statement

จดหมายเปิดผนึกถึงแม่ทัพภาคที่ 4 และปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรณีมีการร้องขอไปยังกระทรวงสาธารณสุขให้สั่งย้าย นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ

จดหมายเปิดผนึกถึงแม่ทัพภาคที่ 4 และปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรณีมีการร้องขอไปยังกระทรวงสาธารณสุขให้สั่งย้าย นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ รองประธานชมรมแพทย์ชนบทภาคใต้และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ โดย ภาคีเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน สันติภาพ และประชาธิปไตย +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ จากกระแสข่าวกรณีมีการร้องขอโดยแม่ทัพภาคที่ 4 ไปยังกระทรวงสาธารณสุขให้สั่งย้าย นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ รองประธานชมรมแพทย์ชนบทภาคใต้และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ เนื่องมาจากการเข้าร่วมคัดค้านโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน โดยมีข้อร้องเรียนว่า นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ มีพฤติกรรมการใช้เวลาราชการออกไปนอกสถานที่โดยมิได้ขออนุญาตผู้บังคับบัญชา อีกทั้งการกระทำดังกล่าวอาจเข้าข่ายยุยงปลุกปั่นประชาชนให้เกิดความแตกแยกและสร้างความวุ่นวาย นั้น ภาคีเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน สันติภาพ และประชาธิปไตย มีข้อเรียกร้อง ดังนี้ 1. ยุติการคุกคามและการกระทำอันไม่เป็นธรรมต่อบุคคลที่มีความเห็นต่าง รวมทั้งต่อข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่แสดงความคิดเห็นโดยสุจริต ทั้งนี้ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นได้มีการรับรองและคุ้มครองไว้ในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 2. การคัดค้านโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเป็นการปกป้องสิทธิในการมีเงื่อนไขอันจำเป็นต่อสุขภาพตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และเป็นการปกป้องสิทธิในสุขภาพของประชาชนอันเป็นหน้าที่โดยตรงของแพทย์ตามธรรมนูญขององค์การอนามัยโลก โดยประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีในกติการะหว่างประเทศทั้งสองฉบับ รวมทั้งยังเป็นการปกป้องสิทธิในการดํารงชีวิตในสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 3. การเข้าร่วมคัดค้านโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินของ นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ เป็นการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตและไม่ขัดต่อจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม… Continue reading จดหมายเปิดผนึกถึงแม่ทัพภาคที่ 4 และปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรณีมีการร้องขอไปยังกระทรวงสาธารณสุขให้สั่งย้าย นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ

Advertisements