Uncategorized

ผลการตรวจสอบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติการตรวจเก็บดีเอ็นเอโดยอาศัยอำนาจกฎอัยการศึกเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

CCF11052558_00002 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เผยแพร่ผลการตรวจสอบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติการตรวจเก็บดีเอ็นเอโดยอาศัยอำนาจกฎอัยการศึกเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

Advertisements