Uncategorized

มาตราฐานสากลในเรื่องการพิจารณาคดีที่เป็นธรรมในศาลทหาร- แปลจากคู่มือFair Trial ของAI

มาตราฐานสากลในเรื่องการพิจารณาคดีที่เป็นธรรมในศาลทหาร สรุปย่อจาก Fair Trial Manual องค์กรนิรโทษกรรมสากล จัดพิมพ์ปี 2557 หน้า 221-222 โดย พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ ในหลายๆ ประเทศก็มีศาลทหารที่ใช้ในพิจารณาคดีเจ้าหน้าที่ทหารที่ทำผิดวินัย แต่ก็มีความห่วงกังวลว่าในบางประเทศขยายเขตอำนาจศาลทหารไปถึงการพิจารณาคดีพลเรือน หรือการพิจารณาคดีอาญาธรรมดาอื่นๆกับเจ้าหน้าที่ทหาร รวมทั้งคดีการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดจากการกระทำของทหาร หรือการกระทำอาชญกรรมที่ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ มีการพัฒนาให้แนวคิดที่จะให้ศาลทหารมีเขตอำนาจศาลที่จำกัดลง เพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของศาลทหารเท่านั้น รวมทั้งการพัฒนาหลักการพิจารณาคดีที่เป็นธรรมโดย ตุลาการที่มีความเหมาะสม เป็นอิสระ และไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด อีกทั้งพัฒนาถึงภาระหน้าที่ของรัฐในการทำให้แน่ใจว่าศาลที่พิจารณาคดีละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดจากการกระทำของทหาร หรือการกระทำอาชญกรรมที่ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศนั้นตรวจสอบได้ เมี่อมีการพิจารณาคดีบุคคลใดบุคคลหนึ่งในศาลทหารสิทธิในการได้รับการพิจารณาคดีที่เป็นธรรมต้องได้รับการเคารพในศาลทหาร นั้นหมายรวมถึงการพิจารณาคดีเจ้าหน้าที่ทหารที่ทำผิดวินัยในศาลทหารด้วย การพิจารณาถึงการพิจารณาคดีที่เป็นธรรมในศาลทหาร หมายถึงการที่ศาลทหารมีเขตอำนาจศาลที่แน่นอนกำหนดไว้ในกฎหมายในประเทศและมีมาตราฐานสากล ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจอื่นๆต้องไม่มีอิทธิพลเหนือองค์คณะตุลาการทหาร การพิจารณาคดีในชั้นศาลก็ต้องทำโดยองค์คณะที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินการอำนวยความยุติธรรมได้ องค์คณะตุลาการก็ต้องมีและถูกมองว่ามีความเหมาะสม เป็นอิสระ และไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด และรวมทั้งผู้ถูกกล่าวหาต้องสามารถได้รับหลักประกันขั้นตำในเรื่องมาตราฐานการพิจารณาคดีที่เป็นธรรม ความเหมาะสม ความเป็นอิสระ และการไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดของศาลทหาร เมื่อจะต้องมีการประเมินถึงความเป็นอิสระของศาลทหาร คำถามที่ควรจะถามหมายรวมถึงผู้พิพากษาที่โดยปกติเป็นเจ้าหน้าที่ทหารจบนิติศาสตร์หรือไม่ ขั้นตอนการแต่งตั้งตุลาการทหารเป็นอย่างไร มีเงื่อนไขการทำงานและมีหลักประกันอย่างไรว่าตุลาการทหารจะเป็นอิสระในการพิจารณาคดี ตุลาการทหารเป็นอิสระจากผู้บังคับบัญชาหรือไม่ หรือมีความสัมพันธ์ระหว่างอัยการทหารและตุลาการทหารที่นั่งพิจารณาคดีร่วมกันในคดีเดียวกัน การพิจารณาคดีพลเรือนในศาลทหารนั้นในบางประเทศ ศาลทหารมีเขตอำนาจศาลในการพิจารณาดคีพลเรือนที่กระทำความเสียหายต่อทรัพยสินของทหารหรือข้อหาคดีความมั่นคง แต่ก็มีการพัฒนาไปจนเป็นที่ยอมรับในทางสากลแล้วว่า ศาลทหารไม่ควรเป็นศาลที่พิจารณาคดีพลเรือนเพราะอาจทำให้การพิจารณาคดีที่ไม่เป็นกลางและอาจาเป็นการฝักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง คณะกรรมการขององค์การสหประชาชาตว่าด้วยการควบคุมตัวไม่ชอบ (Working group on Arbitrary… Continue reading มาตราฐานสากลในเรื่องการพิจารณาคดีที่เป็นธรรมในศาลทหาร- แปลจากคู่มือFair Trial ของAI

Advertisements
martial law

ความรู้เบื้องต้นศาลทหาร

ย่อความรู้ ศาลทหารจัดตั้งโดย พ.ร.บ.ธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.๒๔๙๘ กระบวนการพิจารณาในศาลทหาร มีทั้งศาลทหารในเวลาปกติ และศาลทหารในเวลาไม่ปกติ ศาลทหารในเวลาไม่ปกติ หมายถึง ในเวลาที่มีการรบ หรือสถานะสงคราม หรือได้ประกาศใช้กฎอัยการศึก ขอเน้นเฉพาะในเวลาที่ได้มีการประกาศใช้กฎอัยการศึกนะครับ กล่าวคือ หากผู้มีอำนาจประกาศใช้กฎอับการศึกได้ประกาศ หรือผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้สั่งตามกฎหมายว่าด้วยกฎอัยการศึก ให้ศาลทหารมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาใด ๆ ได้ด้วย กรณีตามคำสั่ง ครส. ได้ใช้อำนาจตามกฎอัยการศึก ให้คดีความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรดังต่อไปนี้ ให้อยู่ในอำนาจพิจารณคดีของศาลทหาร ๑) ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา หมวด ๑ ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท และผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ มาตรา ๑๐๗ - ๑๑๒ และหมวด ๒ ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร มาตรา ๑๑๓ - ๑๑๘ ยกเว้นความผิดที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่มีการประกาศ พ.ร.บ.รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๕๑ และ พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ ๒) ความผิดตามประกาศหรือคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กระบวนการยุติธรรมทหาร โดยเฉพาะวิธีพิจารณาคดีหาได้แตกต่างไปจากวิธิพิจารณาคดีของศาลยุติธรรมแต่ประการใด กล่าวคือ พนักงานสอบสวนที่ได้รับคำร้องทุกข์… Continue reading ความรู้เบื้องต้นศาลทหาร

Uncategorized

Open Legal aid center “Thai Lawyers for Human Rights” – TLHR

launching a legal aid center 28_05_2014 TLHR-english-edited Open Legal aid center “Thai Lawyers for Human Rights” – TLHR Released on 28 May 2014 Today, 28 May 2014 a group of lawyers launched the “Thai Lawyers for Human Rights” –TLHR in order to provide legal advice and to enhance understanding about law, human rights and the… Continue reading Open Legal aid center “Thai Lawyers for Human Rights” – TLHR

martial law

กลุ่มทนายความเปิดศูนย์ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน_28_05_2014

ใบแจ้งข่าว ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน 28_05_2014 ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน Thai Lawyers for Human Rights (TLHR) โทร(Tel) : 096-7893172 หรือ 096-7893173 e-mail: tlhr2014@gmail.com ใบแจ้งข่าว กลุ่มทนายความเปิด ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน เผยแพร่วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 วันนี้ (28 พฤษภาคม 2557) คณะทนายความ รวมตัวเปิด ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน เพื่อให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ให้คำแนะนำแก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจถึงกฎระเบียบ รวมทั้งสิทธิขั้นพื้นฐานและสิทธิในกระบวนการยุติธรรมในระหว่างมีการบังคับใช้กฎอัยการศึกทั่วประเทศในขณะนี้ อีกทั้งตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีคำสั่ง ประกาศ และระเบียบเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากหลายฉบับ รวมทั้งได้มีประกาศเรียกให้บุคคลเข้าไปรายงานตัวอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการจับกุม กักตัวบุคคล ตามกฎอัยการศึก อาจทำให้ประชาชนเกิดความไม่สบายใจ และกังวลใจ คณะทนายความด้านสิทธิมนุษยชน จึงรวมตัวกันเปิดศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน เพื่อเผยแพร่ความรู้ รับเรื่องร้องเรียน ดำเนินการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ และรวบรวมข้อมูลและทำฐานข้อมูลเพื่อประเมินสถานการณ์ เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจต่อกระบวนการยุติธรรม ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนจะจัดให้มีทนายความและอาสาสมัคร… Continue reading กลุ่มทนายความเปิดศูนย์ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน_28_05_2014