ตารางเปรียบเทียบ ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. … (ฉบับประชาชน/ฉบับกมธ./ฉบับกระทรวงยุติธรรม) as of 5 Nov. 2020

%d bloggers like this: