Uncategorized

“มีทหารเด็กในปาตานี จริงหรือไม่” โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้เรื่องสิทธิเด็กเรื่องพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เรื่อง ความเกี่ยวพันของเด็กในความขัดแย้งกันด้วยกำลังอาวุธ 22 พย. 2558 DSW Pattani

program_agenda_22_11_2015 Thai- public2 รายงานเกี่ยวกับการใช้ทหารเด็กในพื้นที่จชต.ที่เกี่ยวข้อง รายงานการใช้ทหารเด็กในสถานการณ์ความขัดแย้ง JPF_Thailand_Report_Thai southern-thailand-report-thai-final-compressed-3-print “มีทหารเด็กในปาตานี จริงหรือไม่” โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้เรื่องสิทธิเด็กเรื่องพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เรื่อง ความเกี่ยวพันของเด็กในความขัดแย้งกันด้วยกำลังอาวุธ “Optional Protocol on the Involvement of Children in Armed Conflict” ห้องประชุม DSW มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี วันที่ 22 พฤศจิกายน 2558 หลักการและเหตุผล ในวันสิทธิเด็กสากลทั่วโลกจะมีการจัดกิจกรรมกันอย่างหลากหลายในเพื่อฉลองกันในหลายพื้นที่ รวมทั้งในประเทศไทยและในปีนี้มีการจัดงานวันสิทธิเด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ด้วยเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558    เด็กในจังหวัดชายแดนใต้ก็เหมือนกับเด็กในอีกหลายๆพื้นที่ในโลกที่ยังคงเผชิญกับการสู้รบทางอาวุธอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้  ปีนี้พ.ศ. 2558 ปัญหาการแบ่งแยกดินแดนในจังหวัดชายแดนใต้กำลังย่างเข้าสู่ปีที่ 12 นับตั้งแต่ในเดือนมกราคม ปีพ.ศ. 2547 กลุ่มติดอาวุธได้โจมตีเจ้าหน้าที่ความมั่นคงและเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นพลเรือน ประชาชนชาวพุทธ และชาวมุสลิมในท้องถิ่นที่สงสัยว่าให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐ  จากความขัดแย้งนี้จนถึงปัจจุบันมีผู้เสียชีวิตไปมากกว่า 6,100 คน และบาดเจ็บอีกกว่า 11,000 คน โดยส่วนใหญ่เป็นพลเรือนซึ่งรวมไปถึงผู้หญิงและเด็ก เด็กๆ… Continue reading “มีทหารเด็กในปาตานี จริงหรือไม่” โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้เรื่องสิทธิเด็กเรื่องพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เรื่อง ความเกี่ยวพันของเด็กในความขัดแย้งกันด้วยกำลังอาวุธ 22 พย. 2558 DSW Pattani

Advertisements