statement

Statement: Invest in Safeguards to Prevent Torture

Invest in Safeguards to Prevent Torture June 26, 2017 (Geneva/DC/Vienna/Amsterdam) – Today, on the occasion of the International Day in Support of Victims of Torture, we commemorate and honour victims and survivors of torture, and reaffirm our commitment to continuing to work together and with partners around the world to combat torture in all its… Continue reading Statement: Invest in Safeguards to Prevent Torture

Advertisements
statement

แถลงการณ์: จงลงทุนเพื่อคุ้มครองป้องกันบุคคลจากการทรมาน

จงลงทุนเพื่อคุ้มครองป้องกันบุคคลจากการทรมาน วันที่ 26 มิถุนายน 2560 (เจนีวา / ดีซี/ เวียนนา/ อัมเตอร์ดัม)  วันนี้ เนื่องในโอกาสวันสนับสนุนเหยื่อจากการทรมาน เราขอแสดงความระลึกถึงและเชิดชูเกียรติให้แก่เหยื่อและผู้รอดชีวิตจากการทรมาน และยืนยันว่าเรามีความมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกันและกับเครือข่ายของเราทั่วโลกต่อไป ในการต่อต้านการทรมานทุกรูปแบบและทุกหนแห่ง   ในขณะเดียวกัน เราจะเฝ้าระวังการทรมานและการปฏิบัติอย่างโหดร้าย โดยตระหนักว่า การทรมานอาจเกิดขึ้นที่ใด เมื่อใด และกับใครก็ได้ เราจะทำอย่างไรให้หลุดพ้นจากบ่วงบาศก์แห่งการทรมานนี้ไปได้  ในการต่อต้านการทรมาน ก่อนอื่นเราต้องตรวจดูโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิดการทรมาน แล้วหาทางที่จะลดหรือกำจัดให้หมดไปเสีย  เป็นที่รู้กันว่าความเสี่ยงที่จะเกิดการทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้ายนั้น มักเกิดขึ้นระหว่างชั่วโมงแรกๆของการควบคุมตัวโดยตำรวจ   ดังนั้นการที่จะป้องกันไม่ให้มีการทรมานในช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงที่สูงดังกล่าว เราต้องมีมาตรการต่างๆ เช่น การเข้าถึงทนายความ การแจ้งให้ญาติทราบ โดยต้องทำให้ได้จริงในทางปฏิบัติ  งานวิจัยอิสระที่ชื่อว่า “การปัองกันการทรมานทำได้จริงหรือ?” (“Does Torture Prevention Work?”) ที่ศึกษามาตรการการป้องกันการทรมานใน 16 ประเทศในระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมาโดย The Association for the Prevention of Torture ( APT) พบว่า มาตรการป้องกันเช่นว่านั้น… Continue reading แถลงการณ์: จงลงทุนเพื่อคุ้มครองป้องกันบุคคลจากการทรมาน