Discussion “Peace in Thailand’s Deep South Border: The Potential Expansion of Violence and Outsiders’ Role in the Peace Process”

Chulalongkorn University’s Center for Peace and Conflict Studies, Mahidol University’s Institute of Human Rights and Peace Studies, Deep South Watch/CSCD, and the Cross-Cultural Foundation will co-host a roundtable discussion and consultation to produce a new body of knowledge that responds to the current need for solution to the increasing expansion of violence from the SBPs. ThisContinue reading “Discussion “Peace in Thailand’s Deep South Border: The Potential Expansion of Violence and Outsiders’ Role in the Peace Process””

เสวนาโต๊ะกลม เรื่อง สันติภาพจชต.: โอกาสการขยายตัวของความรุนแรงและบทบาท

ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  Deep South Watch และมูลนิธิผสานวัฒนรรม จึงเห็นว่าการจัดระดมความคิดและสร้างองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อปรากฎการณ์ความรุนแรง เพื่อเน้นย้ำแนวทางสันติวิธีและการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างในระยะเปลี่ยนผ่านทางการเมืองจึงจะจัดให้มีเสวนาโต๊ะกลม เรื่อง สันติภาพจชต.: โอกาสการขยายตัวของความรุนแรงและบทบาทคนนอก ในวันอังคารที่ 20 สิงหาคม  2562  ในเวลา 9.00- 13.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.)ทบทวนแนวทางการแก้ไขปัญหาความไม่สงบและความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนใต้ ในระดับนโยบาย แนวคิด และการปฏิบัติในพื้นที่ รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ของการพูดคุยสันคิภาพและบทบาทขององค์การระหว่างประเทศ จากหลายมุมมอง ทั้งทางด้านสันติภาพ ความมั่นคง สิทธิมนุษยชน และการเมือง รวมทั้งจากผู้ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม 2) ระดมข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล พรรคการเมือง ภาคประชาสังคม งานวิจัยและวิชาการ รวมทั้งฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานราชการทั้งในส่วนกลางและในพื้นที่ และ 3)เผยแพร่ความคิดความเห็นที่รอบด้านในเรื่องสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อสื่อมวลชนและสาธารณะชน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเพิ่มบทบาทของประชากรในประเทศไทยทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันการแก้ไขความขัดแย้ง แนวทางสันติวิธี             ผู้จัดฯ ขอเรียนเชิญท่านหรือตัวแทนเข้าร่วมในงานเสวนาโต๊ะกลม เรื่อง สันติภาพจชต.: โอกาสการขยายตัวของความรุนแรงและบทบาทคนนอก ในวันอังคารที่ 20 สิงหาคม  2562  ในเวลา 9.00- 13.00 น.ห้องจุมภฏ-พันธ์ทิพย์  อาคารประชาธิปก รำไพพรรณี ชั้น 4  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บันทึกสรุป : งานเปิดตัวหนังสือ “ใจแผ่นดิน แผ่นดินกลางใจกะเหรี่ยงแก่งกระจาน” และ งานเสวนา: ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมกะเหรี่ยงใจแผ่นดิน กับการขึ้นทะเบียนแก่งกระจานเป็นมรดกโลก วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ สถาบันวิจัยสังคม ชั้น 4 อาคารวิศิษฐ์-ประจวบเหมาะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ร่วมกับ  “ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร” และ “สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์-มหาวิทยาลัย” ได้ร่วมมือกันดำเนินการจัดกิจกรรม”งานเปิดตัวหนังสือ : ใจแผ่นดิน แผ่นดินกลางใจกะเหรี่ยงแก่งกระจาน และงานเสวนาวิชาการ : ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมกะเหรี่ยงใจแผ่นดิน กับการขึ้นทะเบียนแก่งกระจานเป็นมรดกโลก” เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจในเรื่องนี้ และกระตุ้นให้เกิดความตระหนักถึงพันธกรณีและหน้าที่ของรัฐไทยในการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง โดยใช้กรณีของชาวกะเหรียงซึ่งเป็นชนเผ่าพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในกลุ่มผืนป่าแก่งกระจานเป็นสาระในการนำเสนอและพูดคุย การเปิดตัวหนังสือ “ใจแผ่นดิน” ดำเนินรายการโดยคุณสมศรี หาญอนันทสุข กรรมการมูลนิธิผสานวัฒนธรรม หนังสือที่บันทึกเรื่องราวของชาวกะเหรี่ยงกลุ่มหนึ่ง ที่ต้องประสบกับการถูกบังคับโยกย้าย จากบ้านบางกลอยบน-ใจแผ่นดิน ในผืนป่าแก่งกระจาน สูญเสียที่ดิน บ้าน ยุ้งฉาง ไร่นา วิถีชีวิต วัฒนธรรมและจิตวิญญาณ เพื่อให้ทางการไทยเสนอต่อองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ขอขึ้นทะเบียนผืยป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม คุณสุรพงษ์ กองจันทึก ประธานมูลนิธิผสานวัฒนธรรม กล่าวเปิดงานว่า “ใจแผ่นดิน” เป็นพื้นที่ที่ไกลที่สุดของประเทศไทย เดินเท้าใช้เวลา 4-5 วันจากพื้นที่ที่รถเข้าถึง อยู่ในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานป่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คนที่อาศัยอยู่ที่ใจแผ่นดินนี้ไม่ได้ติดต่อกับภายนอกเท่าไหร่นัก แม้จะมีสัญชาติไทยแต่คนที่อยู่บริเวณดังกล่าวติดต่อคนภายนอกน้อยมาก คนเหล่านี้กลับถูกกระทำรุนแรง บ้านเรือนเป็นร้อยหลังคาเรือนจะถูกเจ้าหน้าที่เผาบ้าน เผาทรัพย์สิน  แผนที่ของกรมแผนที่ทหารที่ทำการสำรวจไว้เมื่อปี 2455 ระบุชื่อหมู่บ้านใจแผ่นดินไว้อย่างชัดเจน และปรากฏบนแผนที่ฉบับอื่นๆ มาโดยตลอดContinue reading “บันทึกสรุป : งานเปิดตัวหนังสือ “ใจแผ่นดิน แผ่นดินกลางใจกะเหรี่ยงแก่งกระจาน” และ งานเสวนา: ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมกะเหรี่ยงใจแผ่นดิน กับการขึ้นทะเบียนแก่งกระจานเป็นมรดกโลก วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ สถาบันวิจัยสังคม ชั้น 4 อาคารวิศิษฐ์-ประจวบเหมาะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”

Cross Cultural Foundation BLOG : #Thedisappered2019_Mr.Den Kamlae

Mr. Den Kamlae Mr. Den Kamlae   Mr. Den Kamlae was born on 7 August 1951 at Baan Tasee in Nong Saeng Sub-District, Kumpawapee District, Udorn Thani Province. Between 16 April 2016 to 24 March 2017, Mr. Den had disappeared from a forest close to his home in Khok Yao community, Tung Lui Lai Sub-District,Continue reading “Cross Cultural Foundation BLOG : #Thedisappered2019_Mr.Den Kamlae”