เปิดคำสั่งศาลปกครองสูงสุด การกักตัวตามอำนาจกฎอัยการศึกหากกักตัวเกิน 7 วัน ได้เงินชดใช้ค่าสินไหมสองส่วนรวม 150,000 บาท

เปิดคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด การกักตัวตามอำนาจกฎอัยการศึกหากกักตัวเกิน 7 วัน ได้เงินชดใช้ค่าสินไหมสองส่วนคือ

  1. กรณีจากการที่เจ้าหน้าที่ทหารควบคุมตัวผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามพระราชบัญญัติกฏอัยการศึกพ.ศ. 2457 มาตรา 15 ทวิ ซึ่งให้อำนาจเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไว้ไม่เกินกว่า 7 วันนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฎว่า เจ้าหน้าที่ทหารได้ควบคุมตัวผู้ฟ้องคดีทั้งสองตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2551 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2551 รวมเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 9 วัน ซึ่งเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ จึงเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่1 ใช้อำนาจโดยมีพฤติการณ์ที่ไม่นำพาต่อกฎหมายและละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับจากการถูกควบคุมตัวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายต้องสูญเสียเสรีภาพ และได้รับทุกขเวทนาต่อจิตใจจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ เห็นควรให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นเงินจำนวนคนละ 50,000 บาท

2) การที่เจ้าหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีที่1 ทำการควบคุมตัวผู้ฟ้องคดีเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดโดยไม่มีเหตุจำเป็นและการกระทำด้วยวิธีการโหดร้ายต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ทั้งที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นเพียงผู้ต้องสงสัย ถือเป็นพฤติการณ์ที่ไม่นำพาต่อกฎหมาย เป็นการกระทำซึ่งกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายตามมาตรา 32 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 เห็นควรกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีที่1 ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในส่วนนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง คนละ 100,000 บาท

อ่านคำพิพากษาเต็มที่

ismael-teh-supreme-court-verdict

%d bloggers like this: