เสวนา เรื่อง ความรุนแรงต่อพลเรือนกับความเป็นธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน 20 กพ. 2560_PSU Pattani_14.00-17.00 น

poster4

เนื่องด้วยมูลนิธิผสานวัฒนธรรมได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการนำแนวคิดเรื่อง “ความเป็นธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน” มาเป็นเครื่องมือในการสร้างสันติสุขในสังคมไทย จึงได้ร่วมดำเนินโครงการกับ Asia Justice and Human Rights (Ajar) และคณะทำงานจากหลายประเทศในภูมิภาคเอเชีย จัดตั้ง คณะทำงานประเทศไทยว่าด้วยความเป็นธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน (TJ Thailand) ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้  จัดเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ความเป็นธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน (Transitional Justice – TJ) ในประเทศไทย

แม้แนวคิดเรื่อง ความเป็นธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านจะเกิดจากประสบการณ์ของประชาชนในลาตินอเมริกา ในการเปลี่ยนผ่านจากสังคมเผด็จการในยุคสงครามเย็น มาสู่สังคมประชาธิปไตย ต่อมาได้มีการพัฒนาแนวคิดดังกล่าวไปใช้อย่างแพร่หลาย ทั้งในประเทศอัฟริกาใต้ เอเชียตะวันออก และยุโรปตะวันออก แนวคิดนี้ได้ถูกนำมาใช้มากยิ่งขึ้นในฐานะเครื่องมือหนึ่งในการสร้างสันติภาพหลังการสิ้นสุดสงครามกลางเมือง   การต่อสู้ดิ้นรนเพื่ออิสรภาพ และการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย และ ถูกนำมาพิจารณาในการสร้างความสมานฉันท์หรือความปรองดอง รวมทั้งในการจัดทำข้อตกลงสันติ  เช่น ในภูมิภาคเอเชียในบังซาโมโร (ฟิลิปปินส์) อาเจะห์ (อินโดนีเซีย) ศรีลังกา   เนปาล และติมอร์ตะวันออก หรือการจัดระเบียบทางสังคมและการเมืองโดยกองกำลังสหประชาชาติที่เข้าไปรักษาสันติภาพในประเทศที่รัฐล้มเหลว (Failed State) ทั้งนี้ข้อตกลงเหล่านั้นจะประสบผลสำเร็จหรือไม่อย่างไรก็คงยังไม่มีคำตอบที่สรุปเด็ดขาดได้ เนื่องจากทุกความขัดแย้งนั้นมีความซับซ้อนและรุนแรงแตกต่างกันออกไป

เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากประเทศต่างๆ และถกเถียง แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน หลักการพื้นฐาน บทเรียน   เพื่อสร้างให้เกิดความเข้าใจหลักการทางวิชาการและการนำหลักการความเป็นธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านมาใช้ในสังคมไทย ทั้งในส่วนกลางและในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ และเป็นการเปิดตัว  “คณะทำงานประเทศไทยว่าด้วยความเป็นธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน (TJ  Thailand  จึงจะจัดให้มีการเสวนาเรื่อง ความรุนแรงต่อพลเรือนกับความเป็นธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน  ขึ้นในวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00-17.00 น. น. ณ ห้องศรีวังสา คณะรัฐศาสตร์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://goo.gl/forms/p4GcrL2BuYJ5EOKe2

ผู้ประสานงานโครงการ  นางณัฐาศิริ เบิร์กแมน (ทนายความ) 085-120-8077 ผู้ประสานงานคณะทำงานฯ

กำหนดการเสวนา ความรุนแรงต่อพลเรือนกับความเป็นธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน

ในวาระเปิดตัวคณะทำงานประเทศไทยว่าด้วยความเป็นธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน  (Transitional Justice Thailand)

เวลา 13.3017.00 น. วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

ห้องประชุมศรีวังสา ชั้น 3 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

13.30 – 14.00          ลงทะเบียน

14.00 – 14.30          กล่าวเปิดโดยคณบดีฯหรือผู้แทนและกล่าวแนะนำคณะทำงานประเทศไทยว่าด้วยความเป็นธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน โดย นายสมชาย หอมลออ ที่ปรึกษามูลนิธิผสานวัฒนธรรมและตัวแทนคณะทำงานฯ

14.30-14.40                      รำลึกถึง “ย่าเคลื่อน สร้างอำไพ”  โดย คุณดวงสุดา สร้างอำไพ  (หลานสาวนักกิจกรรมทางสังคม จ. ปัตตานี)

14.40-16.15                      เสวนาเรื่อง “ความรุนแรงต่อพลเรือนกับความเป็นธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน” (95 นาที)

  1. ประวัติศาสตร์ความรุนแรงต่อพลเรือนในสังคมไทยกับความเป็นธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน

อาจารย์ชำนาญ จันทร์เรือง อาจารย์พิเศษคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  1. ความเป็นธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านกับสถานการณ์ปรองดองในปัจจุบัน

ดร.ภูมิ มูลศิลป์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

  1. พลเรือนในความขัดแย้งชายแดนใต้/ปาตานีกับความเป็นธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน

รอมฎอน ปันจอร์ บรรณาธิการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้

  1. บทบาทภาคประชาสังคมในพื้นที่ ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้
  2. ความเป็นธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านและการสร้างสันติภาพจากประชาชน  โดย คุณยุพา ภูสาหัส มูลนิธิเอเชีย
  3. ความเป็นธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านในภาคปฏิบัติ ตัวแทนกลุ่มเยาวชน* เครือข่ายผู้เสียหายจากความรุนแรงต่อพลเรือนในชายแดนใต้* และ ตัวแทนกลุ่มสตรี*
  4. การอำนวยความเป็นธรรมและการสร้างสันติสุข ตัวแทนเจ้าหน้าที่รัฐ*

ดำเนินรายการโดย อาจารย์ฟารีดา ปันจอร์ อาจารย์นักวิจัยสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

16.15-16.45             ถามตอบและแลกเปลี่ยน

16.45                       กล่าวปิดการเสวนา โดย รศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี

* วิทยากรอยู่ในระหว่างการประสานงาน

Download โครงการและกำหนดการ tj-thailand-_concept-note-and-program-on-20-feb-2017_14-00-17-00-_-psu-pattani

%d bloggers like this: