หนังสือแปล: การกำกับดูแลภาคความมั่นคงโดยรัฐสภา: หลักการ กลไก และแนวปฏิบัติ

การกำกับดูแลภาคความมั่นคงโดยรัฐสภา: หลักการ กลไก และแนวปฏิบัติ, .– บริษัท
พี เพรส จำกัด กรุงเทพมหานคร : มิถุนายน 2556
326 หน้า

  1. การปฎิรูปภาคความมั่นคง (Security Sector Reform –SSR)
  2. ธรรมาภิบาลภาคความมั่นคง (Security Sector Governance – SSG)
  3. บทบาทรัฐสภาในระบอบประชาธิปไตย
  4. บทบาทรัฐสภาในการกำกับดูแลนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ
  5. ปราณี ทิพย์รัตน์
    ISBN 978-616-335-053-4
%d bloggers like this: