ศาลแพ่งกรุงเทพใต้มีคำสั่ง ให้บิดาและมารดานายอนัน เกิดแก้ว วางค่าธรรมเนียมศาล กรณีเรียกค่าเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพในชีวิตของนายอนัน เกิดแก้ว

เผยแพร่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

 

ใบแจ้งข่าว

ศาลแพ่งกรุงเทพใต้มีคำสั่ง ให้บิดาและมารดานายอนัน เกิดแก้ว วางค่าธรรมเนียมศาล
กรณีเรียกค่าเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพในชีวิตของนายอนัน เกิดแก้ว

 

คดีนี้สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์การเสียชีวิตของนายอนัน เกิดแก้ว ซึ่งถูกพนักงานตำรวจของตำรวจภูธรนครราชสีมาจับกุมในข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครอง เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 ต่อมาในระหว่างที่ถูกควบคุมตัวที่สถานีตำรวจ สภ.จอหอ ปรากฏนายอนัน ได้รับบาดเจ็บสาหัส และถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมาและเสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ต่อมาในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 บิดาและมารดาของนายอนัน เกิดแก้ว ได้เป็นโจทก์ยื่นฟ้องสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำเลย ต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้ เรียกค่าเสียหายจากจำเลยในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่รัฐผู้กระทำละเมิด รวมเป็นเงิน (ทุนทรัพย์ที่ฟ้อง)9,653,500 บาท ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ.ศ. 2539    และศาลได้นัดไต่สวนคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องพิจารณาที่ 703  ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ผู้พิพากษาได้ออกนั่งพิจารณานัดไต่สวนคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล ในคดีหมายเลขดำที่ พ.2307/2559  ระหว่าง นางวาสนา เกิดแก้ว โจทก์ที่ 1  และนายพนม เกิดแก้ว โจทก์ที่ 2  มารดาและบิดานายอนัน เกิดแก้วตามลำดับ กับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำเลย โดยศาลได้ไต่สวนโจทก์ทั้งสองถึงฐานะความเป็นอยู่ รายได้ ทรัพย์สิน หนี้สิน และความเดือดร้อนของโจทก์ทั้งสองตามคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล  ฝ่ายจำเลยมีพนักงานอัยการเป็นทนายความได้ยื่นคำร้องคัดค้านและถามค้านโจทก์ทั้งสอง  แล้วศาลมีคำสั่งว่า พิเคราะห์พยานหลักฐานของโจทก์ทั้งสองแล้ว  เชื่อว่า โจทก์ทั้งสองเป็นคนยากจน ไม่มีเงินเสียค่าธรรมเนียมศาลจริง แต่อย่างไรก็ตามคำฟ้องของโจทก์ทั้งสอง ซึ่งเรียกให้จำเลยชดใช้ความเสียหายต่อสิทธิเสรีภาพในชีวิตของนายอนัน เกิดแก้ว นั้น เป็นการที่โจทก์ทั้งสองเรียกให้จำเลยชำระค่าเสียหายที่ไม่มีเหตุผลอันสมควร ศาลจึงมีคำสั่งให้โจทก์ทั้งสองเสียค่าธรรมเนียมศาลในส่วนนี้ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560  สำหรับค่าธรรมเนียมศาลในส่วนค่าขาดไร้อุปการะ ค่าปลงศพ ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล

ดังนั้น จึงถือว่าคดีนี้ศาลยังไม่รับฟ้องคดีของโจทก์ทั้งสอง เนื่องจากโจทก์ทั้งสองต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้นเสียก่อน ซึ่งหากโจทก์ทั้งสองไม่นำเงินมาเสียค่าธรรมเนียมศาลในส่วนที่ศาลสั่งให้เสียภายในกำหนดเวลาดังกล่าวก็ถือว่าโจทก์ไม่ประสงค์ฟ้องเรียกค่าเสียหายส่วนนั้น ศาลก็จะมีคำสั่งรับคำฟ้องเฉพาะที่ได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลให้และดำเนินคดีตามลำดับต่อไป

โจทก์ทั้งสองยืนยันว่าจะยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลในส่วนที่ไม่ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลดังกล่าวต่อศาลอุทธรณ์ต่อไป

 

เรื่องราวของคดีดังกล่าวสามารถสืบค้นข้อมูลได้ที่https://voicefromthais.wordpress.com/ ?s=นายอนัน

Advertisements

CrCF statement: Academic Freedom of Mahidol University’s Institute of Human Rights and Peace Studies (IHRP) must be protected

cropped-cropped-img_6324-1.jpg

Released on 27 February 2017

Statement

Academic Freedom of Mahidol University’s Institute of Human Rights and Peace Studies (IHRP) must be protected

 

On 25 February 2017, Mahidol University’s Institute of Human Rights and Peace Studies issued a statement on the exercise of power under Section 44 of the Interim Constitution of 2014, Amendment (No. 4) B.E. 2560 (2017). The statement said that only for the month of February, the National Council of Peace and Order (NCPO) had under Section 44 issued ten announcements or orders superior to the laws promulgated by the parliament, which is redundant, an exercise of absolute power, and unaligned with the rule of law. Hence it calls for the NCPO to cease its exercise of Section 44.  Later on 26 February 2017, Mahidol University released a new statement claiming that the IHRP’s statement was an act of arrogation committed by a group of people and not for the sake of academic freedom, therefore, it’ll conduct an investigation against the people behind the statement issuance.

 

In CrCF’s opinion, Mahidol University’s IHRP is an academic institution with a significant role in promoting and developing knowledge of the situations of human rights and peace in Thai society, and such procedure cannot be done without being in connection with the situation in the country. This specifically concerns the NCPO’s ruling with an absolute power, and the NCPO’s announcements and orders of which have an impact on the fundamental principles of human rights and the rule of law, both in the present and in the long run.

 

Thus, the statement released by the IHRP is an act committed in compliance with its academic obligations and academic freedom and it does not have to comply with the belief and opinion of the University’s board, any authority or scholar. Meanwhile, Mahidol University’s board has the same right to express an opinion opposing the statement of the IHRP, or an opinion in favor of the NCPO’s use of Section 44 without taking any disciplinary procedure.

 

CrCF has agreed that all parties shall accept the opposite views on wisdom and ideas. As individuals and academic institutions have various kinds of information and knowledge is an innumerable benefaction to Thai society that creates a well-rounded non-biased way of thinking. Also, this will prevent such thoughts concerning that the different opinion would encourage the wrongdoers to utilize it as a political tool since the released statement didn’t have the intention of supporting any current act in violation of the laws.

 

CrCF urges the Mahidol University’s board to review any act of oppression of academic freedom, and to drop the disciplinary procedure against any individuals at IHRP involved with issuance of the statement.

 

Released on 27 February 2017

Sincerely,

 

Download: 2017_02_27_academic-freedom-must-be-protected_-mahidol-uni