Uncategorized

จัดส่งรายงานคู่ขนานต่อยูเอ็น เรียกร้องเรื่องสิทธิในที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติและการดูแลด้านสุขภาพของ ชนพื้นเมือง/ชนชาติพันธุ์ในประเทศไทย

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม เผยแพร่วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ใบแจ้งข่าว จัดส่งรายงานคู่ขนานต่อยูเอ็น เรียกร้องเรื่องสิทธิในที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติและการดูแลด้านสุขภาพของ ชนพื้นเมือง/ชนชาติพันธุ์ในประเทศไทย มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ศูนย์ปฏิบัติการร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาประชาชนบนพื้นที่สูง (ศปส.) และศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น ได้จัดส่งรายงานคู่ขนาน เกี่ยวกับพื้นที่ขัดแย้งในจังหวัดชายแดนใต้ของในข้อ 1 สิทธิในที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ, ข้อ 11 – สิทธิที่จะมีมาตรฐานการครองชีพอย่างพอเพียง และข้อ 12 – สิทธิที่จะมีสุขภาพกายและสุขภาพจิต ในประเด็น ข้อ 1 สิทธิในที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ  เสนอให้เพิกถอนคำสั่ง คสช.ที่ 64/2557 และ 66/2557 ซึ่งให้อำนาจเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ในการจับกุม ข่มขู่ ทำลายพืชผล ขับไล่ชุมชนในท้องถิ่นโดยพลการ ไม่มีการแจ้งให้ชุมชนที่ได้รับผลกระทบทราบล่วงหน้า ไม่มีการปรึกษาหารือกับหน่วยงานของพลเรือนในพื้นที่  และให้ทบทวนแผนปฏิบัติการป่าไม้ระยะ 10 ปีของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้โดยให้ประเมินผลกระทบต่อสิทธิของผู้อาศัยอยู่ในเขตป่า  รวมทั้งการพิจารณาแก้ไขกฎหมายพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และกฎหมายป่าไม้และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ควรได้รับการทบทวนและแก้ไขอย่างเหมาะสม ชนพื้นเมืองที่พลัดถิ่นหรือถูกโยกย้ายโดยเป็นผลมาจากกฎหมายเหล่านี้ ควรได้รับการเยียวยา ทั้งการชดเชย… Continue reading จัดส่งรายงานคู่ขนานต่อยูเอ็น เรียกร้องเรื่องสิทธิในที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติและการดูแลด้านสุขภาพของ ชนพื้นเมือง/ชนชาติพันธุ์ในประเทศไทย

Advertisements
Uncategorized

Public presentation on Shadow Report on Economic Social and Cultural rights by CSOs prior to UNICESCR_ 29 May 2015_ Bkk-9.30-12.00- Thai-English program

โปรแกรมล่าสุด Program ESCR final- participants -media- English-Thai - as of 28 May 2015- print Detail Program ESCR final- eng- Thai - sent เนื่องด้วยประเทศไทยเข้าเป็นภาคีกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมโดยการภาคยานุวัติเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2542 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2542 รัฐภาคีจะต้องเสนอรายงานภายในปีแรก  โดยเมื่อปี 2557 รัฐบาลไทยได้จัดส่งรายงานฉบับแรกหลังการให้สัตยาบันไปแล้วเป็นเวลา 16 ปี   และจะมีการทบทวนรายงานความก้าวหน้าของประเทศไทย ณ นครเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ในวันที่ 4-5 เดือนมิถุนายน ปี 2558   การเขียนรายงานของภาครัฐนั้นจะครอบคลุมผลการดำเนินงานเพื่อให้เป็นตามพันธกรณีของไทยว่าด้วยการส่งเสริมคุ้มครองและปกป้องสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การจัดทำรายงานคู่ขนาน (shadow report)นั้นเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรประชาสังคมทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมมีความจำเป็น เพราะจะช่วยให้การจัดทำรายงานมีความสมบูรณ์ครอบคลุมทั้งเนื้อหาที่เป็นสถานการณ์ปัญหา  การเรียนรู้ร่วมกันผ่านกระบวนการจัดทำรายงาน และการได้ข้อเสนอที่ตรงประเด็น… Continue reading Public presentation on Shadow Report on Economic Social and Cultural rights by CSOs prior to UNICESCR_ 29 May 2015_ Bkk-9.30-12.00- Thai-English program