ศาลจังหวัดปัตตานีมีคำสั่งให้ดำเนินกระบวนพิจารณาใหม่ทั้งหมด ในคดีที่โอนมาจากศาลปกครอง คดีมารดาผู้ตาย ฟ้องสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองทัพบก และสำนักนายกรัฐมนตรี เรียกค่าเสียหายกรณีนายอับดุลอาซิ สาและ ถูกเจ้าหน้าที่ยิงเสียชีวิต

Logo-Mac-F1img_6324

เผยแพร่วันที่  25  มกราคม  2560

ใบแจ้งข่าว

ศาลจังหวัดปัตตานีมีคำสั่งให้ดำเนินกระบวนพิจารณาใหม่ทั้งหมด ในคดีที่โอนมาจากศาลปกครอง

คดีมารดาผู้ตาย ฟ้องสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองทัพบก และสำนักนายกรัฐมนตรี

เรียกค่าเสียหายกรณีนายอับดุลอาซิ สาและ ถูกเจ้าหน้าที่ยิงเสียชีวิต

 

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 ศาลจังหวัดปัตตานีมีคำสั่งให้ดำเนินกระบวนพิจารณาใหม่ทั้งหมดโดยเริ่มตั้งแต่การยื่นคำฟ้องคดีเข้ามาใหม่ ในคดีที่นางสาวแยนะ สะอะ มารดานายอับดุลอาซิ สาและ(ผู้ตาย) ได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสงขลาไว้แล้วตั้งแต่เมื่อวันที่ 14ตุลาคม 2557 เพื่อเรียกค่าสินไหมทดแทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองทัพบก และสำนักนายกรัฐมนตรี เหตุเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556 เจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารปิดล้อมตรวจค้น หมู่บ้านกําปงบือราแง อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี ได้ควบคุมตัวนายอับดุลอาซิ สาและ จากบ้านไปยังสวนยางพาราหลังบ้านแล้วเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ยิงนายอับดุลอาซิถึงแก่ความตาย ซึ่งคดีนี้ศาลปกครองสงขลาได้รับฟ้องโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดให้แก่นางสาวแยนะผู้ฟ้องคดี  และฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามหน่วยงานดังกล่าวก็ได้ยื่นคำให้การต่อศาลปกครองสงขลาแล้ว  กระทั่งต่อมาเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ศาลปกครองสงขลาได้โอนคดีมายังศาลจังหวัดปัตตานี  ศาลจังหวัดปัตตานีจึงได้นัดพร้อมในวันที่ 23 มกราคม 2560  นางสาวแยะนะผู้ฟ้องคดีซึ่งต่อไปในศาลจังหวัดปัตตานีจะเรียกว่า โจทก์ มาศาลพร้อมทนายความ   แต่ผู้ถูกฟ้องคดีหรือจำเลยไม่ได้มา และศาลชี้แจงว่าศาลไม่ได้มีหมายเรียกให้ฝ่ายจำเลยมาเนื่องจากโจทก์ต้องทำคำฟ้องยื่นต่อศาลใหม่ หลังจากนั้นจึงจะได้ส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้จำเลยเพื่อทำคำให้การแก้คดีภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำฟ้อง

ในระหว่างการพิจารณาคดี ทนายความโจทก์ ได้หารือกับศาลว่า เนื่องจากคดีนี้ได้ดำเนินมาตั้งแต่ศาลปกครองสงขลาเป็นระยะเวลานานกว่า 2 ปีแล้ว ศาลปกครองก็ได้รับฟ้อง ไต่สวนและมีคำสั่งยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดให้แก่ผู้ฟ้องคดี รวมทั้งได้รับคำให้การของผู้ถูกฟ้องคดีไว้แล้ว วิธีที่จะดำเนินคดีนี้ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นคือ ศาลจังหวัดปัตตานีซึ่งได้รับโอนคดีมา สามารถนำกระบวนการพิจารณาคดีที่ศาลปกครองได้ดำเนินมามีทั้งคำฟ้อง คำให้การ ของคู่ความทั้งสองฝ่ายดังกล่าวแล้ว มาดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไปได้ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล มาตรา 13 ซึ่งให้ถือว่ากระบวนการพิจารณาที่ได้ดำเนินการไปแล้วในศาลที่มีคำสั่งโอนคดีเป็นกระบวนการพิจารณาของศาลที่รับโอนคดีด้วย เว้นแต่ศาลที่รับโอนคดีจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ทนายความโจทก์จึงประสงค์ให้ศาลใช้ดุลพินิจดำเนินคดีตามวิธีการดังกล่าว โดยไม่ต้องเริ่มต้นให้โจทก์ยื่นคำฟ้อง คำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล และไม่ต้องให้จำเลยยื่นคำให้การใหม่ เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาอีกนานพอสมควร ซึ่งศาลสามารถกำหนดนัดวันชี้สองสถานและนัดพร้อมเพื่อกำหนดวันสืบพยานต่อไปได้เลย  ศาลได้ชี้แจงว่า ส่วนตัวของศาลเองเห็นด้วยกับทนายความโจทก์ แต่เนื่องจากทางศาลยุติธรรมมีนโยบายให้คดีที่ได้รับโอนมาดังกล่าวมีการดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีใหม่ตามรูปแบบขั้นตอนของศาลยุติธรรม ศาลจึงต้องดำเนินการตามนโยบาย

ศาลจังหวัดปัตตานีจึงได้มีคำสั่งให้โจทก์ทำคำฟ้องใหม่ยื่นต่อศาลให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 1 เดือน(ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560)

 

ติดตามเรื่องราวที่ผ่านมาของคดีได้ที่ Facebook page: Cross Cultural Foundation(CrCF) หรือ https://voicefromthais.wordpress.com//2016/12/02/คำสั่งชี้ขาดฯ-ให้คดีอยู่

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

นายอับดุลกอฮาร์ อาแวปูเตะ    ทนายความมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมประจำจังหวัดปัตตานี โทร081-8987408

นายปรีดา นาคผิว               ทนายความมูลนิธิผสานวัฒนธรรม โทร 098-6222474

Attachments area

%d bloggers like this: