ขอเชิญร่วมงานเสวนา “จิบชาจับตาเจนีวา: ติดตามการรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนตามกรอบกติกา ICCPR” 14 มีค. 60, 13.00-16.30 น. ห้องประชุม DSW, PSU Pattani

Banner_jibcha_Geneva

ขอเชิญร่วมติดตามการรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยร่วมชมสดตรงจากกรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ในวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น.  ณ ห้องประชุมศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

คณะกรรมการด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Committee) ได้กำหนดวันพิจารณารายงานของประเทศไทย คือ วันที่ 13-14 มีนาคม 2560 ณ นครเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ จากการที่ประเทศไทยเป็นรัฐภาคีด้วยนั้น คณะกรรมการฯ  ได้ขอความร่วมมือจากองค์กรที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนให้ส่งข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณารายงานความก้าวหน้าของประเทศสมาชิกในกติกาสากลว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (Convention on Civil and Political Rights-ICCPR) ทางข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นสำนักงานเลขานุการให้กับคณะกรรมการด้านสิทธิมนุษยชน ได้เผยแพร่รายงานคู่ขนานอย่างน้อยจำนวน 14 ฉบับ จากภาคประชาสังคมในประเทศและต่างประเทศ

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ร่วมกับ สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เครือข่ายสิทธิมนุษยชนปาตานี กลุ่มด้วยใจ และศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ จัดงานเสวนา “จิบชาจับตาเจนีวา: ติดตามการรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนตามกรอบกติกา ICCPR”  เพื่อร่วมพูดคุยทำความเข้าใจการรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยตามกรอบกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR)    คณะผู้จัดฯ จึงขอเชิญท่านและ /หรือผู้แทนเข้าร่วมติดตามการรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยตามกรอบกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) พร้อมร่วมชมสดตรงจากกรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ในวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น.  ณ ห้องประชุมศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่        พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ 063-9751757 และ รอมฎอน ปันจอร์ 086-5294334   การพูดคุยจะมีการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยตลอดงาน

กำหนดการ กำหนดการ – จิบชาจับตาเจนีวา (sent)

%d bloggers like this: