หลักการสืบสวนสอบสวนคดีทรมาน/การตายในการควบคุมตัว

download

ศึกษารายละเอียดได้จาก General Comment on CAT-C-GC-3_16 Nov 2012_ Thai

ศึกษาจาก Power Point at investigation torture- by crcf

%d bloggers like this: