แถลงการณ์เรื่อง รายการ ก(ล)างเมือง ตอน ห้องเรียนเพศวิถี:โดยกลุ่มด้วยใจ

duayjai logo

แถลงการณ์เรื่อง รายการ ก(ล)างเมือง ตอน “ห้องเรียนเพศวิถี”
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มด้วยใจ
จากการเผยแพร่รายการ ก(ล)างเมือง ตอน “ห้องเรียนเพศวิถี” ออกอากาศที่ช่อง ไทยพีบีเอสเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ต่อมาได้มีข้อถกเถียงถึงประเด็นการเล่นฟุตบอลของกลุ่มผู้หญิงทั้งที่เป็นมุสลิม และประเด็นเรื่องการเรียนรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลักการศาสนาอิสลามจนนำไปสู่การแสดงความคิดเห็นในแง่มุมต่างๆผ่านช่องทาง FACEBOOK และมีบางความคิดเห็นที่นำไปสู่การสร้างความเกลียดชัง ยุยงส่งเสริมให้เกิดการใช้ความรุนแรงตอบโต้ ซึ่งโดยแท้จริงแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นสามารถสร้างความเข้าใจระหว่างกันได้ทั้งผู้ที่นำเสนอประเด็นและผู้ที่แสดงออกถึงความไม่เห็นด้วยผ่านบทความต่างๆที่นำเสนอออกมา แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นการแสดงออกผ่านทาง FACEBOOK ซึ่งอาจเป็นแก้ปัญหาที่ไม่ตรงกันจุดนัก
กลุ่มด้วยใจในฐานะองค์กรที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนและเป็นมุสลิม มีความห่วงกังวลต่อข้อความที่ปรากฏออกมาในทางสื่อสาธารณะทั้งทางไทยพีบีเอสและ FACEBOOK จึงขอเรียกร้องให้ทุกคนมีความอดทนอดกลั้นในการแสดงความคิดเห็นและแสดงออกในทางสันติวิธีและสร้างสรรค์เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกัน และเพื่อป้องกันความขัดแย้งใหม่ในความขัดแย้งที่มีอยู่เดิมจนทำให้สันติภาพที่เป็นเป้าหมายสำคัญของคนทำงานในพื้นที่ยิ่งห่างไกลออกไป และขอเรียกร้องให้คณะกรรมการอิสลามจังหวัดปัตตานี ได้ดำเนินการพิจารณาปัญหานี้และชี้แนะแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลาม เพื่อเป็นการแก้ปัญหามิให้ยืดเยื้อต่อไป

นางสาวอัญชนา หีมมิหน๊ะ  ประธานกลุ่มด้วยใจ
นางสาวละม้าย มานะการ
นางสาวอุบล ขวัญเมือง
สมาคมผู้หญิงเพื่อสันติภาพ
เครือข่ายผู้หญิงกับธรรมาภิบาล
นางสาวกันตพัฒน์ ทวีผลทรัพย์
สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้
ศูนย์ฟ้าใส
ศูนย์อัลกุรอานเเละภาษาQLCC
อาจารย์อับดุลสุโกร์ ดินอะ
นาวจันทร์เพ็ญ วงษาคง

%d bloggers like this: