Uncategorized

​CAT Concluding observations on the initial report of Thailand

Committee against Torture ​Concluding observations on the initial report of Thailand ​ADVANCE UNEDITED VERSION 1.​The Committee against Torture considered the initial report of Thailand (CAT/C/THA/1) at its 1214th and 1217th meetings, held on 30 April and 1 May 2014 (CAT/C/SR.1214 and 1217), and adopted the following concluding observations at its 1239th meeting, held on 16… Continue reading ​CAT Concluding observations on the initial report of Thailand

Advertisements
martial law

Pillay condemns military coup and urges prompt restoration of rule of law in Thailand

Pillay condemns military coup and urges prompt restoration of rule of law in Thailand GENEVA (23 May 2014) – UN High Commissioner for Human Rights Navi Pillay on Friday urged Thailand to “ensure respect for human rights and a prompt restoration of the rule of law in the country.” “My office has been closely monitoring… Continue reading Pillay condemns military coup and urges prompt restoration of rule of law in Thailand

martial law

คัดค้านการรัฐประหาร ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (สนส.) มูลนิธิผสานวัฒนธรรม สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.) มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม เผยแพร่วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 แถลงการณ์ คัดค้านการรัฐประหาร ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้กระทำการรัฐประหาร ยึดอำนาจการปกครองประเทศโดยไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและวิธีทางประชาธิปไตย โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบกได้ออกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 1 เรื่องการควบคุมอำนาจการปกครองประเทศ ว่ากระทำการยึดอำนาจเพื่อให้สถานการณ์ทางการเมืองกลับเข้าสู่สภาวะปกติให้ประชาชนในชาติเกิดความรัก ความสามัคคีเพื่อเป็นการปฏิรูปโครงสร้างทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และอื่นๆ เพื่อให้เกิดความชอบธรรมกับทั่วทุกฝ่าย นั้น สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (สนส.) และองค์กรที่มีรายชื่อแนบท้ายนี้ ขอคัดค้านการใช้อำนาจนอกระบอบประชาธิปไตยดังกล่าว ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ 1. การรัฐประหารเป็นการทำลายประชาธิปไตย การยึดอำนาจการปกครองประเทศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นการใช้กำลังบังคับโดยทหาร และมีการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนหลายประการ ทั้งจับกุมควบคุมตัวบุคคลโดยปราศจากข้อกล่าวหา การปิดกั้นและแทรกแซงการนำเสนอของสื่อมวลชน การประกาศเคอร์ฟิว และการห้ามชุมนุมทางการเมือง อันเป็นสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตย อีกทั้งการเข้ายึดอำนาจดังกล่าวยังขัดต่อหลักการประชาธิปไตยซึ่งเป็นการปกครองของเสียงส่วนมากโดยที่ยังเคารพเสียงส่วนน้อย เป็นการปกครองโดยกฎหมาย ทำให้ประชาชนเคยชินกับการใช้อำนาจนอกระบบโดยการรัฐประหาร ส่งผลให้ พัฒนาการประชาธิปไตยในสังคมไทยหยุดชะงักและด้อยพัฒนา ซึ่งไม่อาจถือได้ว่าเป็นสังคมประชาธิปไตยอีกต่อไป การยึดอำนาจดังกล่าวจึงเป็นการละเมิดสิทธิ เสรีภาพ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของประชาชน ละเมิดหลักการนิติรัฐ… Continue reading คัดค้านการรัฐประหาร ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

martial law

การจำกัดสิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่างกายของบุคคลภายใต้กฎอัยการศึก

เผยแพร่วันที่23พฤษภาคม2557 มูลนิธิผสานวัฒนธรรม แถลงการณ์ การจำกัดสิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่างกายของบุคคลภายใต้กฎอัยการศึก เนื่องด้วยการประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 มีการประกาศใช้ทุกมาตรา หมายรวมถึงมาตรา 15 ทวิ ในพรบ.กฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 “ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลใดจะเป็นราชศัตรูหรือได้ฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติของพระราชบัญญัตินี้ หรือต่อคำสั่งของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมีอำนาจกักตัวบุคคลนั้นไว้เพื่อการสอบสวนหรือตามความจำเป็นของทางราชการทหารได้ แต่ต้องกักไว้ไม่เกินกว่า 7 วัน” เนื่องจากกฎอัยการศึกเป็นกฎหมายเก่ามีอายุ 100 ปีในปีนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายรับรองสิทธิของผู้ถูกจับรับรองไว้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปีพ.ศ. 2550 มาตรา 32 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 7/1 ดังนี้ การจับกุมและกักตัวบุคคลตามกฎอัยการศึกแม้จะมีมาตรา 15 ทวิให้อำนาจไว้ หากเมื่อยังไม่มีกฎหมายเฉพาะมาจำกัดสิทธิเสรีภาพในร่างกายของประชาชน จึงมีความจำเป็นต้องใช้กฎหมายที่มีอยู่และจะต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 7/1 อย่างเคร่งครัด และเมื่อหมดความจำเป็นในการกักตัวบุคคล ต้องมีการปล่อยตัวบุคคลโดยมีญาติหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจรับทราบ ทำบันทึก เพื่อป้องกันไม่ให้มีการบังคับให้บุคคลสูญหาย ทั้งนี้ต้องมีการทำรายงานการควบคุมตัวและการปล่อยตัวต่อกอรส. อย่างเคร่งครัด ทางองค์กรสิทธิมนุษยชนฯ ขอเสนอให้กอรส. มีระเบีบบในการจับกุมและกักตัวบุคคล นอกจากการประกาศให้มีสถานที่กักตัวอย่างเป็นทางการ และเพื่อให้การจับกุมและการกักตัวบุคคลเป็นไปอย่างมีมาตราฐาน โปร่งใส่ และตรวจสอบได้ รวมทั้งยึดมั่นในหลักการสากลในเรื่องการห้ามทรมานอย่างเด็ดขาดโดยมีหลักการควบคุมตัวตามหลักการด้านสิทธิมนุษยชน ดังนี้ 1.… Continue reading การจำกัดสิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่างกายของบุคคลภายใต้กฎอัยการศึก