“ข้อเสนอของชุมชนกะเหรี่ยงดั้งเดิมในผืนป่าแก่งกระจานต่อการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก” ต่อ นาย วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านนางสาวกัญจนา ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา ที่ปรึกษาคณะทำงานรัฐมนตรีฯ

วันนี้วันที่ 16 กันยายน 2562 นายวุฒิ บุญเลิศ ตัวแทนชุมชนกะเหรี่ยงดั้งเดิมในผืนป่าแก่งกระจาน ได้ยื่น “ข้อเสนอของชุมชนกะเหรี่ยงดั้งเดิมในผืนป่าแก่งกระจานต่อการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก” ต่อนาย วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านนางสาวกัญจนา ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา ที่ปรึกษาคณะทำงานรัฐมนตรีฯ

มีข้อเรียกร้องสามข้อคือ

1.รัฐควรจะทบทวนปรับปรุงและจัดทำข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการมรดกโลกโดยจัดทำข้อมูลเพื่อเสนอแก่งกระจานเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมของชุมชนดั้งเดิมซึ่งอาศัยและบำรุงรักษาผืนป่าแก่งกระจานมาโดยตลอด

2. ขอให้ชุมชนดั้งเดิมทุกกลุ่มได้รับความรู้เรื่องมรดกโลกอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่และมีส่วนร่วมในการศึกษา สำรวจ วางแผนการบริหารจัดการ โดยมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการ

3. ขอให้ปรับเปลี่ยนทัศนคติของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่รัฐบางส่วนที่ยังคงมีทัศนคติและแนวทางปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมเช่น การเผาทำลายที่อยู่อาศัยของชาวบ้านกะเหรี่ยงบางกลอย-ใจแผ่นดิน กรณีการบังคับให้สูญหายของนายพอละจี รักจงเจริญ การบังคับให้ชุมชนกะเหรี่ยงต่างๆ ออกจากผืนป่าอีกหลายชุมชน การสร้างมาตรการจำกัดการใช้ประโยชน์ในการเก็บของป่าเพื่อหาเลี้ยงชีพ การจำกัดเสรีภาพในการเดินทางของชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่น เป็นต้น ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญในการได้รับการพิจารณาอนุมัติให้เป็นมรดกโลก  

โดยเน้นย้ำว่า

“พวกเราจึงขอเรียกร้องให้หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐยุติการดำเนินการที่จะทำให้การดำเนินวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาติพันธุ์ต้องกระทบกระเทือน ซึ่งพวกเราให้ทางรัฐบาลจัดกระบวนการเพื่อเตรียมทำข้อเสนอของการขึ้นทะเบียนผืนป่าแก่งกระจาน  เป็นมรดกโลก  โดยปรับปรุงให้สอดคล้องกับแนวทางทั้ง 3 ข้อข้างต้น ซึ่งพวกเราเชื่อว่าหากได้ดำเนินการตามแนวทางเช่นนี้แล้ว จะสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการมรดกโลก และยังสอดคล้องกับแนวนโยบายการฟื้นฟูวิถีชีวิตกะเหรี่ยง ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 สิงหาคม 2553  ซึ่งเป็นไปตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม ที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีด้วย “

Download letter PDF:

%d bloggers like this: