คำแปลอย่างไม่เป็นทางการ ข้อสังเกตเชิงสรุป (Concluding observations)ขององค์การสหประชาชาติต่อรายงานสถานการณ์สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ของประเทศไทย -เผยแพร่ 28 มีนาคม 2560

%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94-1

วันที่ 28 มีนาคม  2560 คณะกรรมการด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Committee) ได้เผยแพร่ข้อสังเกตเชิงสรุป (Concluding observations) ต่อรายงานตามวาระฉบับที่สองของประเทศไทย โดยรับรองแล้วในที่ประชุมของคณะกรรมการสมัยประชุมที่ 119 (6- 29มีนาคม 2560)คณะกรรมการได้พิจารณารายงานตามวาระฉบับที่สองของประเทศไทย (CCPR/C/THA/2) ในสมัยประชุมที่ 3349 และ 3350 (โปรดดู CCPR/C/SR.3349 และ 3350) ซึ่งมีขึ้นเมื่อวันที่ 13 และ 14 มีนาคม 2560 ในการประชุมครั้งที่ 3364 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 คณะกรรมการได้รับรองข้อสังเกตเชิงสรุป Download ได้ที่

ฉบับภาษาไทย คำแปลอย่างไม่เป็นทางการ CCPR_C_THA_CO_2_27020_TH_FINAL

Word document  CCPR_C_THA_CO_2_27020_TH_FINAL

ฉบับภาษาอังกฤษที่CCPR_C_THA_CO_2_27020_E

โดยเมื่อวันที่ 13 -14 มีนาคมเป็นวันพิจารณารายงานของประเทศไทย คือ  ณ นครเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ จากการที่ทางคณะกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นรัฐภาคีด้วยนั้น ได้ขอความร่วมมือจากองค์กรที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนให้ส่งข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการฯ เพื่อนำไปประกอบการพิจารณารายงานความก้าวหน้าของประเทศสมาชิกในกติกาสากลว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง(Convention on Civil and Political Rights-ICCPR) ทางข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นสำนักงานเลขานุการให้กับคณะกรรมการด้านสิทธิมนุษยชน ได้เผยแพร่รายงานคู่ขนานอย่างน้อยจำนวน 14 ฉบับ จากภาคประชาสังคมในประเทศและต่างประเทศ โดยการพิจารณารายงานสถานการณ์สิทธิของประเทศไทยได้จัดขึ้นที่ตึกสำนักงานข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชน ณ นครเจนีวา ทั้งนี้สามารถติดตามชมย้อนหลังภาพบันทึกการทบทวนรายงานของไทยได้ที่ทางhttp://www.treatybodywebcast.org/

Advertisements

HRLA/CPCR/CrCF: A joint statement by legal aid organizations: The military’s extrajudicial killing of Mr. Chaiyaphum Pasae, Lahu youth activist

17361928_973696722765527_7957748884639515784_n

A joint statement by legal aid organizations:

The military’s extrajudicial killing of Mr. Chaiyaphum Pasae , Lahu youth activist

For immediate release on 29 March 2017

 

            On 17 March 2017, a military official with war weapon has shot dead, the chairperson of an ethnic youth group, ‘Ton Kla’, Mr. Chaiyaphum Pasae. It was reported later that Chaiyaphum Pasae was allegedly having drugs in possession, was resisting the arrest of the official and was making an attempt on the life of the official.

The Cross Cultural Foundation (CrCF), the Center for Protection and Recovery of Local Community Rights (CPRLCR), and the Human Rights Lawyers Association (HRLA)  established a working group on legal aid for the affected persons in this case. Composed of human rights lawyers and human rights defenders, the team realizes the importance of such an extrajudicial killing and how it constitutes a gross violation to human rights and the rule of law and a breach to the Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2550 (2007)’s Section 39 second paragraph. According to the laws, “everyone charged with a criminal offence shall have the right to be presumed innocent until proved guilty according to the law” (please read this in light of the Constitution of the Kingdom of Thailand (Interim), B.E. 2557 (2014)’s Section 4). According to this principle, apart from protecting the rights of an alleged offender or a defendant in a criminal case by presuming the person is innocent until proven otherwise through the final judgment of the Court, it provides that the authorities are obligated to bring to justice the alleged perpetrators and to have the persons proven their innocence through a legal procedure. It is a safeguard against any abuse of power by the authorities arbitrarily against a suspect or an accused which may have led to an infringement on the rights and liberties of the people. In other word, the principle is there to prevent a ‘kangaroo court’.

The effort to combat narcotic trade by the state and other practices have to be carried out along the legal framework, the rule of law and with respect on human rights. The state by the superior officials or the commanding officials have to oversee how their subordinates behave and should refrain from showing their appreciation or acquiescence to any act of violence or any illegal act. They are also obliged to have their officials prosecuted to ensure the standard practice of their officials and to ensure their officials would carry out their duties with utmost carefulness.

The undersigned human rights organizations and the legal aid team have the following opinions to make;

  1. Eyewitnesses who were present during the extrajudicial killing of Mr. Chaiyaphum Pasae must enjoy protection provided for by the Department of Rights and Liberties Protection and/or the National Human Rights Commission (NHRC). This would make the witnesses feel safe and secure and would be willing to come out to present the account truthfully without fear of any reprisal or harassment. In addition, officials concerned with the incidence have to be removed from the area immediately to show their innocence and to prevent the tampering with evidence.
  2. The military officials should be held accountable to the investigations of independent organizations including the NHRC, etc. An ad hoc inquiry committee must be set up, composed of independent experts with appropriate experience, to look into the case.
  3. After the completion of the autopsy and the reporting of forensic investigation by forensic doctor, Mr. Chaiyaphum Pasae’s mother should have access to such findings without delay. As his mother and as an injured party, she should be informed of the detailed causes of death of her son and other progress as to the investigation and relevant evidence.
  4. The commanding officials or superior officials shall refrain from making any intervention, openly or discreetly, to the investigation by the inquiry official to ensure that the justice process can proceed fairly to all parties and independently.

The human rights organizations and the legal aid team pledge to provide legal aid and legal representation on the case of Mr. Chaiyaphum Pasae through the justice process until all the truths are uncovered and to ensure the protection of people’s rights and liberties.

For more information, please contact

Mr. Sumitchai Huttasan, leader of the litigation team, phone 081-950-7575

Mr. Preeda Nakpiew, attorney, phone 089-622-2474

Thai version: 2017_03_29_ แถลงการณ์ร่วมองค์กรให้ความช่วยเหลือคดีชัยภูมิ ป่าแส-sent

English version: Chaiyaphum Pasae statement CRCF 29 March 17

HRLA/CPCR/CrCF แถลงการณ์ร่วมองค์กรให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย กรณีเจ้าหน้าที่ทหารใช้อาวุธปืนยิงนายชัยภูมิ ป่าแส เสียชีวิต

17361928_973696722765527_7957748884639515784_n

แถลงการณ์ร่วมองค์กรให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย

กรณีเจ้าหน้าที่ทหารใช้อาวุธปืนยิงนายชัยภูมิ ป่าแส เสียชีวิต

เผยแพร่ วันที่ 29 มีนาคม 2560

สืบเนื่องจากกรณีเจ้าหน้าที่ทหารใช้อาวุธปืนสงครามยิงนายชัยภูมิ ป่าแส นักกิจกรรมทางสังคม และประธานเครือข่ายเยาวชนต้นกล้าชนเผ่าพื้นเมืองเสียชีวิต เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา และต่อมามีการกล่าวหาว่านายชัยภูมิ ป่าแส มียาเสพติดไว้ และมีวัตถุระเบิดไว้ในครอบครอง ต่อสู้ขัดขวางการจับกุมและพยายามฆ่าเจ้าหน้าที่นั้น

