Uncategorized

คู่มือสำหรับผู้พิพากษาและอัยการ ในการต่อต้านการทรมาน โดย มหาวิทยาลัย Essex

https://www.essex.ac.uk/combatingtorturehandbook/thai/CombatingTorture_thai.pdf CombatingTorture_thai คู่มือสำหรับผู้พิพากษาและอัยการ แม้จะมีข้อห้ามอย่างเด็ดขาดภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ และตามกฎหมายภายในของรัฐส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นไปตามเขตอำ นาจรัฐ แต่การทรมานก็ยังมีอยู่ และแม้ว่าจะมีการประณามอย่างกว้างขวาง แต่การกระ ทำ ทรมานที่ไม่เปิดเผย ก็ยังคงมีอยู่ในหลายประเทศทั่วโลก อันที่จริง การทรมานเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการ กระทำ ความผิด โดยเจ้าหน้าที่รัฐผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการยึดถือและบังคับใช้กฎหมาย ผู้พิพากษาและอัยการมีบทบาทอย่างสำ คัญในการยุติการทรมาน ประการแรก พวกเขาเป็นหัวใจ สำ คัญของการดำ รงไว้ซึ่งหลักนิติธรรม ไม่มีสิ่งใดที่จักกัดกร่อนหลักนิติธรรมได้มากไปกว่า การที่เจ้าหน้าที่รัฐ ไม่รักษากฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก่ออาชญากรรมโดยเจ้าหน้าที่รัฐเอง ประการที่สอง เมื่อรัฐได้เข้าไป เกี่ยวข้อง หรือล้มเหลวกับการป้องกันการทรมาน นั่นย่อมเป็นการละเมิดพันธกรณีต่างๆ ตามกฎหมายระหว่างประเทศ บุคคลผู้รับผิดชอบต่อการบริหารการงานยุติธรรมจำ เป็นต้องระวังระไวกับบทบาทของพวกเขาเพื่อ หลีกเลี่ยงมิให้ประเทศต้องตกอยู่ในฐานะของผู้ฝ่าฝืน ประการที่สาม ในกรณีที่หน่วยงานต่างๆ ของฝ่ายบริหาร และฝ่ายนิติบัญญัติอาจถูกชักจูงให้เพิกเฉยต่อหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน เพื่อสนองตอบต่อแรงกดดัน ของสาธารณะด้วยการเพิ่มความปลอดภัยจากอาชญากรรมในระดับธรรมดา โดยเฉพาะอย่างยิ่งนับตั้งแต่เกิด เหตุการณ์การก่อการร้ายข้ามชาติเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2001 ฝ่ายตุลาการจึงถูกวางบทบาทให้ทำ หน้าที่ปกป้อง สังคมจากกับดักของการยอมให้ใช้แผนเฉพาะหน้าระยะสั้นโดยละเลยเสถียรภาพของสถาบัน รวมถึงคุณค่าพื้นฐาน ทางสังคมในระยะยาว การยุติการทรมานเรียกร้องให้ผู้พิพากษาและอัยการ… Continue reading คู่มือสำหรับผู้พิพากษาและอัยการ ในการต่อต้านการทรมาน โดย มหาวิทยาลัย Essex

Advertisements