บทความ: 10 ปีกฎอัยการศึกในบริบทจังหวัดชายแดนใต้ ตอนที่1

บทความ: 10 ปีกฎอัยการศึก กับบริบทจังหวัดชายแดนใต้
พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ

ตอนที่ 1: ลำดับการประกาศใช้กฎอัยการศึกในจชต.
สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้นับแต่เหตุการณ์ในปีพ.ศ. 2547 ถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 10 ที่ได้มีการประกาศใช้กฎอัยการศึกและพร้อมกับการใช้พระราชบัญญัติการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินทั้งสอง 2 ฉบับพร้อมๆ กัน ซึ่งขัดกับเจตนารมณ์ของพรก.ฉุกเฉินและเป็นการใช้อำนาจเกินขอบเขตความจำเป็นจนทำให้การบังคับใช้กฎหมายพิเศษที่ซ้ำซ้อนของหน่วยงานความมั่นคงก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตลอดระยะเวลาเป็นระยะเวลาเกือบสิบปี โดยจะมีใครซักกี่คนทราบว่ามีการยกเว้นการใช้กฎอัยการศึกในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2549 เป็นเวลาหนึ่งปีสองเดือน
ลำดับการประกาศใช้และยกเลิกการประกาศใช้กฎอัยการศึกในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มีความสับสนไม่น้อย เริ่มจากหลังเกิดเหตุการณ์ปล้นปืนที่ค่ายปิเหล็ง จ.นราธิวาสเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2547 มีประกาศกองทัพภาคที่ 4 เรื่องการใช้กฎอัยการศึกในบางเขตพื้นที่ คือ นราธิวาส เฉพาะ อ.บาเจาะ อ.รือเสาะ อ.ตากใบ อ.สุไหวปาดี อ.ยี่งอ และ อ.สุไหงโก-ลก ปัตตานี เฉพาะ อ.กะพ้อ และ ยะลา เฉพาะ อ.รามัน ลงวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2547 และต่อมาเมื่อในปีพ.ศ. 2548 เมื่อประเทศไทยไปรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนองค์การสหประชาชาติในวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2548 ณ นครเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เหตุผลของที่ทางประเทศไทยได้ให้กับทางองค์กรสหประชาชาติในการนั้นคือการประกาศใช้พรก.ฉุกเฉินในครั้งนั้นจะนำมาทดแทนการใช้กฎอัยการศึกเพื่อลดการใช้อำนาจทหารที่อาจเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของประชาชนและขัดต่ออนุสัญญาว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
ต่อมาในวันที่ 21 กรกฎาคม 2548 ปีเดียวกันรัฐบาลได้ประกาศยกเลิกกฎอัยการศึกในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลาในประกาศพระราชกฤษฎีกาพร้อมกันนั้นประกาศใช้พระราชบัญญัติการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในวันเดียวกันในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา และต่อมานายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตรในสมัยนั้นก็ได้ยกเลิกกฎอัยการศึกไปได้เพียงระยะเวลาหนึ่งปีสองเดือน
ต่อมาในวันที่ 20 กันยายน 2549 ได้มีการประกาศในพระราชกฤษฎีกาเรื่องประกาศกฎอัยการศึกทั่วประเทศหนึ่งวันภายหลังการปฏิวัติรัฐประหารในวันที่ 19 กันยายน เมื่อหลังการปฎิวัติเวลาล่วงเลยมาระยะหนึ่ง นายกรัฐมนตรีสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นได้ตัดสินยกเลิกการประกาศกฎอัยการศึกทั้งสิ้นสองครั้งคือในเดือนมกราคม 2550 ประกาศยกเลิกกฎอัยการศึกจำนวน 35 จังหวัดทั่วประเทศและในช่วงเดือนมกราคม 2551 ประการยกเลิกกฎอัยการศึกจำนวน 31 จังหวัด โดยไม่ได้ยกเลิกกฎอัยการศึกในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลานั้นทำให้พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มีการใช้กฎหมายอัยการศึกควบคู่กับการประกาศใช้พรก.ฉุกเฉินทุกๆ สามเดือน
มาตรการการใช้กฎหมายสองฉบับทับซ้อนกันดังกล่าวเป็นเครื่องมือของฝ่ายทหารได้ใช้อ้างในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบแต่สถานการณ์ความรุนแรงยังไม่มีแนวโน้มที่จะยุติได้ในเร็ววัน และกลับทวีความรุนแรงขึ้นตามจังหวัดที่เกิดเหตุการณ์ฆ่ารายวันจำนวนมากขึ้น และมีเหตุการณ์ความรุนแรงมากขึ้นตามลำดับ

Advertisements

Summary of Thai Army’s orders since the declaration of Martial Law on 20 May 2014

Summary of Thai Army’s orders since the declaration of Martial Law on 20 May 2014

The Royal Thai Army unilaterally declared the Martial law which has been in effect since 03.00 am on 20 May 2014 throughout the country citing that the law will prevent escalating violence and to restore public law and order. The Peace and Order Maintaining Command (POMC) has been established by the Royal Thai Army to restore law and order in the country and dissolved the Centre for Resolution of Emergency Situation (CRES) previously set up by caretaking cabinet. The Commander-in-chief of the Royal Thai Army is appointed as the director of POMC.

In addition, the military announced that military officers are deployed in all areas and assigned as enforcing officials of the Martial Law to maintain public peace and order.

Order No. 01/2014

The military ordered radio stations, television stations, satellite and cable TV stations if contacted by the military to remove their regular programs off air and to broadcast news from Army’s station.

Order No. 02/2014

The military ordered both pro and anti government protesters not to rally or move around and remain in their current locations in peaceful manner. The PDRC supporters are to assemble at Ratchadamnoen Road and Chaengwattana Government Complex. The UDD supporters are to assemble at Utthayan Road.

Order No. 03/2014

The military prohibited news outlets (including radio stations, cable TV and satellite stations, TV stations, community radio stations, and online media) from publishing or broadcasting any content that “misleads the public” or “escalates the conflict.” The order also prohibited distribution of publications that contain similar content mentioned above.

Order No. 04/2014

The military invited high-ranking government officers, members of state enterprises, provincial governors, independent agencies set up by 2007 Constitution, representatives from professional associations, and civil society organizations based in the central region to attend the meeting with the army on 20 May 2014 at 14.00 hrs at Royal Thai Army Club in Bangkok. The military also sent the same invitations to groups mentioned above based in North, Northeast and South of Thailand to attend the similar meetings in their respective regions (The other three meetings were organized in military camps in those regions)

Order No. 05/2014

The military appointed the following personals as advisers to POMC

1) Supreme Commander

2) Commander-in-chief of the Royal Thai Navy

3) Commander-in-chief of the Royal Thai Air Force

4) Commission General of the Royal Thai Police

Order No. 06/2014

The military ordered the ten television stations and illegal community radio stations to be off aired in order to distribute “true” information and to prevent escalation of conflict:

1) MV5 Cable TV

2) DNN Cable TV

3) UDD Cable TV

4) Asia Updates Cable TV

5) P&P Cable TV

6) Four Channel

7) Blue Sky TV

8) FM TV

9) T News

10) ASTV

11) Any community radio stations which do not obtain legal permission

(Note: The list above contains both TV stations associated with pro- and anti- government fractions)

Order No. 07/2014

The military ordered four more television stations to be off aired 1) Hot TV 2) Voice TV 3) Rescue TV 4) Student and People Network for Thailand Reform – STR TV

Order No. 08/2014

The military prohibited social media sites and users from publishing any content that “misleads the public” or “escalates the conflict,” or “opposes the operation of the POMC,” warning that transgressors could be shut down and summoned for prosecution.

Order No. 09/2014

The military prohibited owners, editors, or journalists from interviewing or asking for comments from bureaucrats, academics, judiciary staff, and staff members of independent agencies that might “distort the facts, cause confusion among the public, or lead to further violence.”

The military called upon provincial governors, local government officials and local police officers to suppress/refrain any demonstration or action which goes against the operation of POMC. If the local civilian or police officials cannot control the situation, they must report to military officials stationed in the nearest area to intervene.

Order No. 10/2014

The military prohibited government officials and civilians from carrying war weapons and explosive materials, except military and police officers assigned to maintain peace and order by POMC.

Order No. 12/2014

The military ordered police officers, civilian officers, government agencies and staff member of state enterprises to carry out their duties as usual to facilitate daily routines of people.

Sources

http://en.khaosod.co.th/detail.php?newsid=1400597424&typecate=06&section=

http://www.posttoday.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87/295768/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%AD-%E0%B8%A3%E0%B8%AA

Thailand:application of Martial law- legal opinion extract from CAT shadow report to UN

Full Text pls view at Extract from CAT shadow report_issues on the Martial Law_21 May 2014

Thailand: Application of Martial law
Extract from CAT alternative report
dated 11 April 2014 submitting to UN CAT committee:
by The Coalition against torture

1) Under the Martial Law, major concerns are related to section 15 bis, which enables the military authorities to detain any persons when “there is a reasonable ground to suspect that [this] person is the enemy or violates the provisions of this Act or the order of the military authority.”
2) The omission of any legal obligation to request and issue an arrest warrant provides a wide liberty of action to the military authorities acting under these dispositions. Thus, any person may be arrested and detained up to seven days for interrogation or for any ‘other necessities of the military’.
3) R4iThe Martial Law allows the military to detain when there is sufficient reason to suspect any individual of being an enemy, to suspect that an individual violated provisions under the Martial Law, or the order of the military authority
4) The guarantees laid out in these instruments are significantly weaker than the ones enshrined in the Criminal Code and more particularly the Constitution
5) While the Guidelines under the Martial Law expressly indicates that when an individual is deprived of his/her liberty, physical abuse, verbal threat, any humiliation and torture is absolutely prohibited, the right to visit and inquire about the wellbeing of the detainee is subject to the discretion of the detaining agencies.

6) When Martial law has been applied in the south in the last 10 years, no effective measures has been adopted to ensure that all detainees enjoy in practice all fundamental legal safeguards at the outset of their detention.

7) Under the constitution and criminal procedure code, those detained in administrative detention must be provided with all legal safeguards, in particular, the right to promptly appear and be brought physically before a judge and the right to a lawyer of his/her choice. The Court should be able to assess the legality of detention under Martial law and provide compensation if there is violation.

8) All detention facilities should be made public through official lists. It should be ensured that made public as official list to ensure all regulations and guidelines aiming at implementing the Martial law is in line with international standards and are followed in practice. Make those regulations and guidelines available to the public to foster awareness and understanding.

9) As per article 4 of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) relating to states of emergencies, notify the United Nations Secretary General when proclaiming a state of emergency and provide explanations on the rationale of having simultaneous special laws in force in some areas of the country, notably in the southern border provinces.

10) As regarding the procedure for criminal prosecution, an injured person in a criminal case can choose to file a complaint to an inquiry official, following which the case will be instituted by the public prosecutor. However, the law also allows victims to institute a criminal prosecution without filing a complaint. In the latter case, the court has to conduct a preliminary investigation in order to assess if it is prima facie well grounded.
11) However, according to section 13 of the Act on the Organization of Military Court B.E. 2498 (1955) (hereinafter “Military Court Act”) , if an alleged perpetrator is a military personnel, the case is subject to the jurisdiction of the military court. Victims, as civilians, are not entitled to institute a criminal prosecution before the military court or to submit additional evidence to the case; rather they have to turn the case over to a military prosecutor.
12) The situation becomes even more concerning when one considers that the southern border provinces are under Martial Law, which the Military Court Act recognizes as an “abnormal period”, defined as: “(…) periods of conflict or war or during the enforcement of martial law”. During this “abnormal period”, judgments and orders from the military court cannot be appealed.

13) Related to immunity clauses under Martial law, there are immunity clauses articulated under martial law implying that officials may not be held liable for damages. For example, section 16 of the Martial Law stipulates that “[n]o compensation or indemnity for any damage which may result from the exercise of powers of the military authority as prescribed in sections 8 to section 15 may be claimed from the military authority by any person (…)”.

14) The Songkhla Administrative Court has notably interpreted the scope of application of section 16 in Red Case No.235/2554. The court explained that this section only protects officials when they exercise their powers as stipulated under sections 8 to 15, but does not cover powers under section 15 bis which allows military officials to detain a person for inquiry or for other necessities. If state officials exercise powers under section 15 bis and commit an unlawful act, s/he shall not be exempted from liability.

15) The Songkhla Administrative Court further emphasized this point in Red Case No. 14/2555 by considering that section 16 only protects military personnel who lawfully exercise their powers. It cannot be construed that they could be exempted from liability when engaging in unlawful conduct which is in violation of the fundamental rights of individuals under their control even when in the course of their duties.

16) These two judgments from the court marked a positive development and strongly established that state officials cannot claim immunity for their wrongful actions. However, by the wordings expressed under these two special laws, one might understand that state officials are granted immunity from civil lawsuits and criminal prosecution. This becomes obvious when government agencies cite these immunity clauses as their arguments in civil lawsuits.

17) In addition, to the best of its knowledge, the coalition is unaware of any cases where legal action to demand criminal accountability of officials for torture has occurred, or where an official has received a guilty verdict. Although victims are entitled to file their own complaints and initiate prosecution, the State is directly obliged to bring to trial the alleged perpetrators of acts of torture or ill-treatment, as well as to ensure sentences with penalties that are consistent with the gravity of their acts as a preventive measure in order to deter future violations.

18) However, there is suggestion to abolish section 16 of the Martial Law given that if create confusion in appearing to grant criminal and civil immunity to State officials.

============

25570521-090853.jpg