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม  ศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น  สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน ได้ร่วมกันจัดตั้ง”คณะทำงานเพื่อให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายและคดี” แก่ผู้เสียหายในกรณีดังกล่าวขึ้น  ประกอบด้วยทนายความนักกฎหมายและนักสิทธิมนุษยชน  โดยตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการฆ่านอกระบบกฎหมายโดยเจ้าหน้าที่รัฐ (Extra judicial killings) ซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและหลักนิติธรรมอย่างร้ายแรง ขัดต่อหลักการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 39 วรรคสอง  ที่บัญญัติว่า “ในคดีอาญา ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิด” (พิจารณาประกอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 4)  ตามหลักการดังกล่าวนอกจากเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา โดยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาหรือดำเนินคดีอาญาเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทำความผิดแล้ว  ยังเป็นหลักการสำคัญที่กำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องนำผู้ที่ถูกกกล่าวหาว่ากระทำความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม เพื่อพิสูจน์ความผิดหรือความบริสุทธิ์ตามกฎหมาย  และเป็นการป้องกันการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการใดๆ ต่อผู้ต้องสงสัยหรือผู้ถูกกล่าวหาตามอำเภอใจของตน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยเจ้าหน้าที่รัฐอย่างเป็นระบบแทนที่กระบวนการยุติธรรมหรือที่เรียกว่า”ศาลเตี้ย”

ทั้งนี้   การปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่รัฐ รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ต้องดำเนินการภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย              หลักนิติธรรมและการเคารพสิทธิมนุษยชน   รัฐโดยผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าหน่วยงาน ต้องดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในสังกัดของตน  และไม่ควรแสดงอาการชื่นชมหรือกล่าวในเชิงให้ท้ายหรือสนับสนุนการใช้วิธีการรุนแรงหรือละเมิดกฎหมาย  และควรมีการสอบสวนดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ เพื่อรักษามาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความระมัดระวังต่อไป

องค์กรสิทธิมนุษยชนดังมีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นและคณะทำงานให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายและคดี มีความเห็นว่า

  1. ประจักษ์พยานผู้เห็นเหตุการณ์การเสียชีวิตของนายชัยภูมิ ป่าแส พึงได้รับการคุ้มครองความปลอดภัย โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และ/หรือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อให้พยานมีความมั่นใจและอยู่ในสถานการณ์ที่สามารถยืนยันข้อเท็จจริงตามที่ตนรู้เห็นเหตุการณ์ได้โดยปราศจากความหวาดกลัวและการข่มขู่คุกคาม ทั้งให้ย้ายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวออกจากพื้นที่โดยทันทีเพื่อแสดงความบริสุทธิ์และไม่ยุ่งเหยิงข่มขู่พยาน
  2.  การกระทำของเจ้าหน้าที่ทหารควรได้รับการตรวจสอบโดยองค์กรอิสระ เช่น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฯลฯ ทั้งนี้ โดยการตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจที่มีความเป็นอิสระและมีความรู้ความเชี่ยวชาญที่เหมาะสม
  3. เมื่อมีการผ่าชันสูตรศพและจัดทำรายงานโดยแพทย์นิติเวชแล้ว มารดาของนายชัยภูมิ ป่าแส ควรได้รับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลรายงานการผ่าพิสูจน์ศพของแพทย์โดยเร็ว  ในฐานะที่มารดาและเป็นผู้เสียหายพึงจะได้รับรู้รายละเอียดการตายของบุตรชายตนรวมทั้งความคืบหน้าของคดีและข้อมูลพยานหลักฐานต่างๆตามสมควร
  4.  ผู้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ระดับสูงจะต้องไม่แทรกแซงทั้งโดยเปิดเผยหรือในทางลับ ต่อการสืบสวนสอบสวนของพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อให้กระบวนการยุติธรรมสามารถดำเนินการไปได้โดยอิสระเพื่อความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

องค์กรสิทธิมนุษยชนและคณะทำงานให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายและคดีจะดำเนินการทางกฎหมายต่อกรณีของนายชัยภูมิ       ป่าแส  ตามระบบกระบวนการยุติธรรมเพื่อให้ความจริงปรากฏและเพื่อคุ้มครองหลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม นายสุมิตรชัย  หัตถสาร  ทนายความหัวหน้าคณะทำงานฯ  โทร 081-950-7575

นายปรีดา  นาคผิว  ทนายความ  โทร 089-622-2474

2017_03_29_ แถลงการณ์ร่วมองค์กรให้ความช่วยเหลือคดีชัยภูมิ ป่าแส-sent