Uncategorized

แถลงการณ์ เสรีภาพทางวิชาการของสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ต้องได้รับการปกป้องคุ้มครอง

เผยแพร่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 แถลงการณ์ เสรีภาพทางวิชาการของสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ต้องได้รับการปกป้องคุ้มครอง ตามที่เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560  สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลได้ออกแถลงการณ์ เรื่อง การใช้อำนาจตามมาตรา 44 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พุทธศักราช 2560 โดยในแถลงการณ์ดังกล่าวได้ระบุว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ เพียงหนึ่งเดือน หัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติหรือ คสช. ได้ใช้อำนาจตามมาตรา 44  ออกประกาศหรือคำสั่งที่มีฐานะเหนือกว่า พ.ร.บ.ที่ออกโดยรัฐสภาถึง 10 ฉบับ อันเป็นการพร่ำเพรื่อ เป็นการใช้อำนาจเบ็ดเสร็จ ขัดต่อหลักนิติธรรม และได้เรียกร้องให้หัวหน้า คสช. ยุติการใช้อำนาจดังกล่าว ต่อมาในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีการเผยแพร่แถลงการณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดลว่า แถลงการณ์ของสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา เป็นการกระทำของกลุ่มบุคคลที่แอบอ้างมหาวิทยาลัยมหิดล ไม่ใช่เป็นการใช้เสรีภาพทางวิชาการ และจะดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงและวินัยผู้ออกแถลงการณ์ต่อไปนั้น มูลนิธิผสานวัฒนธรรมมีความเห็นว่า สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันทางวิชาการที่มีบทบาทหน้าที่ในการเสริมสร้าง พัฒนาความรู้เรื่องกับสิทธิมนุษยชนและสันติภาพในสังคมไทย โดยในการเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้สำหรับสังคมไทยดังกล่าว… Continue reading แถลงการณ์ เสรีภาพทางวิชาการของสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ต้องได้รับการปกป้องคุ้มครอง

Advertisements
Uncategorized

เปิดเอกสารยูเอ็นส่งถึงรัฐบาลไทย กรณีการแจ้งข้อกล่าวหาต่อสามนักปกป้องสิทธิมนุษยชน อันเป็นผลมาจากการใช้สิทธิที่จะมีเสรีภาพในการแสดงออกออกชอบธรรม เผยแพร่ 27 กพ. 2560

เปิดเอกสารยูเอ็นส่งถึงรัฐบาลไทย กรณีสามนักสิทธิมนุษยชนถูกฟ้องดำเนินคดีหมิ่นประมาทและขัดพรบ.คอมฯ โดยกอรมน. ภาค 4 เผยแพร่ 27 กพ. 2560 เอกสารฉบับดังกล่าวแม้ว่าจะมีการส่งให้ทางรัฐบาลไทยได้รับทราบและตอบคำถามตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2559 ซึ่งโดยปกติทางยูเอ็นจะให้โอกาสรัฐบาลได้ทบทวนและตอบคำถามที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในระยะหนึ่งเป็นเวลาตามสมควร ก่อนเผยแพร่ต่อสาธารณะชนต่อไปในทางเวปไซด์ ได้ที่ http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/CommunicationsreportsSP.aspx คำแปลอย่างไม่เป็นทางการ HAUT-COMMISSARIAT AUX DROITS DE L’HOMME • สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UNOHCHR) PALAIS DES NATIONS - 1211 GENEVA 10, SWITZERLAND อำนาจหน้าที่ของผู้รายงานพิเศษว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิที่จะมีเสรีภาพด้านความเห็นและการแสดงออก; ผู้รายงานพิเศษว่าด้วยสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการแสดงออก การสมาคม และการชุมนุมอย่างสงบ  ผู้รายงานพิเศษว่าด้วยสถานการณ์ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน และผู้รายงานพิเศษว่าด้วยการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี หมายเลขอ้างอิง: UA THA 6/2016: 4 สิงหาคม 2559 เรียน ฯพณฯ, เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เขียนจดหมายถึงท่าน ในฐานะผู้รายงานพิเศษว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิที่จะมีเสรีภาพด้านความเห็นและการแสดงออก; ผู้รายงานพิเศษว่าด้วยสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการแสดงออก การสมาคม และการชุมนุมอย่างสงบ… Continue reading เปิดเอกสารยูเอ็นส่งถึงรัฐบาลไทย กรณีการแจ้งข้อกล่าวหาต่อสามนักปกป้องสิทธิมนุษยชน อันเป็นผลมาจากการใช้สิทธิที่จะมีเสรีภาพในการแสดงออกออกชอบธรรม เผยแพร่ 27 กพ. 2560