Uncategorized

Event: 100 years old martial law and 10 years voiceless in Pattani under martial law 12 Mar, Pattani

ด้วยมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม เป็นองค์กรช่วยเหลือทางกฎหมาย ที่ยึดมั่นหลักคุณธรรมและนิติธรรม เพื่อผู้ถูกละเมิดสิทธิทางกฎหมายและสิทธิมนุษยชน ได้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค และมุ่งเผยแพร่ให้ความรู้ทางกฎหมาย และช่วยเหลือด้านคดีความแก่ผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรม มีความประสงค์จัดงาน “๑๐๐ ปี กฎอัยการศึก ๑๐ ปี ณ ปาตานีกับการบังคับให้สูญหายของเสียงเรียกร้อง” ณ ห้องประชุมอีหม่าม อัลนาวาวีย์ ชั้น๔ อาคารวิทยอิสลามนานาชาติ วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในวันพุธ ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการรำลึกถึงการสูญหายของทนายสมชาย นีละไพจิตร ซึ่งเป็นนักต่อสู้ทางด้านสิทธิมนุษยชน และเรียกร้องความเป็นธรรมจากการบังคับใช้กฎหมายพิเศษในพื้นจังหวัดชายแดนภาคใต้

ในการนี้มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม ใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงาน ดังกล่าว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วม และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

กำหนดการงานพี่สมชาย นีละไพจิตร 12 Mar _pattani

Advertisements