รายงานคู่ขนานสถานการณ์การทรมานในประเทศไทย ส่งให้คณะกรรมการCATองค์การสหประชาชาติ

http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/THA/INT_CAT_NGO_THA_17098_E.pdf

Advertisements