องค์กรสิทธิระหว่างประเทศ ICJ – Amnesty เปิดข้อเสนอที่ควรบรรจุ ในร่าง พรบ.ทรมาน-อุ้มหาย ให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ

เป็นที่ทราบกันแล้วว่า ร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. … ได้ผ่านการรับรองในวาระที่ 1 การรับหลักการร่างกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้ ขณะนี้ ร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวนี้ อยู่ในระหว่างการพิจารณา ทบทวน และแก้ไขข้อบัญญัติรายมาตรา โดยคณะกรรมาธิการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. … ซึ่งมีการเริ่มประชุมครั้งแรกไปแล้ว เมื่อวันที่ 5 ต.ค. ที่ผ่านมา

โดย ณ ที่ประชุม มีความเห็นพ้องต้องกันว่า ร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว ฉบับรัฐบาล ที่ร่างโดยกระทรวงยุติธรรม ซึ่งเป็นร่างกฎหมายหลักที่ใช้พิจารณาในขณะนี้ ยังมีรายละเอียดปลีกย่อยหลายจุดที่คลาดเคลื่อนไปจากหลักการกฎหมาย อนุสัญญาระหว่างประเทศ และพันธกรณีระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะในส่วนของ นิยามของคำว่า การทรมาน และการบังคับบุคคลให้สูญหาย หลักการเรื่องการเยียวยาผู้เสียหาย และครอบครัว คู่สมรสของผู้เสียหาย หรือแม้แต่รายละเอียดของการกระทำที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม และย่ำยีศักดิ์ศรี ที่ขาดหายไป ซึ่งเป็นหนึ่งในรายละเอียดที่สำคัญในอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน และการกระทำอื่นๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี (CAT) และรัฐไทยได้ลงนามเป็นภาคีไว้ด้วย

คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล (ICJ) ร่วมกับ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย (Amnesty Thailand) จึงจัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. … เพื่อส่งให้กับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวนี้ ให้นำไปใช้พิจารณารายมาตราที่ยังขาดตกบกพร่อง และให้อ้างอิงตามข้อบัญญัติในอนุสัญญาฯ CAT เพื่อความเป็นมาตรฐานสากลตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ

หากท่านใดสนใจสามารถเข้าไปอ่านเพื่อทำความเข้าใจได้ที่นี่:

#พรบอุ้มต้องไม่หาย #พรบต้องไม่หายกฎหมายต้องมี

%d bloggers like this: