บทความเรื่องวิสามัญฆาตกรรม โดยจตุรงค์ วงศ์ชัยกิติพร

โดยปกติทั่วไปแล้ว เรามักจะพบคําว่า “วิสามัญฆาตกรรม” เป็นคําที่ใช้ตามพระราชบัญญัติชันสูตรพลิกศพ พ.ศ. 2457 ซึ่งหมายความถึง คดีฆาตกรรมที่ผู้ตายได้ตายด้วยการถูกเจ้าพนักงาน ฆ่าตายในเวลากระทําการตามหน้าที่

อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่า คําว่า “วิสามัญฆาตกรรม” นี้ไม่มีปรากฏอยู่ในบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแต่อย่างใด ทั้งนี้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จะใช้คําว่า “ในคดีฆาตกรรมซึ่งผู้ตายซึ่งถูกเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ฆ่าตาย หรือ ตายระหว่างอยู่ในควบคุมของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่” ซึ่งคดีเช่นนี้เข้าใจกันว่า ได้แก่คดี “วิสามัญฆาตกรรม” นั้นเอง

จากที่กล่าวมาข้างต้น จึงกล่าวได้ว่า “วิสามัญฆาตกรรม” เกิดขึ้นจากการกระทําของเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งได้กระทําการใช้กําลังในการปฏิบัติหน้าที่และเป็นเหตุให้บุคคลผู้ถูกกระทําต้องถึงแก่ความตายจากการกระทําดังกล่าว

แต่ตามหลักกฎหมายไทยยังไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายที่ให้อํานาจเจ้าพนักงานไว้โดยตรงในการที่จะใช้กําลังดังกล่าวในการปฏิบัติหน้าที่นั้นได้ แต่จากแนวความคิดและแนวคําพิพากษาฎีกาต่างให้การยอมรับว่าแม้เป็นการปฏิบัติหน้าที่ก็ตามเจ้าพนักงานตํารวจสามารถที่จะใช้กําลังดังกล่าวได้ ก็เฉพาะกรณีที่เป็นการป้องกันตามหลักการป้องกันทั่วไปเท่านั้น

%d bloggers like this: