martial law

ยื่นจดหมายชี้แจ้งการทำงานมูลนิธิผสานวัฒนธรรม ในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน

เผยแพร่วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ใบแจ้งข่าว เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2557 นส. พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ ผู้อำนวยการมูลนิธิผสานวัฒนธรรม ได้ยื่นหนังสือจากประธานมูลนิธิฯ ถึงแม่ทัพภาคที่ 4 เรื่องการสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการทำงานสิทธิมนุษยชน สำเนาถึงผู้บัญชาการทหารบก เนื่องจากมีข่าวปรากฎว่า เจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 (กอ.รมน.ภาค 4) ได้แถลงต่อสื่อมวลชนเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ความว่ามูลนิธิผสานวัฒนธรรมบิดเบือนข้อมูลข้อเท็จจริงและกล่าวให้ร้ายเจ้าหน้าที่ทหารว่ามีการซ้อมทรมานนายอาดิล สาแม อันเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ ได้รับคำร้องเรียนจากญาติของนายอาดิล สาแม และมีข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่อาจเชื่อได้ว่านาย อาดล สาแมถูกทำร้ายในขณะถูกจับกุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2557 จึงได้ทำจดหมายเปิดผนึกขอให้ท่านในฐานะแม่ทัพภาคที่ 4 ให้มีการตรวจสอบกรณีดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสำเนาจดหมายเปิดผนึก (สิ่งที่ส่งมาด้วย) เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนและระแวงสงสัยต่อเจตนาในการทำงานช่วยเหลือประชาชนด้านสิทธิมนุษยชนของมูลนิธิฯในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นั้น “มูลนิธิผสานวัฒนธรรมขอยืนยันว่าตรวจสอบปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและกฎหมายจากการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐ บางคนเพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญในการสร้างความยุติธรรมและสันติสุขในสังคม” และได้ดำเนินการโดยกรรมการของมูลนิธิกำกับดูแลนโยบายและการทำงานของเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ” สมชาย หอมลออ… Continue reading ยื่นจดหมายชี้แจ้งการทำงานมูลนิธิผสานวัฒนธรรม ในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน

Advertisements
South Thailand, women and children

ข้อความเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ (International Humanitarian Law)

ข้อความเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ (International Humanitarian Law) ส่วนหนึ่งของคู่มือการจดบันทึกการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการทรมาน จัดทำโดยมูลนิธิผสานวัฒนธรรม ตอนที่ 1: ที่มาและแนวคิดเบื้องต้น กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศเป็นกฎหมายที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐด้วยกัน และหลายๆ รัฐ กฎหมายระหว่างประเทศประกอบไปด้วยกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรและกฎหมายจารีตประเพณี ที่ประกอบไปด้วยข้อตกลงตามกฎหมายว่ารัฐทั้งสองหรือระหว่างหลายๆ รัฐจะปฏิบัติต่อกันตามหลักการที่ตกลงกัน กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ หรือเรียกว่ากฎหมายสงคราม หรือกฎของสงคราม วัตถุประสงค์ของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศก็เพื่อจำกัดขอบเขตของสงคราม ป้องกันไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง และ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสงครามได้รับผลกระทบ และเพื่อจำกัดประเภทอาวุธและยุทธวิธีทางการสงคราม แนวคิดเรื่องกำเนิดของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศเริ่มจากที่การสงครามสมัยใหม่ไม่ต้องการให้มีการสูญเสียชีวิตหรือกำลังพล แม้ว่าการใช้กำลังจะไม่ได้ห้ามไว้อย่างเด็ดขาดในกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ แต่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความสูญเสียจากการสงครามต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งป้องกันประชาชนผู้บริสุทธิ์ หลักการกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศดังกล่าวก่อให้เกิดปฏิญญาเจนีวา ปี 1949 มีทั้งสิ้น 4 ฉบับ ฉบับที่ 1 เน้นเรื่องการปกป้องผู้บาดเจ็บและเจ็บป่วยในการสู้รบสงคราม ฉบับที่ 2 เน้นการปกป้องผู้บาดเจ็บและเจ็บป่วยในการสู้รบสงครามในทะเล ฉบับที่ 3 เน้นการปฏิบัติต่อเชลยศึก ฉบับที่ 4 เน้นการป้องกันพลเรือนในระหว่างสงคราม การคุ้มครองเด็กในกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศมีความสำคัญโดยระบุว่าเด็กต้องได้รับการปกป้องเป็นกรณีพิเศษ ตามมาตรา 4 (Geneva Convention ฉบับที่สาม) เด็กต้องได้รับการเคารพและต้องไม่ได้รับการปฏิบัติใดใดที่จะเป็นการทำร้ายร่างกาย คู่สงครามจะต้องดูแลและให้ความช่วยเหลือเด็กตามความต้องการของเขา อีกทั้งในมาตรา… Continue reading ข้อความเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ (International Humanitarian Law)