บทสัมภาษณ์: กลุ่มด้วยใจ

 

 

 

ด้วยใจ

 

กลุ่มด้วยใจมีความน่าสนใจตรงที่ใช้วิธีการเยียวยาในรูปแบบขององค์กรที่เน้นภายใต้กิจกรรมบำบัด เช่น Art therapy การทำโยคะ เป็นต้น และเป็นกลุ่มที่กระตือรือร้นในการเข้าถึงเคสเป็นอย่างมากเพราะมีการรวมตัวกันลงพื้นที่บ่อย

 

Q: ช่วยอธิบายการทำงานของกลุ่มด้วยใจว่ามีขั้นตอนการเข้าถึงเคส และเยียวยา ช่วยเหลือเคสอย่างไรบ้าง

A: การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายขึ้นอยู่กับกลุ่มเป้าหมายแต่ละโครงการสำหรับกรณีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกฎหมายพิเศษมีการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 3 ช่องทาง คือ

  1. เคสหรือครอบครัวของเคสติดต่อมาโดยตรงผ่านทางโทรศัพท์เพื่อแจ้งสภาพปัญหาให้เราทราบ
  2. เครือข่ายในพื้นที่ของกลุ่มด้วยใจได้ประสานมาทางกลุ่มด้วยใจหรือแจ้งให้ทราบว่ามีเคสเกิดขึ้นในพื้นที่ของเครือข่าย
  3. การติดตามข่าวจากสื่อต่างๆและไปเยี่ยมที่บ้านเพื่อไปพูดคุยแนะนำตัว
  4. การลงพื้นที่แล้วมีการบอกต่อถึงเคสเพิ่มเติมในพื้นที่นั้นๆ

การเยียวยามีหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับปัญหาที่ของทางกลุ่มด้วยใจได้ประเมินจากการสัมภาษณ์เชิงลึกชองเคส โดยมีการเยียวยา 4 มิติคือ

  1. การเยียวยาทางด้านจิตใจซึ่งมีหลายวิธีคือ การเยียวยาด้วยนักจิตวิทยาคลินิก ให้คำปรึกษารายบุคคล รายกลุ่ม รายครอบครัว การเยียวยาด้วย Art therapy และ Group therapy
  2. การเยียวยาทางด้านร่างกายที่เกิดจากการถูกกระทำทรมาน คือ โยคะ ฟุตบอล การนวดด้วยฤษีดัดตน เพื่อช่วยยืดร่างกายและคลายเส้นจากการถูกทำร้ายร่างกาย
  3. การเยียวยาทางด้านเศรษฐกิจ คือการให้ทุนเพื่อประกอบอาชีพเป็นการให้ยืมในการเริ่มต้นธุรกิจของครอบครัวและอีกกิจกรรมคือการฝึกอาชีพที่สามารถกลับไปทำที่บ้านได้
  4. การเยียวยาทางด้านสังคมคือการทำให้เคสสามารถกลับไปเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้ไม่รู้สึกระแวงต่อกัน ผ่านกิจกรรมทางด้านสาธารณสุข และมนุษยธรรมให้กับชุมชน

 

Q: ทราบมาว่ากลุ่มด้วยใจใช้การบำบัดสภาวะจิตใจมาดูแลแต่ละเคส ช่วยเล่าการเรียนรู้ของสมาชิกในกลุ่มที่เข้ามาช่วยเหลือเคสว่ากลุ่มด้วยใจส่งสมาชิกไปเรียนรู้จากไหน อย่างไรบ้าง

A: กลุ่มด้วยใจได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการเยียวยากับหน่วยงานรัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนในพื้นที่และกรุงเทพ นอกจากนี้ก็มีการฝึกอบรมกระบวนการและความรู้ต่างๆจากนักจิตวิทยาคลินิกจากต่างประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ทางด้านการเยียวยาเช่นจากนักจิตวิทยาคลีนิคจากประเทศมาเลเซีย อินเดีย และสวิสเซอร์แลนด์ รวมไปถึงการอบรมกับองค์กร IRCT ที่ในประเทศและต่างประเทศ ตั้งแต่ปี 2011 เป็นต้นมา

 

Q: ตั้งแต่ทำงานด้านสิทธิมา คิดว่าอะไรที่เป็นเรื่องที่ทำให้เราขยับตัวลำบาก แก้ไขสิ่งต่าง ๆ ไม่เป็นไปอย่างใจมากที่สุด

A: การทำงานเพื่อการแก้ปัญหาในระดับพื้นที่เรื่องการป้องกันการทรมานและผู้เสียหายและผู้กระทำต่างอยู่ในพื้นที่ขัดแย้ง ที่สถานการณ์ทำให้ผู้เสียหายถูกทำให้อ่อนแอมากยิ่งขึ้นในขณะที่ผู้กระทำมีอำนาจมากยิ่งขึ้นและมีองค์กรให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลังในการกระทำนั้น

%d bloggers like this: