Uncategorized

เชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าวรายงานข้อเสนอของยูเอ็นต่อประเทศไทยกรณีการต่อต้านการทรมาน-3 มิย57

UCL 13_ 2014 Press conference_ CAT- English ที่ สสส 13 2014 แถลงรายงาน CAT- sent เชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว รายงานฉบับแรกของไทยตาม อนุสัญญาต่อต้านการทรมาน(CAT) การประชุม: สรุปข้อสังเกตคณะกรรมการต่อต้านการทรมาน (23 พฤษภาคม 2557) เนื่องด้วย ในช่วงสามวันระหว่าง 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2557ม ตัวแทนของรัฐบาลไทยเสนอรายงานการปฏิบัติตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานเป็นฉบับแรกต่อคณะกรรมการต่อต้านการทรมาน สำนักงานข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UNOHCHR) ณ กรุงเจนีวา ซึ่งไทยให้สัตยาบันรับรองอนุสัญญาฉบับนี้เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม และมีผลบังคับใช้ 1 พฤศจิกายน 2550 เป็นต้นมา ช่วงที่ไทยให้สัตยาบันรับรองอนุสัญญาฉบับนี้ นับเป็นความก้าวหน้าสำคัญด้านสิทธิมนุษยชนของราชอาณาจักรแห่งนี้ ไทยยังคงมีชื่อเสียงในฐานะมีการปฏิบัติมิชอบด้านสิทธิมนุษยชนร้ายแรงสุดสามประการ ทั้งการใช้โทษประหาร การเอาคนลงเป็นทาส และการซ้อมทรมาน คณะกรรมการต่อต้านการทรมาน (CAT) ประกอบด้วยผู้ชำนาญการอิสระ 10 ท่าน ซึ่งคอยตรวจสอบการปฏิบัติตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นๆ… Continue reading เชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าวรายงานข้อเสนอของยูเอ็นต่อประเทศไทยกรณีการต่อต้านการทรมาน-3 มิย57

Advertisements
martial law, National Security Laws

ISOC in Brief_ ใครคือกอรมน. นวัตกรรมใหม่ของการเมืองการทหารไทย

การปฏิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรภายใต้ พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๕๑ ทำไมต้องจัดตั้ง กอ.รมน. จากความขัดแย้งและการแข่งขันของประชาคมโลก อันเนื่องมาจากการเพิ่มของจำนวนประชากร ความแตกต่างทางเชื้อชาติและศาสนา ตลอดจนความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ ทำให้ส่งผลกระทบด้านความมั่นคงกับทุกประเทศทั่วโลก ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้รับผลกระทบดังกล่าวทั้งทางตรงและทางอ้อมประกอบกับระดับการพัฒนาของ หลายประเทศในภูมิภาคยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำ ทำให้ระดับความรุนแรงของปัญหามีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ประเทศไทยได้รับผลกระทบต่อสถานการณ์โลกและสถานการณ์ในภูมิภาคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ก่อให้เกิดปัญหาด้านความมั่นคงภายในราชอาณาจักรในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งเป็นปัญหาที่มีความหลากหลาย สลับซับซ้อนเชื่อมโยงกันหลายมิติ สามารถขยายตัวจนส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง โดยหากเกิดขึ้นแล้วยากต่อการควบคุมและแก้ไข ซึ่งจำเป็นต้องมีการป้องกันที่ดี และมีประสิทธิภาพตั้งแต่ภาวะปกติ จากสถานการณ์ข้างต้นนำไปสู่การกำหนดประเด็นภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โดยมีลำดับความสำคัญของภัยคุกคามที่ กอ.รมน.รับผิดชอบตามภารกิจ และอำนาจหน้าที่ ดังนี้ ๑. ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ๒. ภัยจากยาเสพติด ๓. ปัญหาคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ๔. การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ ๕. ภัยคุกคามจากการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะเห็นได้ว่าภัยคุกคามที่ประเทศไทยต้องเผชิญนั้น เป็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ที่มีความซับซ้อนและคาดการณ์ได้ยาก ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่ในการบูรณาการและประสานการปฏิบัติร่วมกับทุกส่วนราชการในการดำเนินการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จึงได้มีการจัดตั้ง กอ.รมน. ขึ้นในสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว ทั้งนี้เป็นไปอำนาจที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๕๑ นวัตกรรมใหม่อันเกิดจากการประกาศใช้ พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๕๑ ตาม พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๕๑… Continue reading ISOC in Brief_ ใครคือกอรมน. นวัตกรรมใหม่ของการเมืองการทหารไทย