Events

งานฉายภาพยนตร์ การเยียวยากับความเป็นธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน

Movie screening of 'The Railway Man' and a discussion forum on 'Reparation & Transitional Justice' on Sunday 6 Aug 2017, 15.00-18.45 h, at Deep South Watch, Pattani เราขอชวนทุกท่านมาดูหนังและฟังอภิปราย ประเทศไทยได้ลงนามในสนธิสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรี หรือการทรมานแล้วในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ และได้ลงนามสนธิสัญญาสากลว่าด้วยการปกป้องทุกคนจากการถูกบังคับสูญหายในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แม้กระทรวงยุติธรรมจะได้ร่วมกับผลักดันให้มีการออกกฎหมายภายในให้เป็นไปตามพันธสัญญาที่ประเทศไทยได้เคยให้ไว้ แต่จนถึงปัจจุบันรัฐบาลก็ยังไม่ได้ออกกฎหมายเช่นว่านี้ ทำให้ผู้เสียหายไม่ได้การเยียวยา ไม่ได้รับความเป็นธรรม และผู้กระทำความผิดยังคงลอยนวล แม้เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ รัฐบาลได้กำหนดให้มีกลไกชั่วคราวที่จะรับฟังการร้องเรียนและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้กระทรวงยุติธรรมเพื่อช่วยเหลือเหยื่อจากการทรมานและครอบครัวเหยื่อแต่วิธีการก็ยังไม่ชัดเจน และหลายฝ่ายมีข้อกังวลว่า กลไกชั่วคราวดังกล่าวอาจไม่สามารถป้องกันความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหากปราศจากกรอบกฎหมาย รวมถึงสิทธิของเหยื่อและครอบครัวจะไม่ได้รับการเติมเต็ม ทั้งนี้รัฐบาลพยายามที่จะเจรจาสันติภาพในภาคใต้ แต่กลับปรากฏว่ายังมีบางกลุ่มที่ไม่ได้เข้าร่วมในการเจรจาครั้งนี้ด้วย เช่นตัวแทนของผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง ทางผู้จัดงานเห็นว่าในการสร้างสันติภาพนั้นไม่ควรทอดทิ้งกลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งของสังคม เนื่องจากการรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายย่อมเปิดโอกาสในการรับทราบปัญหาที่มีอยู่อย่างครอบคลุม อันจะเปิดโอกาสให้การแสวงหาแนวทางในการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสันติภาพให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและยั่งยืนสำหรับทุกฝ่าย ​ การฉายหนังในครั้งนี้ เพื่อสะท้อนให้ผู้ได้รับผลกระทบจากการซ้อมทรมาน… Continue reading งานฉายภาพยนตร์ การเยียวยากับความเป็นธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน

Advertisements