Uncategorized

ชนเผ่าพื้นเมืองในอาเซียน โดย Ms. Joan Carling, Secretary General ,AIPP

ชนเผ่าพื้นเมืองในอาเซียน งานประชุมระดับภูมิภาคเรื่องสื่อและประเด็นของชนเผ่าพื้นเมืองในอาเซียน โดย Ms. Joan Carling, Secretary General ,AIPP http://www.aippnet.org/ อาเซียนพบกันสองปีครั้งเรียกว่า ASEAN submit ชนเผ่าพื้นเมืองอาจไม่ได้รับโอกาสในการเข้าไปร่วมประชุมคู่ขนานมากนัก อาเชียนเริ่มต้นด้วยกันพูดคุยเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันมากกว่า อีกสองเรื่อง คือเรื่องความมั่นคงและการเมืองและทางสังคมวัฒนธรรมด้วย ASEAN ต้องการพัฒนาภูมิภาคให้เป็นหนึ่งเดียวมีภาพลักษณ์คล้้ายๆ EU เช่นการไม่ต้องขอวีซ่า การเคลื่อนไหวแรงงาน และการพัฒนาถนน และท่าเรือเพื่อให้มีการขนส่ง เดินทางที่ดีขึ้นในระหว่างภูมิภาค ในระยะเวลา 10 ปี ก็อาจจะหมายถึงการร่วมกันพัฒนาการขนส่งเชื่อมโยงภูมิภาคอื่นๆ ด้วย หลักการ ASEAN community blueprint มีความพยายามในการสร้างให้เกิดแบบแผนการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคงและการเมืองและทางสังคมวัฒนธรรมได้จริง มีคำสำคัญหลายคำที่ได้ระบุไว้เช่น ประชาธิปไตย หลักนิติธรรม การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน การค้าเสรีะหว่างสมาชิก การลงทุนระหว่างสมาชิก และการพัฒนาคุณภาพของชีวิตที่ส่งเสริมการพัฒนาและคุณภาพชีวิต แต่ไม่มีการระบุถึงสิทธิของชนเผ่าพื้นเมือง ในระบบของ ASEAN เราไม่มีคำที่หมายถึงเราเลยแม้แต่คำเดียว อาจจะหมายถึง ชนกลุ่มน้อย minority แต่ไม่ใช่ชนเผ่าพื้นเมือง ชนเผ่าพื้นเมืองในอาเซียน ชนเผ่าพื้นเมืองมีอยู่ใน9 ประเทศ อาจยกเว้นประเทศบูรไน… Continue reading ชนเผ่าพื้นเมืองในอาเซียน โดย Ms. Joan Carling, Secretary General ,AIPP

Advertisements