มูลนิธิผสานวัฒนธรรมยื่นหนังสือถึงนายกฯ และผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณีขอให้แก้ไขปัญหาการตัดสัญญาณโทรศัพท์ประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้

ใบแจ้งข่าว

มูลนิธิผสานวัฒนธรรมยื่นหนังสือถึงนายกฯ และผู้ตรวจการแผ่นดิน

กรณีขอให้แก้ไขปัญหาการตัดสัญญาณโทรศัพท์ประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้

ตามที่บริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถืออย่างน้อย 4 แห่ง ได้ตัดสัญญาณโทรศัพท์มือถือแบบเติมเงินของประชาชนในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส และสี่อำเภอในจังหวัดสงขลา เนื่องจากผู้ใช้โทรศัพท์ดังกล่าวไม่ได้ลงทะเบียนซิมการ์ดโดยวิธีการตรวจสอบใบหน้า (Face Recognition) เพื่อยืนยันอัตลักษณ์ของตนภายใน 30 เมษายน 2563 ทำให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้โทรศัพท์ การใช้บริการอินเตอร์เน็ต ฯลฯ โดยได้รับความเดือนร้อนอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้น

ในวันนี้ 26 พฤษภาคม 2563 นางสาวพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ ผู้อำนวยการมูลนิธิผสานวัฒนธรรม ได้เดินทางเข้าพบและยื่นหนังสือต่อสำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี กรณีขอให้แก้ไขปัญหาการตัดสัญญาณโทรศัพท์ประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้ดังกล่าว โดยมีตัวแทนจากสำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรีได้รับหนังสือและพบปะพูดคุยรับฟังข้อห่วงกังวลดังกล่าวอีกด้วย

“มูลนิธิผสานวัฒนธรรม เห็นว่า การตัดสัญญาณโทรศัพท์ดังกล่าว น่าจะเป็นการดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย มีลักษณะของการเลือกปฎิบัติต่อประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้ ที่ฝ่ายความมั่นคงอ้างว่าเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบนั้น มาตรการตัดสัญญาณโทรศัพท์ดังกล่าวก็ไม่ได้สัดส่วนกับความจำเป็น จึงเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและทำให้เกิดความแปลกแยกระหว่างประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้กับคนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อการสร้างสันติสุขในพื้นที่ดังกล่าว จึงได้ยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรีและประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อให้ใช้อำนาจหน้าที่แก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนกลุ่มดังกล่าว” ผู้อำนวยการมูลนิธิผสานรวัฒนธรรมกล่าว

หลังจากนั้นสำนักนายกฯ รัฐมนตรีได้ติดต่อมายังมูลนิธิผสานวัฒนธรรม แจ้งงว่า สำนักนายกฯ จะดำเนินการส่งเรื่องดังกล่าวไปยังกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน. ) และ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ต่อไป และจะทำหนังสือตอบกลับมาให้ทางมูลนิธิฯ ทราบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ ผู้อำนวยการมูลนิธิผสานวัฒนธรรม โทร 0659793836

%d bloggers like this: