คำแปลอนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันบุคคลจากการบังคับให้หายไป (Enforced Disapperance convention)

Disappearance convention unofficial translation_Thai

Advertisements