คำแปลอย่างย่อจดหมายจากประธานคณะกรรมการต่อต้านการทรมาน Dr. Jens Modvig ส่งถึงรัฐบาลไทย ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2559

cat-e

Download จดหมายภาษาอังกฤษ ที่ int_cat_ful_tha_25024_e

คำแปลอย่างย่อจดหมายจากประธานคณะกรรมการต่อต้านการทรมาน Dr. Jens Modvig  ส่งถึงรัฐบาลไทย ลงวันที่  29 สิงหาคม 2559 ได้ระบุถึงประเด็นทั้งสี่ที่ต้องการให้รัฐบาลตอบคำถาม

  1. กฎหมายพิเศษที่ใช้อยู่ ยังไม่มีการทบทวนแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและการตรวจสอบโดยตุลาการต่อการควบคุมตัวตามกฎหมายพิเศษ การบังคับให้สารภาพ และการยกเว้นความผิด
  2. สิทธิที่ญาติจะได้รับรู้ข้อมูล เรื่องการจับกุม  การขอรับการรักษาพยาบาลจากแพทย์ที่เป็นอิสระ การลงทะเบียนผู้ถูกจับทุกคน (detention registers) และสิทธิในการได้รับการช่วยเหลือทางกฎหมาย
  3. การปล่อยคนผิดลอยนวล เพราะยังไม่มีกฎหมายกำหนดการทรมานเป็นความผิดทางอาญา  และไม่มีการกล่าวประนามอย่างเปิดเผยต่อสาธารณะ เมื่อมีเรื่องการทรมานเกิดขึ้น
  4. นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน รัฐแสดงความตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหา แต่ไม่มีมาตรการใดใดเลย ในการนำข้อเสนอของยูเอ็นไปปฎิบัติ คณะกรรมการต่อต้านการทรมานยังมีความห่วงกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนที่จดบันทึกการละเมิดสิทธิภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน
%d bloggers like this: