CEDAW/C/THA/Q/6-7/Add.1. Download ภาษาไทยที่ สรุปข้อสังเกตต่อรายงานรวมของรายงานครั้งที่ 6 และครั้งที่ 7 ของประเทศไทย CEDAW_C_THA_CO_6-7 Thai Concluding Observation _ correction Download ภาษาอังกฤษที่ Concluding observations… Continue reading (คําแปลอย่างไม่เป็นทางการ) UN-CEDAW Concluding observations on the combined sixth and seventh periodic reports of Thailand