รายงานของนาย Juan. Mendez ผู้รายงานพิเศษว่าด้วยการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี เรื่อง คณะกรรมการไต่สวนการทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้ายอื่น ๆ

 

logo

บทสรุป

คณะกรรมการไต่สวนการทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้ายอื่น ๆ เป็นกลไกที่เข้มแข็งและยืดหยุ่น ซึ่งสามารถให้ประโยชน์อย่างสำคัญต่อรัฐบาล ชุมชนผู้เสียหาย และสาธารณชนโดยทั่วไป แตกต่างจากกลไกอื่น ๆ ที่มักเกี่ยวข้องหลังจากมีข้อกล่าวหาว่ามีการทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้ายอื่น ๆ รวมทั้งหน่วยงานสอบสวนและฟ้องคดีทางอาญา คณะกรรมการไต่สวนเป็นโอกาสสำคัญที่จะทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงบริบทซึ่งเป็นเหตุให้เกิดการละเมิดขึ้น ช่วยให้เกิดการทบทวนนโยบายของรัฐบาล การปฏิบัติ และข้อบกพร่องในเชิงโครงสร้าง เป็นการช่วยบอกเล่าความจริง และเป็นส่วนหนึ่งของการเยียวยาต่อชุมชนผู้เสียหาย และยังทำให้เกิดข้อเสนอแนะจากผู้ชำนาญการอิสระเกี่ยวกับการชดเชย และการประกันว่าจะไม่เกิดการกระทำผิดซ้ำ คณะกรรมการไต่สวนยังมีบทบาทสำคัญในแง่ที่เป็นตัวกระตุ้น และสุดท้ายยังช่วยสนับสนุนกระบวนการสอบสวนอย่างเป็นทางการของหน่วยงานในปัจจุบันที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้ายอื่น ๆ และยังส่งผลให้เกิดการฟ้องคดีที่เป็นผลและเป็นธรรม ด้วยเหตุดังกล่าว คณะกรรมการไต่สวนอาจมีส่วนช่วยให้รัฐปฏิบัติตามพันธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศ เมื่อเกิดข้อกล่าวหาว่ามีการทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้ายอื่น ๆ ขึ้น อย่างไรก็ดี กรณีที่ไม่มีกลไกตุลาการ การมีแต่คณะกรรมการไต่สวนอาจไม่ช่วยให้รัฐปฏิบัติตามพันธกรณีของตนได้

สำหรับรัฐที่สนใจจัดตั้งคณะกรรมการไต่สวน พิธีสารอีสตันบูลและชุดหลักการสำหรับการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนโดยผ่านการแก้ปัญหาการลอยนวลพ้นผิดฉบับปรับปรุงใหม่[1] สามารถให้แนวทางสำคัญในการตีความและปฏิบัติตามแนวปฏิบัติระหว่างประเทศนี้ได้ รายงานนี้ทำหน้าที่ช่วยหนุนเสริมเอกสารซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างสูงและการทำงานที่ผ่านมาของกลไกพิเศษเพื่อจำแนกข้อเสนอแนะเพิ่มเติมและแนวปฏิบัติที่ดีสุด ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะกับคณะกรรมการไต่สวนการทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้ายอื่น ๆ

[1] E.CN.4/2005/102/Add. 1

อ่านฉบับเต็มได้ที่

SR Torture Commission of Inquiry Thai-PDF

word document:  SR Torture Commission of Inquiry Thai-PDF

 

 

Advertisements