สำนักงานวิจัยแห่งชาติ เชิญประชุมระดมความคิดเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ 20 พค. สโมสรทหารบก

CCF06052558_00000 (2) จดหมายเชิญ จชต.

Advertisements