การฉายสารคดีและการอภิปรายเรื่อง “ผู้หญิงจากสามจังหวัดชายแดนใต้” 19 ธันวาคม 2561 เวลา 17.30-19.30 น. SEA Junction ห้อง 408 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพฯ (BACC, Bangkok)

tod photo

Photo: Realframe

English version:

การฉายสารคดีและการอภิปรายเรื่องผู้หญิงจากสามจังหวัดชายแดนใต้

19 ธันวาคม 2561 เวลา 17.30-19.30 น.

จังหวัดชายแดนใต้ของไทยรวมทั้งยะลา ปัตตานี และนราธิวาส อยู่ท่ามกลางความไม่สงบ แม้ว่าความขัดแย้งนี้มีรากเหง้ามาจากประวัติศาสตร์ยุคอาณานิคมในภูมิภาค แต่ในช่วง 15 ปีที่ผ่านมาได้เกิดเหตุรุนแรงเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดความตึงเครียดระหว่างกลุ่มประชากรที่มีความแตกต่างหลากหลายทางชาติพันธุ์ ศาสนาและแนวทางการเมืองที่ยังไม่ได้รับการคลี่คลาย ระหว่างคนส่วนใหญ่ในพื้นที่ซึ่งเป็นชาวมุสลิมเชื้อสายมาเลย์ กับคนส่วนใหญ่ในรัฐไทยซึ่งเป็นคนไทยที่นับถือพุทธ ส่งผลให้เกิดวงจรการก่อความไม่สงบด้วยอาวุธและการปราบปราม ซึ่งทำให้ปัญหาเลวร้ายลง

พลเรือนเป็นผู้ได้รับผลกระทบมากสุด จากข้อมูลของศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ ระหว่างปี 2547-2561 ประมาณ 90% ของผู้เสียชีวิต 6,971 คน และผู้ได้รับบาดเจ็บ 13,460 คน เป็นพลเรือน ผู้หญิงและเด็กก็ไม่ได้รับการยกเว้น โดยคิดเป็นสัดส่วน 16% ของผู้ได้รับผลกระทบ ผู้หญิงยังต้องแบกรับความสูญเสียของคนที่รัก และยังต้องทำหน้าที่ให้กำลังใจและเลี้ยงดูผู้ได้รับบาดเจ็บหรือผู้ที่ถูกควบคุมตัว ความขัดแย้งครั้งนี้ส่งผลให้ผู้หญิง 3,000 คนเป็นหม้าย และเด็ก 9,000 คนเป็นเด็กกำพร้า

ผลกระทบของความขัดแย้งต่อครอบครัวโดยเฉพาะผู้หญิงในภาคใต้ของไทย เป็นประเด็นสำคัญสำหรับการจัดงานแสดงสื่อผสมซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่ 19 ธันวาคม เวลา 17.30 น. ที่สำนักงานของ SEA Junction โดยเป็นความร่วมมือกันระหว่างมูลนิธิผสานวัฒนธรรม (มสผ.) กับ Canada Fund for Local Initiatives โดยจะมีการฉายภาพยนตร์สารคดีสั้นสองเรื่อง เป็นผลงานการกำกับนักถ่ายทำหนังชาวแคนาดา โดยมีมูลนิธิผสานวัฒนธรรมเป็นผู้ผลิต และได้รับความสนับสนุนจาก Canada Fund for Local Initiatives เน้นให้เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงจากหลากหลายชาติพันธุ์และศาสนา อันเป็นผลมาจากความขัดแย้งอย่างต่อเนื่อง จากนั้นจะมีการอภิปรายเพื่อสะท้อนถึงปัญหาเหล่านี้ และ คุณ Ayesha Rekhi ที่ปรึกษาด้านการเมืองและเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย จะเป็นผู้กล่าวปิด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การฉายสารคดีและการอภิปราย 19 ธันวาคม 2561 เวลา 17.30-19.30 .

กล่าวนำ: Rosalia Sciortino ผู้อำนวยการ SEA Junction

การฉายภาพยนตร์สั้นสองเรื่อง ในประเด็นผู้หญิงจากสามจังหวัดชายแดนใต้”  

การอภิปราย

ผู้ดำเนินรายการ: Rosalia Sciortino ผู้อำนวยการ SEA Junction

ผู้นำกระบวนการ/ผู้แปล: พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ ผู้อำนวยการ มสผ.

วิทยากร:

  • อัญชนา หีมมิหน๊ะ นักสิทธิมนุษยชน กลุ่มด้วยใจ
  • ตัวแทนผู้หญิงนักกิจกรรมชุมชน
  • งามศุกร์ รัตนเสถียร อาจารย์ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ถามตอบ

กล่าวปิดโดย:  Ayesha Rekhi ที่ปรึกษาด้านการเมืองและเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย

 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม/จองที่นั่ง กรุณาอีเมล์ไปที่ southeastasiajunction@gmail.com หรือโทรศัพท์: +66970024140

หมายเหตุ: ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม แต่เรายินดีรับเงินบริจาค!

ผู้จัด

SEA Junction, OUR Venue on Southeast Asia

SEA Junction มีเป้าหมายส่งเสริมความเข้าใจและความชื่นชมระหว่างกันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในทุกมิติทางสังคม-วัฒนธรรม ตั้งแต่เรื่องศิลปะและการใช้ชีวิตไปจนถึงเศรษฐกิจและการพัฒนา โดยมีที่ตั้งอยู่ที่ห้อง 408 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (ตรงข้ามมาบุญครอง สถานี BTS สนามกีฬาแห่งชาติ) SEA junction สนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและการแลกเปลี่ยนระหว่างนักศึกษา ผู้ปฏิบัติงาน และผู้สนใจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดู http://www.seajunction.org และเข้าร่วมกลุ่มในเฟซบุ๊กของเราที่ https://www.facebook.com/groups/1693055870976440/

 

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม (มสผ.)

มูลนิธิผสานวัฒนธรรมก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2545 เพื่อทำงานด้านความยุติธรรมและการคุ้มครอง ส่งเสริม และติดตามสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย เราให้ความสำคัญกับผู้อยู่ชายขอบ รวมทั้งชนกลุ่มน้อย คนไร้รัฐ แรงงานข้ามชาติ และผู้ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดู https://voicefromthais.wordpress.com

 

Canada Fund for Local Initiatives (CFLI)

CFLI ได้รับการก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนโครงการขนาดเล็กที่นำเสนอและดำเนินการโดยองค์กรระดับท้องถิ่นในประเทศไทย โดยเราให้ทุนสนับสนุนโครงการขนาดเล็ก ซึ่งให้ความช่วยเหลือโดยตรงด้านสังคม เศรษฐกิจ หรือทางวิชาการกับชุมชนในท้องถิ่นต่าง ๆ CFLI มีเป้าหมายโดยรวมเพื่อลดความยากจน และมีเป้าหมายเป็นการเฉพาะเพื่อสนับสนุนความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ การศึกษา สิทธิมนุษยชน และหลักนิติธรรม องค์กรที่มีคุณสมบัติขอรับทุนประกอบด้วยองค์กรพัฒนาเอกชน สมาคม มูลนิธิ และหน่วยงานอื่น ๆ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการบริหารจัดการโครงการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดู http://w05.international.gc.ca/projectbrowser-banqueprojets/project-projet/details/a035318001?Lang=eng&wbdisable=true

 

SEA Junction ห้อง 408 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพฯ

939 ถ.พระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

http://seajunction.org/contact-us/

 

%d bloggers like this: