Uncategorized

E_Book สิทธิของเรา สิทธิมนุษยชน เขียนโดยสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงเอเชีย

Dowdload E-book at สิทธิของเรา สิทธิมนุษยชน สถาบันสิทธิมนุษยชนแหงเอเชีย หวังวาหนังสือเลมเล็กๆนี้จะชวยใหทานสามารถ เขาใจสิทธิของทานในฐานะสิทธิมนุษยชนไดงายขึ้น โดยกรุณาอยาลืมวา แทที่จริง สิทธิมนุษยชนนั้นเปนการแยกแยะวาเรามีเสรีภาพเชนใด ในฐานะที่เปนมนุษย p iv Human Rights-Thai new.indd IVHuman Rights-Thai new.indd IV 9/19/12 2:31:19 PM9/19/12 2:31:19 PM เพื่อเสรีภาพ(เหลานั้น) จะไดมีโอกาสเปนรูปธรรมขึ้นมา หากเขาใจเชนนี้วาสิทธิ กค็อืสิง่ทีเ่ชือ่มรอยมนษุยเราไวดวยกนั แทนทีจ่ะเปนสิง่ทีท่ำใหเราแตกแยกกนั กน็าจะ เปนไปไดมากขึ้นที่เราจะอยูรวมกันไดโดยสงบสันติดวยเหตุที่เรามีระบบคานิยม ที่เรียกวา ‘สิทธิมนุษยชน’ รวมกัน โดยที่ระบบคานิยมนี้ ตั้งอยูบนฐานเดียวกันเชิง จริยธรรมกับศาสนาและระบบความเชื่อตางๆ บรรดามีในโลกมนุษย สวนทานที่ทำงานดานสิทธิมนุษยชน นาจะพบวาหนังสือเลมนี้สามารถใชเปน ‘คูมือ’ ของทาน ไวใชประกอบการเจรจาตอรองใหมีการยอมรับและการปกปองคุมครอง สิทธิและเสรีภาพมากขึ้นในแตละกรณี และพื้นที่ ทั้งนี้ใครเรียนเสนอวาทัศนคติ ที่เปนอุดมคติในการทำงานดานสิทธิมนุษยชน ไมไดมีเพียงแตการตอตานทาที และการกระทำของรัฐ ที่ละเลยหรือไมยอมทำหนาที่ตามพันธกรณีในการปกปอง คุมครองสิทธิมนุษยชน อีกทั้งการตอตานนั้น บางครั้งอาจไมใชวิถีทางที่ดีที่สุด หากแตเราสามารถใชวิธีกระตุนเตือน… Continue reading E_Book สิทธิของเรา สิทธิมนุษยชน เขียนโดยสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงเอเชีย

Advertisements
Uncategorized

แถลงการณ์เครือข่ายผดุงธรรมเพื่อสันติ กรณีเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวนายมูหาหมัดยากี สาและ. กรณีเกาะสมุย

เผยแพร่วันที่ 29 เมษายน 2558 แถลงการณ์เครือข่ายผดุงธรรมเพื่อสันติ กรณีเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวนายมูหาหมัดยากี สาและ จากกรณีเหตุการณ์เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เชิญตัวนายมูหาหมัดยากี สาและ สมาชิกเครือข่ายผดุงธรรมเพื่อสันติ ไปพบที่สถานีตำรวจภูธรเมืองยะลา โดยอ้างว่ามีหมายจับเกี่ยวกับเหตุการณ์ระเบิดเมืองยะลา ซึ่งศาลได้พิพากษายกฟ้องแล้วนั้น เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ นายมูหาหมัดยากี สาและ จึงเดินทางเข้าไปพบเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองยะลา ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวนายมูหาหมัดยากี สาและ ไปซักถามที่ค่ายอิงคยุทธบริหาร ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี แต่เจ้าหน้าที่กลับอ้างว่านายมูหาหมัดยากี สาและ มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ระเบิดที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎ์ธานี และเจ้าหน้าที่ยังให้ข้อมูลข่าวต่อสื่อมวลชนด้วยว่า นายมูหาหมัดยากี สาและ เป็นผู้ต้องสงสัยเกี่ยวกับเหตุการณ์ระเบิดในคดีนี้ด้วย ซึ่งอาจมีการใช้อำนาจจับกุมควบคุมตัวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เกินความจำเป็นและเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อนายมูหาหมัดยากี สาและ ทั้งๆที่นายมูหาหมัดยากี สาและ แสดงความบริสุทธิ์เข้าพบเจ้าหน้าที่และให้ข้อมูลโดยสุจริต ขณะนี้นายมูหาหมัดยากี สาและ ยังคงถูกควบคุมตัวที่ค่ายอิงคยุทธบริหาร จังหวัดปัตตานี โดยไม่ทราบระยะเวลาการควบคุมตัวว่าจะยาวนานเท่าใด ทั้งไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาและให้สิทธิของผู้ถูกจับตามกฎหมายใดๆ นายมูหาหมัดยากี สาและ เป็นอดีตจำเลยที่ได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายและได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางศาลแล้ว โดยตกเป็นจำเลยในคดีความมั่นคงทั้งหมด 4 คดี พนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้อง 1… Continue reading แถลงการณ์เครือข่ายผดุงธรรมเพื่อสันติ กรณีเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวนายมูหาหมัดยากี สาและ. กรณีเกาะสมุย

Uncategorized

ภรรยาบิลลี่ยื่นฎีกาคดีขอให้ปล่อยตัวนายบิลลี่จากการควบคุมตัวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

เผยแพร่วันที่ 26 เมษายน 2558 ใบแจ้งข่าว ภรรยาบิลลี่ยื่นฎีกาคดีขอให้ปล่อยตัวนายบิลลี่จากการควบคุมตัวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย พรุ่งนี้ (27 เมษายน 2558) เวลา 10.00 น. ที่ศาลจังหวัดเพชรบุรี นางสาวพิณนภา พฤกษาพรรณ จะยื่นฎีกาคัดค้านคำพิพากษาของศาลอุทธณ์ภาค 7 ที่พิพากษายกคำร้อง ในคดีการขอให้ปล่อยตัวนายพอละจี รักจงเจริญ หรือนายบิลลี่ ที่ถูกควบคุมตัวโดยมิชอบด้วยกฎหมาย โดยเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 7 พิพากษาว่า จากการไต่สวนพยานทั้งปากนายชัยวัฒน์ และเจ้าหน้าที่อุทยาน 4 คน รวมถึงนักศึกษาฝึกงาน 2 คน ให้การสอดคล้องกันว่าได้มีการปล่อยตัวนายบิลลี่ไปแล้ว แม้คำเบิกความจะมีข้อแตกต่างกันบ้างก็เป็นเพียงรายละเอียดหาใช่ข้อสาระสำคัญอันเป็นพิรุธไม่ พยานหลักฐานที่ผู้ร้องนำสืบยังรับฟังไม่ได้ว่ามีการคุมขังนายบิลลี่ไว้โดยไม่ขอบด้วยกฎหมาย คำร้องขอผู้ร้องจึงไม่มีมูล ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้องนั้น ศาลอุทธรณ์ภาค 7 เห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของผู้ร้องฟังไม่ขึ้น พิพากษายืน ซึ่งนางสาวพิณนภา ผู้ร้อง ไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาดังกล่าว จึงประสงค์ยื่นฎีกาในประเด็นดังต่อไปนี้ 1. เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานมีหน้าที่ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504… Continue reading ภรรยาบิลลี่ยื่นฎีกาคดีขอให้ปล่อยตัวนายบิลลี่จากการควบคุมตัวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

Uncategorized

Southeast Asia: ASEAN governments must end the clampdown on freedom of expression

https://www.amnesty.org/en/documents/asa03/1504/2015/en/ Joint statement by Suara Rakyat Malaysia (SUARAM), Imparsial (Indonesia), Cross Cultural Foundation (Thailand), Vietnamese Overseas Initiative for Conscience Empowerment (VOICE) and Amnesty International Southeast Asia: ASEAN governments must end the clampdown on freedom of expression As the ASEAN People’s Forum (APF) is held this week in Malaysia in parallel to the ASEAN Summit of… Continue reading Southeast Asia: ASEAN governments must end the clampdown on freedom of expression

Uncategorized

A brief report: “One year and the use of legal mechanisms to solve Billy’s enforced disappearance”

Human Rights Lawyers Association For immediate release on 17 April 2015 A brief report: “One year and the use of legal mechanisms to solve Billy’s enforced disappearance” It has been one full year since a Karen human rights defender of Ban Pong Luk-Bang Kloy, Mr. Pholachi Rakchongcharoen, aka “Billy”, has been made disappeared on 17… Continue reading A brief report: “One year and the use of legal mechanisms to solve Billy’s enforced disappearance”