คปก.ส่งบันทึกความเห็นและข้อเสนอแนะเรื่องการยกร่างรัฐธรรมนูญฯ 12 Dec 2014

คปก

คปก.ส่งบันทึกความเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่อง ข้อเสนอกรอบการยกร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

Advertisements