E-book จากปู่โคอี้ ถึงบิลลี่: การเรียกร้องสิทธิชุมชนในป่าและความเป็นธรรมของชุมกะเหรี่ยงบางกลอย

Screenshot (18).png

 

ปู่คออี้รวมถึงชาติพันธุ์กะเหรี่ยงจำนวนหนึ่ง ได้ตั้งรกรากถิ่นฐานบนพื้นที่สูงบริเวณลำห้วย เหนือแม่น้ำบางกลอย ที่ “บ้านบางกลอยบน ” ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี และที่ “บ้านใจแผ่นดิน” ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรีมาเป็นเวลานานกว่า 100 ปีนับแต่ครั้งบรรพบุรุษหลายชั่วอายุคน จัดว่าเป็น “ปกาเกอะญอ” (จกอว์ หรือสกอว์) ประกอบอาชีพทำ “ไร่หมุนเวียน” และยังมีการปลูกต้นทุเรียนป่าโบราณ ต้นหมาก ซึ่งมีอายุกว่า 100 ปีในบริเวณดังกล่าวด้วย

ดาวน์โหลด E-book ได้ที่นี่

%d bloggers like this: