เสวนาโต๊ะกลม เรื่อง สันติภาพจชต.: โอกาสการขยายตัวของความรุนแรงและบทบาท

ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  Deep South Watch และมูลนิธิผสานวัฒนรรม จึงเห็นว่าการจัดระดมความคิดและสร้างองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อปรากฎการณ์ความรุนแรง เพื่อเน้นย้ำแนวทางสันติวิธีและการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างในระยะเปลี่ยนผ่านทางการเมืองจึงจะจัดให้มีเสวนาโต๊ะกลม เรื่อง สันติภาพจชต.: โอกาสการขยายตัวของความรุนแรงและบทบาทคนนอก ในวันอังคารที่ 20 สิงหาคม  2562  ในเวลา 9.00- 13.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.)ทบทวนแนวทางการแก้ไขปัญหาความไม่สงบและความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนใต้ ในระดับนโยบาย แนวคิด และการปฏิบัติในพื้นที่ รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ของการพูดคุยสันคิภาพและบทบาทขององค์การระหว่างประเทศ จากหลายมุมมอง ทั้งทางด้านสันติภาพ ความมั่นคง สิทธิมนุษยชน และการเมือง รวมทั้งจากผู้ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม 2) ระดมข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล พรรคการเมือง ภาคประชาสังคม งานวิจัยและวิชาการ รวมทั้งฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานราชการทั้งในส่วนกลางและในพื้นที่ และ 3)เผยแพร่ความคิดความเห็นที่รอบด้านในเรื่องสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อสื่อมวลชนและสาธารณะชน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเพิ่มบทบาทของประชากรในประเทศไทยทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันการแก้ไขความขัดแย้ง แนวทางสันติวิธี

            ผู้จัดฯ ขอเรียนเชิญท่านหรือตัวแทนเข้าร่วมในงานเสวนาโต๊ะกลม เรื่อง สันติภาพจชต.: โอกาสการขยายตัวของความรุนแรงและบทบาทคนนอก ในวันอังคารที่ 20 สิงหาคม  2562  ในเวลา 9.00- 13.00 น.ห้องจุมภฏ-พันธ์ทิพย์  อาคารประชาธิปก รำไพพรรณี ชั้น 4  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

01234

%d bloggers like this: