martial law, National Security Laws, rule of law

จดหมายเปิดผนึกต่อคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการให้บุคคลมารายงานตัวและควบคุมตัวบุคคล

จดหมายเปิดผนึก วันที่ 24 พฤษภาคม 2557 เรื่อง คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการให้บุคคลมารายงานตัวและควบคุมตัวบุคคล เรียน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามที่ได้มีประกาศให้บุคคลไปรายงานตัวตามอำนาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) อย่างต่อเนื่องตั้งแต่มีการประกาศควบคุมอำนาจการปกครองประเทศตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 และมีการควบคุมตัวบุคคลตามอำนาจพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 นั้น การใช้อำนาจตามกฎอัยการศึกต้องเคารพและปฏิบัติอยู่ภายใต้หลักการด้านสิทธิมนุษยชนและหลักนิติธรรม โดยได้มีการกำหนดไว้ในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ที่ประเทศไทยมีพันธกรณีที่ต้องปฎิบัติตามที่ระบุว่ามีมาตรการการคุ้มครองสิทธิพื้นฐานโดยห้ามมิให้ควบคุมตัวบุคคลตามอำเภอใจ แม้ว่าจะเป็นสถานการณ์ฉุกเฉิน ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย จึงมีข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติภายใต้กฎอัยการศึกดังนี้ 1. ผู้ถูกเรียกให้รายงานตัว และ/หรือผู้ถูกควบคุมตัว ผู้ถูกกักตัว ต้องมีสิทธิที่จะได้รับแจ้งสถานที่กักตัว สิทธิที่จะได้พบญาติหรือสามารถติดต่อสื่อสารกับญาติหรือบุคคลอื่นให้ทราบว่าถูกควบคุมอยู่ที่ใด และเมื่อหมดความจำเป็นในการกักตัวบุคคล ต้องมีการปล่อยตัวบุคคลโดยมีญาติรับทราบ ทำบันทึก ทั้งนี้ต้องมีการทำรายงานการควบคุมตัวและการปล่อยตัวต่อ คสช. อย่างเคร่งครัด 2. ให้ผู้ถูกเรียกให้รายงานตัว และ/หรือผู้ถูกควบคุมตัว ผู้ถูกกักตัว สามารถมีสิทธิในการพบและปรึกษานักกฎหมาย พบแพทย์ และได้รับการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย 3. ให้มีการกำหนดสถานที่ควบคุมหรือกักตัวตามกฎอัยการศึกอย่างเป็นทางการและประกาศผ่านสื่อมวลชนให้สาธารณชนได้รับทราบโดยทั่วกัน เพื่อป้องกันความสับสนและสร้างความโปร่งใส 4. หากมีการดำเนินคดีกับผู้ถูกเรียกให้รายงานตัว และ/หรือผู้ถูกควบคุมตัว ผู้ถูกกักตัว ให้เร่งทำการสอบสวนตามกระบวนการยุติธรรมอย่างเคร่งครัดโดยเร็ว… Continue reading จดหมายเปิดผนึกต่อคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการให้บุคคลมารายงานตัวและควบคุมตัวบุคคล

Advertisements
martial law

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ as of 24 May 201

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 1/2557 
เรื่อง การควบคุมอำนาจการปกครองประเทศ 
ตามสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล และพื้นที่ต่างๆ ของประเทศหลายๆ พื้นที่ เป็นผลให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์เสียชีวิต ได้รับบาดเจ็บ และเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง และเหตุการณ์ดังกล่าวมีแนวโน้มขยายตัว จนอาจเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยรวมนั้น 
เพื่อให้สถานการณ์ดังกล่าวกลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็ว ประชาชนในชาติเกิดความรัก ความสามัคคี เช่นเดียวกับห้วงที่ผ่านมา ตลอดจนเพื่อเป็นการปฏิรูปโครงสร้างทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และอื่นๆ เพื่อให้เกิดความชอบธรรมกับทั่วทุกฝ่าย คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งประกอบด้วย กองทัพบก กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงมีความจำเป็นต้องเข้าควบคุมอำนาจในการปกครองประเทศ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2557 เวลา 16.30 เป็นต้นไป 
ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนทุกคนอยู่ในความสงบ ดำเนินวิถีชีวิตและประกอบอาชีพต่อไปตามปกติ ให้ข้าราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการดังที่เคยปฏิบัติ 
สำหรับข้าราชการทหาร ตำรวจ อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการต่างๆ ที่มีอาวุธเพื่อใช้ในราชการของหน่วย ห้ามเคลื่อนย้ายกำลังและอาวุธโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับคำสั่งจากหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ แต่เพียงผู้เดียว… Continue reading ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ as of 24 May 201