Uncategorized

ศาลปกครองมีคำสั่งยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดให้แก่ผู้ฟ้องคดี ในการอุทธรณ์คดีต่อศาลปกครองสูงสุด คดีบิดามารดาของนายฟรุกอน มามะ ฟ้องกองทัพบก สำนักนายกฯ และ สตช. กรณีลูกชายถูกวิสามัญฆาตกรรมเมื่อปี2555

ใบแจ้งข่าว  ศาลปกครองมีคำสั่งยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดให้แก่ผู้ฟ้องคดี ในการอุทธรณ์คดีต่อศาลปกครองสูงสุด คดีบิดามารดาของนายฟรุกอน มามะ ฟ้องกองทัพบก สำนักนายกฯ และ สตช. กรณีลูกชายถูกวิสามัญฆาตกรรมเมื่อปี2555 ***************************************   เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ฝ่ายผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือแจ้งคำสั่งจากศาลปกครองสงขลาฉบับลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ว่าศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองดำเนินคดีโดยได้รับยกเว้นค่าธรรมนียมศาลในชั้นอุทธรณ์ทั้งหมด ในคดีหมายเลขดำที่ 54/2556  คดีหมายเลขแดงที่118/2559 ระหว่าง นายมะวาเห็ง มามะ ที่ 1 นางรูฆาย๊ะ มามะ ที่ 2 ผู้ฟ้องคดี  กับ กองทัพบกที่ 1สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 2 และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 3 ผู้ถูกฟ้องคดี คดีนี้ เมื่อปี พ.ศ. 2556 ผู้ฟ้องคดีทั้งสองซึ่งเป็นบิดาและมารดาของนายฟารุกอน มามะ(ผู้ตาย) ได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองสงขลา เรียกค่าเสียหายจากหน่วยงานของรัฐผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสาม อันเนื่องจากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 7 มีนาคม… Continue reading ศาลปกครองมีคำสั่งยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดให้แก่ผู้ฟ้องคดี ในการอุทธรณ์คดีต่อศาลปกครองสูงสุด คดีบิดามารดาของนายฟรุกอน มามะ ฟ้องกองทัพบก สำนักนายกฯ และ สตช. กรณีลูกชายถูกวิสามัญฆาตกรรมเมื่อปี2555

Advertisements